Test Çöz

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT Tarih Testleri

 

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Testi

Tebrikler - İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin, Orta Asya’dan başka yerlere göç etmelerinin sonuçları arasında yer almaz?
A
Yeni Türk devletlerinin kurulması
B
Dünya siyasi haritasının değişmesi
C
Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesinin zorlaşması
D
Türk kültürünün yayılması
E
Gök Tanrı inancının yayılması
Soru 2
İlk Türk devletlerinde yönetme yetkisinin hakana Gök Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı. Kut denilen bu yetkinin kan yoluyla babadan oğula geçtiği kabul edilirdi.

Buna göre, Türk devletlerinde görülen bu anlayışın aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A
Onlu sistemin uygulanması
B
Merkezi otoritesi güçlü devletlerin kurulması
C
Halk arasında farklı dinlerin yayılması
D
Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi
E
Hanedanın tüm erkek bireylerinin devleti yönetme hakkına sahip olması
Soru 3
Asya Hun Devleti Hakanı Mete, Çin’i birçok kez yenmesine rağmen Türk boylarının Çin’e yerleşmesine izin vermemiş, Çin’i vergiye bağlamakla yetinmiştir.

Mete Han’ın bu politikası aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A
İpek Yolu ticaretinin kontrol altına alınmasına
B
Türk milli kültürünün korunmasına
C
Taht kavgalarının engellenmesine
D
Çinlilerle dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine
E
Sosyal devlet anlayışının uygulanmasına
Soru 4
Hazar yöneticileri Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlar da vardı.

Bu durum Hazarlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A
Çin’e askeri üstünlük kurduklarının
B
Farklı inançların bir arada yaşadığının
C
Laik yönetim esasını benimsediklerinin
D
Uzun ömürlü devlet kurduklarının
E
Dinin yönetim ve hukuk üzerinde etkili olduğunun
Soru 5
İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde "ordu millet" anlayışının aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğu savunulabilir?
A
Askerliğin özel bir meslek olarak görülmemesi
B
Savaşlarda Turan Taktiği’nin uygulanması
C
Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
D
Gök Tanrı inancının benimsenmesi
E
Ordunun büyük çoğunluğunun atlı birliklerden oluşması
Soru 6
İslamiyet’ten önceki Türklerde ölen kişiyle birlikte değerli eşyalarının da gömülmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olabilir?
A
Sosyal eşitlik anlayışı
B
Töre kuralları
C
Veraset anlayışı
D
Göçebe yaşam tarzı
E
Ahiret inancı
Soru 7
İslamiyet’ten önceki Türkler, ordularına önem vermişler ve çağın tekniğine en uygun silahları kullanmışlardır.

Bu durumun Türklere aşağıdakilerden hangisi ile ilgili katkı sağladığı savunulamaz?
A
Yerleşik hayata geçme
B
Değişik bölgelerde devletler kurma
C
Bağımsızlıklarını koruma
D
Ticaret yollarına egemen olma
E
Orta Asya’da siyasi birliği sağlama
Soru 8
Bilinen ilk Türk devleti olan Hunlar hakkın­da bilgilerimiz Çin kaynaklarındakilerle sı­nırlı olmasına karşın, Kök Türk ve Uygurlar hakkında daha çok bilgilere sahip olmamız aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A
Yazılı eser bırakmaları
B
Kök Türk ve Uygurların günümüze daha yakın olması
C
Çin ile siyasi mücadele içinde olmaları
D
Yarı göçebelikten yerleşik yaşama geç­meleri
E
Göktanrı inancından vazgeçmeleri
Soru 9
Orhun Kitabeleri’nde; “fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması ve çıplakların giydirilmesi” gibi ifadelere yer verilmiştir.

Buna göre II. Kök Türk Devleti’nde aşağıdaki anlayışlardan hangisinin geliştiği söylenebilir?
A
Toplumsal eşitlik
B
Merkezî otorite
C
Sosyal devlet
D
Demokratik yönetim
E
Hukuk üstünlüğü
Soru 10
Uygurlar şehirli ve tüccar dinî olan Manihaizm’i benimseyerek yerleşik hayata geçmişler ve tarımsal üretim yapmışlardır.

Bu durum Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A
Geleneksel Türk dinî inanışlarından uzaklaştıklarının
B
Yerleşik hayata geçmelerinin ekonomik uğraşlarının çeşitlenmesine neden olduğunun
C
Dinî inanışlarındaki değişimlerin sosyal hayatları üzerinde etkili olduğunun
D
Askerî ve siyasi faaliyetlerden daha çok kültürel faaliyetlere önem verdiklerinin
E
Farklı toplumlarla etkileşim içerisine girdiklerinin
Soru 11
I. Museviliği benimsemişlerdir.
II. Oğuzlarla girdikleri mücadeleler Dede Korkut Hikayeleri’ne konu olmuştur.
III. İslamiyet’i seçen ilk Türk topluluğudur.

Yukarıdaki özelliklere sahip Türk toplulukları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A
Oğuzlar - Kırgızlar - Hazarlar
B
Avarlar - Peçenekler - Kırgızlar
C
Hazarlar - Kıpçaklar - Karluklar
D
Macarlar - Sibirler - Avarlar
E
Oğuzlar - Kıpçaklar - Karluklar
Soru 12
Emeviler Dönemi’nde ..... Müslümanlarla savaşarak Orta Asya’da İslamiyet’in yayılışını geciktirmişlerdir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Kırgızlar
B
Avarlar
C
Hazarlar
D
Türgişler
E
Peçenekler
Soru 13
  • Orhun Yazıtlarını oluşturmuşlardır.
  • Orta Asya’da Kök Türk hâkimiyetinin başlamasıyla Avrupa’ya göç etmişlerdir.
  • Müslümanların Kafkasya’ya ilerlemelerini engellemişlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen Türk toplulukları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Köktürkler - Avarlar - Hazarlar
B
Sibirler - Uzlar - Karluklar
C
Bulgarlar - Hazarlar - Sibirler
D
Karluklar - Sibirler - Hazarlar
E
Avarlar - Uzlar - Peçenekler
Soru 14
Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların, Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır. Bu olay sonucunda ..... Devleti kurulmuştur.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Avrupa Hun
B
Gazneliler
C
II. Kök Türk
D
Akhun
E
Karahanlılar
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışının göstergesidir?
A
Taşınabilir malzemelerden eşyalar yapılması
B
Ülke topraklarının hanedan ailesinin ortak malı sayılması
C
Halkın temel geçim kaynağının hayvancılık olması
D
Halkın temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması
E
Kurultayda boyların temsil edilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+