Test Çöz

Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi | Online Test ÇözBu sayfamızdan TYT Türkçe dersinin konusu olan Paragrafta Yardımcı Düşünce testini çözebilirsiniz. Test sonuçlarını bizimle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın 🙂

Daha fazla paragrafta anlam ve diğer konular hakkında test çözmek isterseniz aşağıdaki butonlara tıklayabilirsiniz.

Paragrafta Yardımcı Düşünce Konu Anlatımı

 

Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi

Tebrikler - Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Orhan Veli, Garip şiirinin öncülüğünü yaparken kendinden önceki şiiri ve şiirdeki şairanelik tav­rını bütünüyle reddeder. Şiiri yalınlaştırır, bilinen bütün tekniklerden, biçimlerden uzaklaştırır. Dili çarpıcı, anlatımı mizah yüklüdür. Benzetmeleri doğrudan yapar, açıktır. Şiiri bir başına düşünür; müzik, resim gibi öteki sanatlardan yararlan­maz. Bu yüzden geleneksel şiirden tamamen kopar; şiiri, bilinen hiçbir ses ve çağrışım özelli­ği taşımaz. Onun şiirleri gönül işi değil akıl işidir. Azınlığın zevkine değil, çoğunluğun aklına hitap etmek ister.

Bu parçadan Orhan Veli ile ilgili olarak aşağı­dakilerin hangisi çıkarılamaz?
A
Şiirlerinde güldürüye yer vermiştir.
B
Kendinden önceki bütün şiir kurallarını hiçe sayar.
C
Garip akımının önemli bir temsilcisidir.
D
Şiirlerinde sanatlı ve yoğun bir anlatım vardır.
E
Şiirlerini duygulardan çok mantık üzerine oturtmuştur.
Soru 2
Son iki kitabında şair, çok çeşitli diyebileceğimiz bir dil kullanır. Halk ağzından seçtiği sözcükler­le Osmanlıca, İngilizce ve öztürkçe sözcükler yan yanadır. Bunlarda duygusal olan, düşünsel olanın karşısında gerilemektedir. Şair, duygusal­lığı kırmayı amaçlamaktadır. Bu da onun düşünsel bir tavır almasını gerektirmektedir.

Bu parçada, sözü edilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Yerel söyleyişlere de yer verdiği
B
Yapıtlarının sanatsal yönden zayıf olduğu
C
Yapıtlarında değişik dil unsurlarını kullandığı
D
Duyguya dayalı anlatımdan kaçındığı
E
Hisleriyle değil, aklıyla hareket ettiği
Soru 3
Şairin ikilikler ve dörtlüklerden oluşan başlangıç şiirlerinde yoğun bir söyleyiş göze çarpar. İnsan ve toplum ilişkilerine yönelik temaları konu edinerek düşündürücü bir şiir evreni kurmuştur. Duygu ve düşünce yoğunluğuyla birlikte, alay ve taşlama da şiirine egemen olan ögelerdir. İnsan ilişkilerinin toplumsal ve bireysel yanlarını sen ben ikliminde vermiştir. Sevgi, ayrılık ve ölüm te­malarını sıkça işlemiştir. Her zaman şiirin bir görüşü yansıtması, bir iletisinin olması düşüncesin­den yola çıkmıştır. Batı şiiri ile geleneksel Türk şi­irinden yararlanarak yaptığı bileşim, sanatını zenginleştirip geliştirmiştir.

Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Derin bir anlatıma ulaşmış olduğuna
B
Son dönemin en önemli şairlerinden olduğuna
C
Şiirlerinde eleştirel bir havanın olduğuna
D
Şiirin okuyucuya bir mesaj vermesi gerektiği­ni düşündüğüne
E
Batı şiiri ile Türk şiirinden yararlanmasının, sa­natının gelişmesini sağlayan unsur olduğuna
Soru 4
Bu şairimiz, İstanbul'un orta sınıflarınca kul­lanılan Türkçeyi ilk kez şiir dili haline getirmeyi başarır. Bu tür bir dil anlayışı ile tarihi konu ve olaylara yönelir, okuru geçmiş dönemlerde gezdirir. Ama bu tarih içinde şimdiki zaman da yer alır. İçerikte nesnelliği korumak başlıca özel­liğiydi. İstanbul'un halkını da doğa gibi, semtler gibi özümsemek ister ve onları şiirine aktarır. Okurunu, anlattığı dönemin bir üyesi yapmayı başarır, "Geçmedi zaman, sen, hem burada hem oradasın." der.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şairin bir özelliği değildir?
A
Anlattığı şeylere tarafsız yaklaşması
B
Sanatlı bir söyleyişinin olması
C
Şiirlerin tarihe yer vermesi
D
Halkın kullandığı sözcükleri kullanması
E
Okuyucusunu eski zamanlara götürmesi
Soru 5
1980'1i yıllarda yazılmaya başlanan şiirin, şairi ve şiiri büyük bir açmaza götürdüğü kanısındayım. Her şeyden önce şiir, bu dönemden sonra popülerleşmeye başladı. Bu benim bakış açıma göre olumlu bir durum değil. Bazı şairlerin şiir kasetleri yapmalarına, şiirlerin özellikle televiz­yon gibi kuşatıcı yayın organlarında okunuyor olmasına, bir anlamda şiirin geniş kitlelere ulaş­masına kanmamak gerekir. Çünkü şiir, oldukça elit bir üründür.

Böyle düşünen bir kişiden aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A
Herkesin şiiri anlaması beklenemez.
B
Seksenli yılların şiirinin, şiirimize katkısı olma­mıştır.
C
Şiirin, halkın bütün kesimlerine ulaşabilmesi, ona bir kalıcılık kazandırmaz.
D
Bir şairin geniş kitlelerce tanınması, sanat dünyasında tutunmasında etkilidir.
E
Şiirin popülerleşmesi şiiri ayağa düşürmüş­tür.
Soru 6
Onun romanlarında olaylar olduğu gibi değil, akıl ve duygu süzgecinden geçirildikten sonra verilir. Tiplerin tanıtılması, olayların geliştirilmesi, kısacası romanın dokusu hiçbir fazlalık ve eksik­lik göstermez. Usta bir şair elinden çıkmış dört dörtlük bir şiir gibi bütün abur cuburlar bir kena­ra itilmiştir. Üstelik toplumdaki gözlemlerini çıkış noktası yapan bu romancı, sanatın bir üslup işi olduğuna da iyice inanmıştır.

Bu parçada sözü edilen yazarın romanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine deği­nilmemistir?
A
Gereksiz ayrıntıların bulunmadığına
B
Anlatıma önem verdiğine
C
Olayları yorumlayarak aktardığına
D
Gerçeklerden yola çıkarak oluşturduğuna
E
Topluma yararlı olmaya çalıştığına
Soru 7
Denemeler de yazan bir şairim, dedim. Niçin mi deneme? Çünkü denemenin büyük savlar içer­meyen; akla, birikime, duyguya ve sezgiye dayanan özgür bir tartışma alanının, bir yazma tadının olduğunu düşünüyorum. Deneme tadın­da söylenenlerin, bilimsel yapıtlarda olduğu gibi, deneylerle, bulgularla kanıtlanmış olması da gerekmiyor. Benim yazdıklarım, yazmadan edilemeyen anlardaki iç dökmeler, paylaşma istekleridir.

Bu parçada denemeyle ilgili olarak aşağıda­kilerden hangisine değinilmemistir?
A
Önemli bir iddiayı, tezi dile getirmediğine
B
Nesnel bir nitelik taşıdığına
C
Fikirlerin özgürce söylenmesini sağladığına
D
Duygu ve deneyimlerle beslendiğine
E
Yazarın duygularını okuyucuyla paylaşmasını sağladığına
Soru 8
Yazarlığın gerçek okulu dergilerdir. Sanat yaşamım boyunca inanmışımdır buna. Genel olarak usta bir şairin, öykücünün, denemecinin, eleştirmenin dergilerde yetiştiği kanısını taşıyo­rum. Köklü bir dergicilik geçmişi olmayan bir yazarın, sanat geleceği belirsizlikler taşıyacaktır. Dergiler hareketli, öğrenme ile gelişmenin birlik­te yaşandığı özgün birer okuldur.

Bu parçada, dergilerle ilgili olarak aşağıda­kilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Öğretici ve geliştirici bir yapıya sahip olduğuna
B
Özgün yapıtların oluşmasını sağladığına
C
Yazarlar için bir okul niteliğinde olduğuna
D
Yazarların geleceğini şekillendirdiğine
E
Başarılı yazın adamlarının yetişmesini sağla­dığına
Soru 9
Yaşıma bakmayın siz, gencim ben; dipdiri ve canlıyım. Yetmişinde gençlik olur mu hiç, diyebi­lirsiniz; ama ben nüfus kağıdı yaşından söz et­miyorum ki. Ruhsal yaşım gençtir benim. Bun­dan ötürü söylüyorum bunları. Sıkıntıları önem­sememeyi başardığımda kazandığım; tanıma­dıklarıma bile her günaydın, merhaba deyişim­de daha da dirileşen, seven gözlerdeki ışıltıyla beslenen bir gençlik bu. Başka gizemi yok.

Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargı­lardan hangisine ulaşılamaz?
A
Her yaşın bir güzelliği olduğu için kişi, yaşı­nın gereğini yapmalıdır.
B
Sorunları büyütmemek, insanın genç, canlı kalmasında önemli bir etkendir.
C
İnsan, kendisini hangi yaşta hissediyorsa o yaştadır.
D
Sevginin, insan psikolojisini güçlendiren bir yanı vardır.
E
Gençlik, insanın içinde hissettiği bir duygu­dur.
Soru 10
Bu sanatçımızın yapıtları, derin bir kültürün özümlenmesi sonucu oluşmuştur. Titiz bir araş­tırmacı ve eleştirmen kimliğiyle Türk ve Batı kül­türünü büyük bir merakla ve gözlem gücüyle in­celemiştir. Türk edebiyatını ve sanatını en ince ayrıntısına kadar araştırıp ulusal ve evrensel bo­yutlarla kavramış ve kendine özgü yorumlar yapmıştır. Sanat eserlerini evrensel bir duyuşla, kendi topraklarına ait eserleri ise kendine özgü bir ulusallıkla açıklamıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Eserlerinde farklı kültürleri kaynaştırdığına
B
Eserleri değişik açılardan yorumladığına
C
Özgün düşüncelerinin bulunduğuna
D
Yapıtlarında zengin kültür birikimi olduğuna
E
Araştırmacı bir kişiliğe sahip olduğuna
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
 

Paragraf Testleri

TYT Türkçe Testleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+