Test Çöz

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Testi

Tebrikler - İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin, Orta Asya’dan başka yerlere göç etmelerinin sonuçları arasında yer almaz?
A
Yeni Türk devletlerinin kurulması
B
Dünya siyasi haritasının değişmesi
C
Türk kültürünün yayılması
D
Gök Tanrı inancının yayılması
E
Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesinin zorlaşması
Soru 2
İlk Türk devletlerinde yönetme yetkisinin hakana Gök Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı. Kut denilen bu yetkinin kan yoluyla babadan oğula geçtiği kabul edilirdi.

Buna göre, Türk devletlerinde görülen bu anlayışın aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A
Halk arasında farklı dinlerin yayılması
B
Merkezi otoritesi güçlü devletlerin kurulması
C
Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi
D
Hanedanın tüm erkek bireylerinin devleti yönetme hakkına sahip olması
E
Onlu sistemin uygulanması
Soru 3
Asya Hun Devleti Hakanı Mete, Çin’i birçok kez yenmesine rağmen Türk boylarının Çin’e yerleşmesine izin vermemiş, Çin’i vergiye bağlamakla yetinmiştir.

Mete Han’ın bu politikası aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A
İpek Yolu ticaretinin kontrol altına alınmasına
B
Taht kavgalarının engellenmesine
C
Sosyal devlet anlayışının uygulanmasına
D
Çinlilerle dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine
E
Türk milli kültürünün korunmasına
Soru 4
Hazar yöneticileri Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlar da vardı.

Bu durum Hazarlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A
Laik yönetim esasını benimsediklerinin
B
Farklı inançların bir arada yaşadığının
C
Uzun ömürlü devlet kurduklarının
D
Dinin yönetim ve hukuk üzerinde etkili olduğunun
E
Çin’e askeri üstünlük kurduklarının
Soru 5
İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde "ordu millet" anlayışının aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğu savunulabilir?
A
Gök Tanrı inancının benimsenmesi
B
Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
C
Askerliğin özel bir meslek olarak görülmemesi
D
Savaşlarda Turan Taktiği’nin uygulanması
E
Ordunun büyük çoğunluğunun atlı birliklerden oluşması
Soru 6
İslamiyet’ten önceki Türklerde ölen kişiyle birlikte değerli eşyalarının da gömülmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olabilir?
A
Göçebe yaşam tarzı
B
Sosyal eşitlik anlayışı
C
Töre kuralları
D
Veraset anlayışı
E
Ahiret inancı
Soru 7
İslamiyet’ten önceki Türkler, ordularına önem vermişler ve çağın tekniğine en uygun silahları kullanmışlardır.

Bu durumun Türklere aşağıdakilerden hangisi ile ilgili katkı sağladığı savunulamaz?
A
Orta Asya’da siyasi birliği sağlama
B
Yerleşik hayata geçme
C
Bağımsızlıklarını koruma
D
Ticaret yollarına egemen olma
E
Değişik bölgelerde devletler kurma
Soru 8
Bilinen ilk Türk devleti olan Hunlar hakkın­da bilgilerimiz Çin kaynaklarındakilerle sı­nırlı olmasına karşın, Kök Türk ve Uygurlar hakkında daha çok bilgilere sahip olmamız aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A
Göktanrı inancından vazgeçmeleri
B
Yarı göçebelikten yerleşik yaşama geç­meleri
C
Kök Türk ve Uygurların günümüze daha yakın olması
D
Çin ile siyasi mücadele içinde olmaları
E
Yazılı eser bırakmaları
Soru 9
Orhun Kitabeleri’nde; “fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması ve çıplakların giydirilmesi” gibi ifadelere yer verilmiştir.

Buna göre II. Kök Türk Devleti’nde aşağıdaki anlayışlardan hangisinin geliştiği söylenebilir?
A
Demokratik yönetim
B
Merkezî otorite
C
Sosyal devlet
D
Hukuk üstünlüğü
E
Toplumsal eşitlik
Soru 10
Uygurlar şehirli ve tüccar dinî olan Manihaizm’i benimseyerek yerleşik hayata geçmişler ve tarımsal üretim yapmışlardır.

Bu durum Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A
Dinî inanışlarındaki değişimlerin sosyal hayatları üzerinde etkili olduğunun
B
Geleneksel Türk dinî inanışlarından uzaklaştıklarının
C
Askerî ve siyasi faaliyetlerden daha çok kültürel faaliyetlere önem verdiklerinin
D
Farklı toplumlarla etkileşim içerisine girdiklerinin
E
Yerleşik hayata geçmelerinin ekonomik uğraşlarının çeşitlenmesine neden olduğunun
Soru 11
I. Museviliği benimsemişlerdir.
II. Oğuzlarla girdikleri mücadeleler Dede Korkut Hikayeleri’ne konu olmuştur.
III. İslamiyet’i seçen ilk Türk topluluğudur.

Yukarıdaki özelliklere sahip Türk toplulukları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A
Oğuzlar - Kırgızlar - Hazarlar
B
Macarlar - Sibirler - Avarlar
C
Hazarlar - Kıpçaklar - Karluklar
D
Oğuzlar - Kıpçaklar - Karluklar
E
Avarlar - Peçenekler - Kırgızlar
Soru 12
Emeviler Dönemi’nde ..... Müslümanlarla savaşarak Orta Asya’da İslamiyet’in yayılışını geciktirmişlerdir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Kırgızlar
B
Hazarlar
C
Avarlar
D
Peçenekler
E
Türgişler
Soru 13
  • Orhun Yazıtlarını oluşturmuşlardır.
  • Orta Asya’da Kök Türk hâkimiyetinin başlamasıyla Avrupa’ya göç etmişlerdir.
  • Müslümanların Kafkasya’ya ilerlemelerini engellemişlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen Türk toplulukları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Bulgarlar - Hazarlar - Sibirler
B
Avarlar - Uzlar - Peçenekler
C
Karluklar - Sibirler - Hazarlar
D
Sibirler - Uzlar - Karluklar
E
Köktürkler - Avarlar - Hazarlar
Soru 14
Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların, Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır. Bu olay sonucunda ..... Devleti kurulmuştur.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Karahanlılar
B
Gazneliler
C
II. Kök Türk
D
Akhun
E
Avrupa Hun
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışının göstergesidir?
A
Halkın temel geçim kaynağının hayvancılık olması
B
Ülke topraklarının hanedan ailesinin ortak malı sayılması
C
Halkın temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması
D
Taşınabilir malzemelerden eşyalar yapılması
E
Kurultayda boyların temsil edilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+