Test Çöz

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Testi

Tebrikler - Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mengücek Gazi’nin ölümünden sonra beylik, oğulları tarafından Erzincan - Kemah kolu ve Divriği kolu olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Bu durum Mengüceklilerin aşağıdakilerden hangisini benimsemediğini gösterir?
A
Hâkimiyetin tek elde toplanmasını
B
Ülkenin hanedanın ortak malı olmasını
C
Gaza ve cihat anlayışının uygulanmasını
D
Haçlılara karşı mücadele edilmesini
E
Hükümdarın halkın refahını gözetmesini
Soru 2
I. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlayabilmek için birbirleriyle mücadele etmeleri
II. Anadolu’da Türk nüfusun üstün hâle gelmesini sağlamaları
III. Anadolu’nun dört bir tarafında kervansaray, cami, medrese, imarethane inşa etmeleri

Anadolu Türk beyliklerinin bu faaliyetlerinden hangilerinin Anadolu’da Türk - İslam kültürünün kalıcı olmasına olanak sağladığı savunulabilir?
A
I. ve II.
B
II. ve III.
C
I, II. ve III.
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 3
Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluş yıllarında hutbede önce Büyük Şelçuklu hükümdarının adı okunmaktaydı. Ancak I. Kılıç Arslan bu uygulamaya son vererek hutbede sadece kendi adının okunmasını sağlamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Büyük Selçuklu Devleti’nin “İslam devleti” olma özelliğini kaybettiğinin
B
Türkiye Selçuklu Devleti’nin laik yönetim anlayışını benimsediğinin
C
Türkiye Selçuklu Devleti’nin bağımsız hâle geldiğinin
D
I. Kılıç Arslan’ın halifeliği ele geçirdiğinin
E
Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkıldığının
Soru 4
Anadolu'da halk göçebeler, köylüler, şehirliler gibi ayrılmış olmalarına karşın Orta Çağ Avrupa'sındaki gibi feodal bir yapı oluşmamıştır.

Aşağıdakilerden hangisine, dayanarak Anadolu'da feodal bir yapının oluşmadığını söylemek mümkündür?
A
Halkın yasalar karşısında eşit sayılmasına
B
Devşirme sisteminin uygulanmasına
C
Tarımın temel geçim kaynağı olmasına
D
Nüfusun az olmasına
E
Halkın çoğunluğunun Türklerden oluşmasına
Soru 5
  • Malazgirt Savaşı
  • Miryakefalon Savaşı
  • Kösedağ Savaşı

Bu savaşların ortak özelliği aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A
Anadolu'nun Türkleşmesi'ne katkıda bulunmuşlardır.
B
Beylikler dönemini başlatmışlardır.
C
Türkler için başarılı savaşlardır.
D
Türk devletlerinin yıkılmasında rol üstlenmişlerdir.
E
Türklerle, Ermenileri karşı karşıya getiren savaşlardır.
Soru 6
Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Moğol parasının kullanılmaya başlaması ayrıca Moğol hükümdarı adına hutbe okutulmasına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Moğollar, Anadolu halkına dinî ve ekonomik baskı yapmışlardır.
B
Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.
C
Moğollar, Anadolu’da siyasi ve mâli hâkimiyet kurmuşlardır.
D
Moğollar dindar ve zenginlerdir.
E
Anadolu halkı Moğol hâkimiyetini desteklemiştir.
Soru 7
Türkiye Selçukluları, Musul Atabeyliği ve Eyyübiler gibi Türk-İslam devletleri Haçlılara karşı yoğun bir şekilde mücadele etmişlerdir.

Bu durum Türk-İslam devletlerinin aşağıdaki anlayışlardan hangisine göre hareket ettiklerini gösterir?
A
Gaza ve cihat
B
Ordu-millet
C
Çoğulcu yönetim
D
Kanun üstünlüğü
E
Kılıç hakkı
Soru 8
İslam dininde resim yasak olduğu hâlde Türkiye Selçukluları paralarında sultanlarının resimlerine, kartal ve aslan kabartmalarına yer vermişlerdir.

Türkiye Selçuklularının paralarını bu şekilde basmalarına aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı savunulabilir?
A
İslam dininden uzaklaşmış olmalarının
B
Anadolu’da uluslararası ticaretin gelişmiş olmasının
C
Ekonomik bağımsızlığa sahip olmalarının
D
Abbasi halifelerine bağlı olmalarının
E
Farklı toplumlarla etkileşim yaşamalarının
Soru 9
Mevlana Celaleddîn-i Rumî’nin cenazesinin Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından birlikte kaldırılması Selçuklu ülkesinde aşağıdakilerden hangisinin gelişmiş olmasına bağlanabilir?
A
Sosyal devlet
B
Toplumsal eşitlik
C
Dinî hoşgörü
D
Çoğulculuk
E
Dinî birlik
Soru 10
I. Baba İshak İsyanı’nın yaşanması
II. Harzemşah Devleti’nin yıkılması
III. Miryakefalon Savaşı’nın yapılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Moğol İlhanlı Devleti’nin Anadolu’yu işgal etmesini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve II
Soru 11
Türkiye Selçuklu sultanları ve devlet adamları Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğollar tarafından atanmaya başlamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Türkiye Selçuklularının Moğol veraset sistemini benimsediklerinin
B
Moğolların Anadolu’da asimilasyon politikası izlediklerinin
C
Türkiye Selçuklularının siyasi bağımsızlıklarını yitirdiklerinin
D
Kösedağ Savaşı’nın Anadolu’daki siyasi dengeyi Türkler lehine değiştirdiğinin
E
Türkiye Selçuklularının federatif bir şekilde örgütlendiklerinin
Soru 12
Türkiye Selçuklularında ve Anadolu Türk beyliklerinde ordu mensupları ile devlet adamlarına hizmetleri veya maaş karşılığı verilen toprakların aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A
Mülk arazi
B
İkta arazi
C
Has arazi
D
Vakıf arazi
E
Haraci arazi
Soru 13
Moğol İstilası ile tahrip olan Anadolu’nun sosyal ve kültürel hayatının canlanmasında aşağıdaki bilim insanı ve düşünürlerden hangisinin doğrudan etkili olduğu söylenemez?
A
İbni Haldun
B
Hacı Bektaş-ı Veli
C
Hacı Bayram-ı Veli
D
Mevlana Celaleddin Rumi
E
Yunus Emre
Soru 14
Türkiye Selçukluları Dönemi’nde Türkmen halısı ve kilimleri, Ankara’nın soft kumaşı dünyaca ünlenmiştir.

Bu durum Anadolu’da daha çok aşağıdaki sektörlerden hangisinin gelişmiş olduğunu gösterir?
A
Tarım
B
Dokumacılık
C
Sanayi
D
Hayvancılık
E
Ticaret
Soru 15
Türkiye Selçuklu Sultanları'nın Antalya, Alanya ve Sinop'u fethettikten sonra buralarda tersane açtırmaları aşağıdakilerden hangisine önem verdiklerinin bir göstergesi olduğu söylenebilir?
A
Dış İlişkilere
B
Denizciliğe
C
Sanata
D
Bilime
E
Eğitim ve Öğretime
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.