Test Çöz

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Testi

Tebrikler - İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin, Orta Asya’dan başka yerlere göç etmelerinin sonuçları arasında yer almaz?
A
Türk kültürünün yayılması
B
Dünya siyasi haritasının değişmesi
C
Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesinin zorlaşması
D
Yeni Türk devletlerinin kurulması
E
Gök Tanrı inancının yayılması
Soru 2
İlk Türk devletlerinde yönetme yetkisinin hakana Gök Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı. Kut denilen bu yetkinin kan yoluyla babadan oğula geçtiği kabul edilirdi.

Buna göre, Türk devletlerinde görülen bu anlayışın aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A
Merkezi otoritesi güçlü devletlerin kurulması
B
Hanedanın tüm erkek bireylerinin devleti yönetme hakkına sahip olması
C
Onlu sistemin uygulanması
D
Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi
E
Halk arasında farklı dinlerin yayılması
Soru 3
Asya Hun Devleti Hakanı Mete, Çin’i birçok kez yenmesine rağmen Türk boylarının Çin’e yerleşmesine izin vermemiş, Çin’i vergiye bağlamakla yetinmiştir.

Mete Han’ın bu politikası aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A
Türk milli kültürünün korunmasına
B
İpek Yolu ticaretinin kontrol altına alınmasına
C
Taht kavgalarının engellenmesine
D
Sosyal devlet anlayışının uygulanmasına
E
Çinlilerle dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine
Soru 4
Hazar yöneticileri Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlar da vardı.

Bu durum Hazarlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A
Laik yönetim esasını benimsediklerinin
B
Çin’e askeri üstünlük kurduklarının
C
Dinin yönetim ve hukuk üzerinde etkili olduğunun
D
Farklı inançların bir arada yaşadığının
E
Uzun ömürlü devlet kurduklarının
Soru 5
İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde "ordu millet" anlayışının aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğu savunulabilir?
A
Gök Tanrı inancının benimsenmesi
B
Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
C
Ordunun büyük çoğunluğunun atlı birliklerden oluşması
D
Savaşlarda Turan Taktiği’nin uygulanması
E
Askerliğin özel bir meslek olarak görülmemesi
Soru 6
İslamiyet’ten önceki Türklerde ölen kişiyle birlikte değerli eşyalarının da gömülmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olabilir?
A
Sosyal eşitlik anlayışı
B
Ahiret inancı
C
Göçebe yaşam tarzı
D
Veraset anlayışı
E
Töre kuralları
Soru 7
İslamiyet’ten önceki Türkler, ordularına önem vermişler ve çağın tekniğine en uygun silahları kullanmışlardır.

Bu durumun Türklere aşağıdakilerden hangisi ile ilgili katkı sağladığı savunulamaz?
A
Orta Asya’da siyasi birliği sağlama
B
Bağımsızlıklarını koruma
C
Ticaret yollarına egemen olma
D
Yerleşik hayata geçme
E
Değişik bölgelerde devletler kurma
Soru 8
Bilinen ilk Türk devleti olan Hunlar hakkın­da bilgilerimiz Çin kaynaklarındakilerle sı­nırlı olmasına karşın, Kök Türk ve Uygurlar hakkında daha çok bilgilere sahip olmamız aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A
Yarı göçebelikten yerleşik yaşama geç­meleri
B
Göktanrı inancından vazgeçmeleri
C
Yazılı eser bırakmaları
D
Kök Türk ve Uygurların günümüze daha yakın olması
E
Çin ile siyasi mücadele içinde olmaları
Soru 9
Orhun Kitabeleri’nde; “fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması ve çıplakların giydirilmesi” gibi ifadelere yer verilmiştir.

Buna göre II. Kök Türk Devleti’nde aşağıdaki anlayışlardan hangisinin geliştiği söylenebilir?
A
Sosyal devlet
B
Demokratik yönetim
C
Hukuk üstünlüğü
D
Toplumsal eşitlik
E
Merkezî otorite
Soru 10
Uygurlar şehirli ve tüccar dinî olan Manihaizm’i benimseyerek yerleşik hayata geçmişler ve tarımsal üretim yapmışlardır.

Bu durum Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A
Farklı toplumlarla etkileşim içerisine girdiklerinin
B
Yerleşik hayata geçmelerinin ekonomik uğraşlarının çeşitlenmesine neden olduğunun
C
Askerî ve siyasi faaliyetlerden daha çok kültürel faaliyetlere önem verdiklerinin
D
Geleneksel Türk dinî inanışlarından uzaklaştıklarının
E
Dinî inanışlarındaki değişimlerin sosyal hayatları üzerinde etkili olduğunun
Soru 11
I. Museviliği benimsemişlerdir.
II. Oğuzlarla girdikleri mücadeleler Dede Korkut Hikayeleri’ne konu olmuştur.
III. İslamiyet’i seçen ilk Türk topluluğudur.

Yukarıdaki özelliklere sahip Türk toplulukları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A
Avarlar - Peçenekler - Kırgızlar
B
Hazarlar - Kıpçaklar - Karluklar
C
Oğuzlar - Kıpçaklar - Karluklar
D
Macarlar - Sibirler - Avarlar
E
Oğuzlar - Kırgızlar - Hazarlar
Soru 12
Emeviler Dönemi’nde ..... Müslümanlarla savaşarak Orta Asya’da İslamiyet’in yayılışını geciktirmişlerdir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Hazarlar
B
Avarlar
C
Kırgızlar
D
Türgişler
E
Peçenekler
Soru 13
  • Orhun Yazıtlarını oluşturmuşlardır.
  • Orta Asya’da Kök Türk hâkimiyetinin başlamasıyla Avrupa’ya göç etmişlerdir.
  • Müslümanların Kafkasya’ya ilerlemelerini engellemişlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen Türk toplulukları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Sibirler - Uzlar - Karluklar
B
Köktürkler - Avarlar - Hazarlar
C
Bulgarlar - Hazarlar - Sibirler
D
Karluklar - Sibirler - Hazarlar
E
Avarlar - Uzlar - Peçenekler
Soru 14
Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların, Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır. Bu olay sonucunda ..... Devleti kurulmuştur.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Gazneliler
B
II. Kök Türk
C
Avrupa Hun
D
Akhun
E
Karahanlılar
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışının göstergesidir?
A
Kurultayda boyların temsil edilmesi
B
Halkın temel geçim kaynağının hayvancılık olması
C
Ülke topraklarının hanedan ailesinin ortak malı sayılması
D
Halkın temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması
E
Taşınabilir malzemelerden eşyalar yapılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.