Test Çöz

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır.

Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı çok geniş bir konu olmakla beraber çok sayıda da alt başlık içermektedir. Bu nedenle her başlıktan 1-2 soru olacak şekilde toplam 25 soru sorduk. Test içerisinde yer alan alt başlıklar şu şekildedir;

 • Öğretici Metinler ve Yazarları
 • Öz Şiir Anlayışı
 • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
 • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
 • Garipçiler (Birinci Yeni)
 • Garip Dışında Yeniliği Sürdürenler
 • İkinci Yeni Şiiri
 • İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir
 • 1980 Sonrası Türk Şiiri
 • Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri
 • Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler
 • Toplumcu – Gerçekçiler
 • Bireyin İç Dünyasını Konu Alanlar
 • Modernizmi ve Postmodernizmi Konu Alanlar
 • Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Testi

Tebrikler - Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi edebiyatı için söylenemez?
A
Cumhuriyet’in ilanından sonra, Türk tarihi ve Türk dili ile ilgili çalışmalara devlet kurumları öncülüğünde hız verilmiştir.
B
Anı ve günlük dışındaki yazın türlerinde teknik, önceki döneme göre daha sağlam bir nitelik taşımaktadır.
C
Köylere öğretmen ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla kurulan “Köy Enstitüleri”, köy kökenli yazar ve ozan kuşağını oluşturmuştur.
D
Eğitim alanındaki çalışmalar sonucu, Anadolu kökenli yazarların sayısı artmış ve Anadolu konulu yapıtlar ağırlık kazanmıştır.
E
Milli Edebiyat sanatçılarının önemli bir bölümü, edebiyat yaşamlarını Cumhuriyet Dönemi’nde de sürdürmüştür.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıl­larında sanatçıların halka inmek, halkla bütün­leşmek için yaptıklarından biri değildir?
A
Anadolu'yu tanıma çabası bu dönemin ede­biyatında ana ilkelerden olmuş, Türk halkının her kesimi edebiyata girmiştir.
B
Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark orta­dan kaldırılmış, dildeki sadeleşme çalışmala­rı sürmüştür.
C
Batı edebiyatı daha yakından takip edilmiş, Türk edebiyatı, Batı edebiyatının yenilikleri­ni, akımlarını uygulamaya başlamıştır.
D
Bu dönem sanatçıları; maniler, türküler, halk efsaneleri, masallar ve halk sanatlarının un­surlarını topladılar.
E
Halkın dertlerini, problemlerini ve Anado­lu'nun güzelliklerini eserlerinde işlediler.
Soru 3
Aşağıdaki akımlardan hangisi Cumhuriyet Dö­nemi'nde edebiyatımızı etkilememiştir?
A
Egzistansiyalizm
B
Sürrealizm
C
Entüisyonizm
D
Romantizm
E
Realizm
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi’nde günlük türüyle öne çıkan yazarlar bir arada verilmiştir?
A
Salah Birsel - Nurullah Ataç
B
Cevat Şakir Kabaağaçlı - Haldun Taner
C
Bilge Karasu - Edip Cansever
D
Bedri Rahmi Eyüboğlu - Abbas Sayar
E
Sait Faik Abasıyanık - Oktay Rıfat Horozcu
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser veren yazarlardan biri değildir?
A
Asım Bezirci
B
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C
Ahmet Haşim
D
Ömer Seyfettin
E
Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 6
Aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi yazarlarından hangisinin gezi yazısı türünde bir eseri yoktur?
A
Behçet Necatigil
B
Falih Rıfkı Atay
C
Haldun Taner
D
Nedim Gürsel
E
Reşat Nuri Güntekin
Soru 7
I. Türkçenin özleşmesi konusunda çalış­mıştır.
II. Düzyazıda devrik cümle kullanmıştır.
III. Her yazısında yeni sözcükler kullanmaya çalışmıştır.
IV. "Günlük" sözcüğünü dilimize kazandır­mıştır.
V. Sosyoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

Nurullah Ataç ile ilgili yukarıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 8
Denemenin Türkiye’de bilinir ve benimsenir bir tür olmasında, Nurullah Ataç’ın katkısı yadsınamaz. Deneme, sohbet ve eleştirilerini .... gibi eserlerinde bir araya toplayan Nurullah Ataç; yazılarının merkezine denemenin en önemli niteliklerinden olan kültüre, bilgiye ve birikime dayalı öznelliği yerleştirmiştir. Yazılarını genellikle bir arkadaşıyla konuşur gibi kaleme almış, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak için yazılarında devrik cümlelere sıkça yer vermiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilen eserlerin hangisi getirilemez?
A
Karalama Defteri
B
Sözden Söze
C
Okuruma Mektuplar
D
Diyorlar ki
E
Günlerin Getirdiği
Soru 9
Aşağıdaki eserlerin hangisi Falih Rıfkı Atay’a ait değildir?
A
Taymis Kıyıları
B
Ateş ve Güneş
C
Nesillerin Ruhu
D
Pazar Konuşmaları
E
Zeytindağı
Soru 10
Türk edebiyatında asıl olarak .... ve .... ile başlayan saf şiir anlayışı 1920’li yıllarda ve sonrasında Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Asaf Halet Çelebi, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı ve Yedi Meşale şairleri ile devam etmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A
Yusuf Ziya Ortaç - Enis Behiç Koryürek
B
Tevfik Fikret - Abdülhak Hamit Tarhan
C
Mehmet Akif Ersoy - Faruk Nafiz Çamlıbel
D
Mehmet Emin Yurdakul - Ziya Gökalp
E
Yahya Kemal - Ahmet Haşim
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışını sürdüren eserlerin özelliklerinden biri değildir?
A
Şiirin soylu bir sanat olarak kabul edilmesi
B
İçsel ve bireysel bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesinin dile getirilmesi
C
Biçim endişesi ile dize ve dilin önemsenmesi
D
Toplumsal sorunlarının çözümünün sosyalizmde aranması
E
Ruh, ölüm, masal, rüya, mit temalarının yoğun olarak işlenmesi
Soru 12
I. Sanat sanat içindir görüşünü benimsemeleri
II. Toplumu harekete geçirmeyi amaçlamaları
III. Geniş kitlelere seslenmeyi amaçlamaları
IV. Sahip oldukları dünya görüşünü eserlerinde işlemeleri
V. İçerik ve biçimi önemsemeleri

Yukarıdakilerden hangi ikisi toplumcu-gerçekçi eğilimle şiir yazan sanatçıların bir özelliği değildir?
A
I. ve III.
B
I. ve V.
C
II. ve IV.
D
IV. ve V.
E
III. ve IV.
Soru 13
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hakkında yapılan açıklama yanlıştır?
A
Ceyhun Atuf Kansu, serbest şiir tarzının Nazım Hikmet’le birlikte öncülerinden olan, ülke sorunlarını şiirlerine taşıyan; çocuk, Atatürk devrimleri, ulusal bağımsızlık, doğa konularını işleyen; Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Üç Anadolu gibi şiir kitapları olan bir şairdir.
B
Arif Damar, biçimi belli bir dönem önemsedikten sonra serbest tarzda toplumsal içerikli şiirler yazmış, sonra II. Yeni şiiri tarzında imgeli bir söyleyişe yönelmiştir. Alıcı Kuş, Günden Güne, İstanbul Bulutu adlarında eserleri vardır.
C
Enver Gökçe, sosyalizm içerikli şiirler yazan, şiirlerinde yöresel söyleyişlere yer veren, birçok şiiri bestelenen, çevirileriyle edebiyata katkı sağlayan, kültür ve edebiyat üzerine araştırmalar yapan bir şairdir.
D
Şükran Kurdakul, biçimi belli bir dönem önemsedikten sonra serbest tarzda şiirler yazan, oldukça duyarlı, okura seslenebilen, etkili söyleyiş özelliğine sahip olan, şiir dışında düzyazı türlerinde de eser veren, edebiyat araştırmacısı da olan bir sanatçıdır. Halk Orduları, Tomurcuk, Nice Kaygılardan Sonra adlarında şiir kitapları vardır.
E
Mehmet Başaran, toplumcu-gerçekçi anlayış içerisinde yer alan köy edebiyatının önemli öncülerinden olup Pir Sultan Ölür Ölür Dirilir, Ahlat Ağacı, Sis Dağının Başında Borana Bak Borana adlarında şiir kitapları olan bir sanatçıdır.
Soru 14
Hece ölçüsü ve dörtlük kullanmış, redif kullanmadan şiirler yazmıştır. Halk şiiri ile Batı şiirini sentezlemeye çalışmıştır. Şiirleri lirik-didaktik tarzdadır. Anadolu’nun kültürel mirasından yararlanmış, şairliğinin yanında araştırma, inceleme ve tiyatro alanlarında da eserler vermiştir. Folklorik ögeler, efsaneler, doğa, aşk, yurt güzellikleri, çocuk gibi konulara değinmiştir. “Halay Çeken Kızlar”, "Nerdesin", "Orda Bir Köy Var Uzakta" şiirleri çok sevilmiştir. Âşık Veysel’i ülkeye tanıtan şairdir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kemalettin Kamu
B
Zeki Ömer Defne
C
Ahmet Kutsi Tecer
D
Orhan Şaik Gökay
E
Arif Nihat Asya
Soru 15
I. Ali Ulvi Elöve
II. Ahmet Kutsi Tecer
III. Arif Nihat Asya
IV. Orhan Seyfi Orhon
V. İbrahim Alaeddin Gövsa

Yukarıda verilen şairlerden hangi ikisi çocuk edebiyatına da önemli katkıları olan şairlerdir?
A
III. ve V.
B
IV. ve V.
C
I. ve V.
D
I. ve II.
E
II. ve IV.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Garip şiir anlayışıyla şiir yazan bir şairin söylemi olamaz?
A
Edebî sanatlardan, mecazlı söylemlerden yeri geldikçe etkili ve ustaca yararlanırım.
B
Türk şiirindeki bu güne kadar var olan tüm kuralları ve şiir geleneklerini reddediyorum.
C
Serbest şiir tarzı bana uygundur; “basitlik, sadelik ve aleladelik şiirimde temel ilkelerimdir.
D
Ölçü, nazım birimi, nazım biçimi, kafiye gibi şiire ait biçimsel özellikleri kendimden uzak tutarım.
E
Günlük konuşma dilini şiirlerimde kullanırım.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli Kanık için söylenemez?
A
Şiir türünün dışında başka türlerde eser vermediği
B
La Fontaine’den fabl çevirileri yaptığı
C
Makale, deneme, öykü gibi düzyazı türlerinde de eser verdiği
D
Nasrettin Hoca fıkralarını şiir biçimine dönüştürdüğü
E
Garip şiirinin birçok özelliğinin şiirlerinde görüldüğü
Soru 18
Oktay Rifat Horozcu, ilk şiirlerini heceyle aşk temalı yazmış ve halk kültüründen yararlanmış, Garip anlayışından sonra da İkinci Yenicilerin soyut şiirine yönelmiştir. Düzyazı türlerinde de .... gibi başarılı eserler vermiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A
Yağmur Sıkıntısı
B
Elleri Var Özgürlüğün
C
Bir Kadının Penceresinden
D
Atlarla Filler ya da Dirlik Düzenlik
E
Çil Horoz
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın özelliklerinden değildir?
A
Düzyazı türlerinde de eser vermesi
B
Hümanist anlayışla her konuyu şiirlerine taşıması
C
Şiirlerinde sabit bir biçimsel kalıp ve tema olması
D
Türkçeye karşı büyük bir duyarlığa sahip olması
E
Yapay destan türünde de eser vermesi
Soru 20
...., şiirlerinde Anadolu’yla ve doğup büyüdüğü coğrafyayla ilgili motiflere yer vermiş; yalın, akıcı ve açık bir Türkçe kullanmıştır. Hece ölçüsüyle ve serbest tarzda yazdığı şiirlerde iç uyağı ustaca kullanmıştır. Yoksulluk, onun şiirlerinin temel temasıdır. Halk şiirinin temel özelliklerini kendine özgü etkili söyleyişle birleştirmiştir. Adamın Biri, Atatürk Kurtuluş Savaşında, Türk Mavisi, Yeşeren Otlar, Zerdali Ağacı, Kamyonlar Kavun Taşır, İçi Sevda Dolu Yolculuk adlarında eserleri vardır.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A
Özdemir Asaf
B
Necati Cumalı
C
Cahit Külebi
D
Behçet Necatigil
E
Sabahattin Kudret Aksal
Soru 21
Şiirlerinde kentli bireyin yaşamını konu edinen, küçük ayrıntılara, günlük yaşama sıklıkla yer veren ....; düzyazı türlerindeki eserlerinde psikolojik unsurlara, ruh çözümlemelerine yönelmiştir. Onun “Gazoz Ağacı” adlı hikâye kitabı oldukça önemlidir.

İki ya da dört dizelik şiirler yazan ...., ilk dönem şiirlerinde sevgi, aşk, ayrılık, ölüm; sonraki dönem şiirlerinde ise umutsuzluk, tedirginlik konularını işlemiştir. Çiçekleri Yemeyin, Dünya Kaçtı Gözüme, Sen Sen Sen, Bir Kapı Önünde şiir kitaplarıyla mesaj vermeyi amaçlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla yukarıda verilen boşluklara getirilir?
A
Behçet Necatigil – Cahit Külebi
B
Özdemir Asaf - Sabahattin Kudret Aksal
C
Erdem Bayazıt – Cahit Zarifoğlu
D
Asaf Halet Çelebi – Fazıl Hüsnü Dağlarca
E
Sabahattin Kudret Aksal - Özdemir Asaf
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiir anlayışı için söylenemez?
A
Söyleyişe değil anlama önem vermişlerdir.
B
Şiiri düzyazıya yaklaştırmamışlardır.
C
Garipçilerin şiir anlayışına tepki göstermişlerdir.
D
Doğa tasvirleri, olay, konu gibi unsurları şiirden uzak tutmuşlardır.
E
Şiir şiir için, sanat da sanat içindir görüşünü savunurlar.
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi Ataol Behramoğlu, Süreyya Berfe, Nihat Behram, Arif Damar gibi şairlerin şiirlerinde görülen ortak bir özellik değildir?
A
Şiir aracılığıyla toplumu eyleme geçirme
B
Sınıfsal mücadele, işçi sınıfı, kent yaşamının zorlukları gibi konuların üzerinde durma
C
Serbest nazım geleneğini devam ettirme
D
Halkın sözcüsü olmaya çalışma
E
Duygusal, lirik tarzda şiirler yazma
Soru 24
Aşağıdaki şairlerden hangisi 1980 sonrası Türk şairlerinden değildir?
A
Murathan Mungan
B
Ahmet Erhan
C
Enis Batur
D
Küçük İskender
E
Haydar Ergülen
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiiri için söylenemez?
A
Saz eşliğinde şiir söyleme geleneği devam ettirilmiştir.
B
Halk şiirinin geleneksel temaları ve yaşanan dönemin konuları ele alınmıştır.
C
Halk şiirinin geleneksel biçim özellikleri devam ettirilmiştir.
D
Yalın halk Türkçesi kullanılmıştır.
E
Serbest şiirin etkisiyle yeni nazım biçimleri tercih edilmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+