Test Çöz

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır.

Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı çok geniş bir konu olmakla beraber çok sayıda da alt başlık içermektedir. Bu nedenle her başlıktan 1-2 soru olacak şekilde toplam 25 soru sorduk. Test içerisinde yer alan alt başlıklar şu şekildedir;

 • Öğretici Metinler ve Yazarları
 • Öz Şiir Anlayışı
 • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
 • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
 • Garipçiler (Birinci Yeni)
 • Garip Dışında Yeniliği Sürdürenler
 • İkinci Yeni Şiiri
 • İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir
 • 1980 Sonrası Türk Şiiri
 • Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri
 • Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler
 • Toplumcu – Gerçekçiler
 • Bireyin İç Dünyasını Konu Alanlar
 • Modernizmi ve Postmodernizmi Konu Alanlar
 • Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Testi

Tebrikler - Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi edebiyatı için söylenemez?
A
Milli Edebiyat sanatçılarının önemli bir bölümü, edebiyat yaşamlarını Cumhuriyet Dönemi’nde de sürdürmüştür.
B
Cumhuriyet’in ilanından sonra, Türk tarihi ve Türk dili ile ilgili çalışmalara devlet kurumları öncülüğünde hız verilmiştir.
C
Eğitim alanındaki çalışmalar sonucu, Anadolu kökenli yazarların sayısı artmış ve Anadolu konulu yapıtlar ağırlık kazanmıştır.
D
Anı ve günlük dışındaki yazın türlerinde teknik, önceki döneme göre daha sağlam bir nitelik taşımaktadır.
E
Köylere öğretmen ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla kurulan “Köy Enstitüleri”, köy kökenli yazar ve ozan kuşağını oluşturmuştur.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıl­larında sanatçıların halka inmek, halkla bütün­leşmek için yaptıklarından biri değildir?
A
Batı edebiyatı daha yakından takip edilmiş, Türk edebiyatı, Batı edebiyatının yenilikleri­ni, akımlarını uygulamaya başlamıştır.
B
Bu dönem sanatçıları; maniler, türküler, halk efsaneleri, masallar ve halk sanatlarının un­surlarını topladılar.
C
Halkın dertlerini, problemlerini ve Anado­lu'nun güzelliklerini eserlerinde işlediler.
D
Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark orta­dan kaldırılmış, dildeki sadeleşme çalışmala­rı sürmüştür.
E
Anadolu'yu tanıma çabası bu dönemin ede­biyatında ana ilkelerden olmuş, Türk halkının her kesimi edebiyata girmiştir.
Soru 3
Aşağıdaki akımlardan hangisi Cumhuriyet Dö­nemi'nde edebiyatımızı etkilememiştir?
A
Egzistansiyalizm
B
Entüisyonizm
C
Sürrealizm
D
Realizm
E
Romantizm
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi’nde günlük türüyle öne çıkan yazarlar bir arada verilmiştir?
A
Bedri Rahmi Eyüboğlu - Abbas Sayar
B
Salah Birsel - Nurullah Ataç
C
Bilge Karasu - Edip Cansever
D
Sait Faik Abasıyanık - Oktay Rıfat Horozcu
E
Cevat Şakir Kabaağaçlı - Haldun Taner
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser veren yazarlardan biri değildir?
A
Ahmet Haşim
B
Asım Bezirci
C
Ömer Seyfettin
D
Faruk Nafiz Çamlıbel
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 6
Aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi yazarlarından hangisinin gezi yazısı türünde bir eseri yoktur?
A
Falih Rıfkı Atay
B
Reşat Nuri Güntekin
C
Haldun Taner
D
Nedim Gürsel
E
Behçet Necatigil
Soru 7
I. Türkçenin özleşmesi konusunda çalış­mıştır.
II. Düzyazıda devrik cümle kullanmıştır.
III. Her yazısında yeni sözcükler kullanmaya çalışmıştır.
IV. "Günlük" sözcüğünü dilimize kazandır­mıştır.
V. Sosyoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

Nurullah Ataç ile ilgili yukarıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?
A
IV.
B
I.
C
II.
D
V.
E
III.
Soru 8
Denemenin Türkiye’de bilinir ve benimsenir bir tür olmasında, Nurullah Ataç’ın katkısı yadsınamaz. Deneme, sohbet ve eleştirilerini .... gibi eserlerinde bir araya toplayan Nurullah Ataç; yazılarının merkezine denemenin en önemli niteliklerinden olan kültüre, bilgiye ve birikime dayalı öznelliği yerleştirmiştir. Yazılarını genellikle bir arkadaşıyla konuşur gibi kaleme almış, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak için yazılarında devrik cümlelere sıkça yer vermiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilen eserlerin hangisi getirilemez?
A
Karalama Defteri
B
Okuruma Mektuplar
C
Diyorlar ki
D
Sözden Söze
E
Günlerin Getirdiği
Soru 9
Aşağıdaki eserlerin hangisi Falih Rıfkı Atay’a ait değildir?
A
Pazar Konuşmaları
B
Taymis Kıyıları
C
Nesillerin Ruhu
D
Zeytindağı
E
Ateş ve Güneş
Soru 10
Türk edebiyatında asıl olarak .... ve .... ile başlayan saf şiir anlayışı 1920’li yıllarda ve sonrasında Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Asaf Halet Çelebi, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı ve Yedi Meşale şairleri ile devam etmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A
Tevfik Fikret - Abdülhak Hamit Tarhan
B
Mehmet Akif Ersoy - Faruk Nafiz Çamlıbel
C
Mehmet Emin Yurdakul - Ziya Gökalp
D
Yusuf Ziya Ortaç - Enis Behiç Koryürek
E
Yahya Kemal - Ahmet Haşim
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışını sürdüren eserlerin özelliklerinden biri değildir?
A
Ruh, ölüm, masal, rüya, mit temalarının yoğun olarak işlenmesi
B
Biçim endişesi ile dize ve dilin önemsenmesi
C
Toplumsal sorunlarının çözümünün sosyalizmde aranması
D
İçsel ve bireysel bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesinin dile getirilmesi
E
Şiirin soylu bir sanat olarak kabul edilmesi
Soru 12
I. Sanat sanat içindir görüşünü benimsemeleri
II. Toplumu harekete geçirmeyi amaçlamaları
III. Geniş kitlelere seslenmeyi amaçlamaları
IV. Sahip oldukları dünya görüşünü eserlerinde işlemeleri
V. İçerik ve biçimi önemsemeleri

Yukarıdakilerden hangi ikisi toplumcu-gerçekçi eğilimle şiir yazan sanatçıların bir özelliği değildir?
A
I. ve III.
B
II. ve IV.
C
III. ve IV.
D
I. ve V.
E
IV. ve V.
Soru 13
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hakkında yapılan açıklama yanlıştır?
A
Şükran Kurdakul, biçimi belli bir dönem önemsedikten sonra serbest tarzda şiirler yazan, oldukça duyarlı, okura seslenebilen, etkili söyleyiş özelliğine sahip olan, şiir dışında düzyazı türlerinde de eser veren, edebiyat araştırmacısı da olan bir sanatçıdır. Halk Orduları, Tomurcuk, Nice Kaygılardan Sonra adlarında şiir kitapları vardır.
B
Ceyhun Atuf Kansu, serbest şiir tarzının Nazım Hikmet’le birlikte öncülerinden olan, ülke sorunlarını şiirlerine taşıyan; çocuk, Atatürk devrimleri, ulusal bağımsızlık, doğa konularını işleyen; Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Üç Anadolu gibi şiir kitapları olan bir şairdir.
C
Mehmet Başaran, toplumcu-gerçekçi anlayış içerisinde yer alan köy edebiyatının önemli öncülerinden olup Pir Sultan Ölür Ölür Dirilir, Ahlat Ağacı, Sis Dağının Başında Borana Bak Borana adlarında şiir kitapları olan bir sanatçıdır.
D
Enver Gökçe, sosyalizm içerikli şiirler yazan, şiirlerinde yöresel söyleyişlere yer veren, birçok şiiri bestelenen, çevirileriyle edebiyata katkı sağlayan, kültür ve edebiyat üzerine araştırmalar yapan bir şairdir.
E
Arif Damar, biçimi belli bir dönem önemsedikten sonra serbest tarzda toplumsal içerikli şiirler yazmış, sonra II. Yeni şiiri tarzında imgeli bir söyleyişe yönelmiştir. Alıcı Kuş, Günden Güne, İstanbul Bulutu adlarında eserleri vardır.
Soru 14
Hece ölçüsü ve dörtlük kullanmış, redif kullanmadan şiirler yazmıştır. Halk şiiri ile Batı şiirini sentezlemeye çalışmıştır. Şiirleri lirik-didaktik tarzdadır. Anadolu’nun kültürel mirasından yararlanmış, şairliğinin yanında araştırma, inceleme ve tiyatro alanlarında da eserler vermiştir. Folklorik ögeler, efsaneler, doğa, aşk, yurt güzellikleri, çocuk gibi konulara değinmiştir. “Halay Çeken Kızlar”, "Nerdesin", "Orda Bir Köy Var Uzakta" şiirleri çok sevilmiştir. Âşık Veysel’i ülkeye tanıtan şairdir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kemalettin Kamu
B
Arif Nihat Asya
C
Ahmet Kutsi Tecer
D
Orhan Şaik Gökay
E
Zeki Ömer Defne
Soru 15
I. Ali Ulvi Elöve
II. Ahmet Kutsi Tecer
III. Arif Nihat Asya
IV. Orhan Seyfi Orhon
V. İbrahim Alaeddin Gövsa

Yukarıda verilen şairlerden hangi ikisi çocuk edebiyatına da önemli katkıları olan şairlerdir?
A
I. ve II.
B
III. ve V.
C
I. ve V.
D
II. ve IV.
E
IV. ve V.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Garip şiir anlayışıyla şiir yazan bir şairin söylemi olamaz?
A
Ölçü, nazım birimi, nazım biçimi, kafiye gibi şiire ait biçimsel özellikleri kendimden uzak tutarım.
B
Günlük konuşma dilini şiirlerimde kullanırım.
C
Serbest şiir tarzı bana uygundur; “basitlik, sadelik ve aleladelik şiirimde temel ilkelerimdir.
D
Türk şiirindeki bu güne kadar var olan tüm kuralları ve şiir geleneklerini reddediyorum.
E
Edebî sanatlardan, mecazlı söylemlerden yeri geldikçe etkili ve ustaca yararlanırım.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli Kanık için söylenemez?
A
Nasrettin Hoca fıkralarını şiir biçimine dönüştürdüğü
B
Makale, deneme, öykü gibi düzyazı türlerinde de eser verdiği
C
Garip şiirinin birçok özelliğinin şiirlerinde görüldüğü
D
La Fontaine’den fabl çevirileri yaptığı
E
Şiir türünün dışında başka türlerde eser vermediği
Soru 18
Oktay Rifat Horozcu, ilk şiirlerini heceyle aşk temalı yazmış ve halk kültüründen yararlanmış, Garip anlayışından sonra da İkinci Yenicilerin soyut şiirine yönelmiştir. Düzyazı türlerinde de .... gibi başarılı eserler vermiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A
Yağmur Sıkıntısı
B
Elleri Var Özgürlüğün
C
Çil Horoz
D
Atlarla Filler ya da Dirlik Düzenlik
E
Bir Kadının Penceresinden
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın özelliklerinden değildir?
A
Düzyazı türlerinde de eser vermesi
B
Şiirlerinde sabit bir biçimsel kalıp ve tema olması
C
Yapay destan türünde de eser vermesi
D
Hümanist anlayışla her konuyu şiirlerine taşıması
E
Türkçeye karşı büyük bir duyarlığa sahip olması
Soru 20
...., şiirlerinde Anadolu’yla ve doğup büyüdüğü coğrafyayla ilgili motiflere yer vermiş; yalın, akıcı ve açık bir Türkçe kullanmıştır. Hece ölçüsüyle ve serbest tarzda yazdığı şiirlerde iç uyağı ustaca kullanmıştır. Yoksulluk, onun şiirlerinin temel temasıdır. Halk şiirinin temel özelliklerini kendine özgü etkili söyleyişle birleştirmiştir. Adamın Biri, Atatürk Kurtuluş Savaşında, Türk Mavisi, Yeşeren Otlar, Zerdali Ağacı, Kamyonlar Kavun Taşır, İçi Sevda Dolu Yolculuk adlarında eserleri vardır.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A
Behçet Necatigil
B
Cahit Külebi
C
Özdemir Asaf
D
Necati Cumalı
E
Sabahattin Kudret Aksal
Soru 21
Şiirlerinde kentli bireyin yaşamını konu edinen, küçük ayrıntılara, günlük yaşama sıklıkla yer veren ....; düzyazı türlerindeki eserlerinde psikolojik unsurlara, ruh çözümlemelerine yönelmiştir. Onun “Gazoz Ağacı” adlı hikâye kitabı oldukça önemlidir.

İki ya da dört dizelik şiirler yazan ...., ilk dönem şiirlerinde sevgi, aşk, ayrılık, ölüm; sonraki dönem şiirlerinde ise umutsuzluk, tedirginlik konularını işlemiştir. Çiçekleri Yemeyin, Dünya Kaçtı Gözüme, Sen Sen Sen, Bir Kapı Önünde şiir kitaplarıyla mesaj vermeyi amaçlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla yukarıda verilen boşluklara getirilir?
A
Asaf Halet Çelebi – Fazıl Hüsnü Dağlarca
B
Sabahattin Kudret Aksal - Özdemir Asaf
C
Behçet Necatigil – Cahit Külebi
D
Özdemir Asaf - Sabahattin Kudret Aksal
E
Erdem Bayazıt – Cahit Zarifoğlu
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiir anlayışı için söylenemez?
A
Garipçilerin şiir anlayışına tepki göstermişlerdir.
B
Doğa tasvirleri, olay, konu gibi unsurları şiirden uzak tutmuşlardır.
C
Söyleyişe değil anlama önem vermişlerdir.
D
Şiir şiir için, sanat da sanat içindir görüşünü savunurlar.
E
Şiiri düzyazıya yaklaştırmamışlardır.
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi Ataol Behramoğlu, Süreyya Berfe, Nihat Behram, Arif Damar gibi şairlerin şiirlerinde görülen ortak bir özellik değildir?
A
Halkın sözcüsü olmaya çalışma
B
Sınıfsal mücadele, işçi sınıfı, kent yaşamının zorlukları gibi konuların üzerinde durma
C
Duygusal, lirik tarzda şiirler yazma
D
Şiir aracılığıyla toplumu eyleme geçirme
E
Serbest nazım geleneğini devam ettirme
Soru 24
Aşağıdaki şairlerden hangisi 1980 sonrası Türk şairlerinden değildir?
A
Ahmet Erhan
B
Enis Batur
C
Küçük İskender
D
Haydar Ergülen
E
Murathan Mungan
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiiri için söylenemez?
A
Halk şiirinin geleneksel biçim özellikleri devam ettirilmiştir.
B
Yalın halk Türkçesi kullanılmıştır.
C
Saz eşliğinde şiir söyleme geleneği devam ettirilmiştir.
D
Halk şiirinin geleneksel temaları ve yaşanan dönemin konuları ele alınmıştır.
E
Serbest şiirin etkisiyle yeni nazım biçimleri tercih edilmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+