Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test | Online Test Çöz

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Test | Online Test Çöz


Bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır.

Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı çok geniş bir konu olmakla beraber çok sayıda da alt başlık içermektedir. Bu nedenle her başlıktan 1-2 soru olacak şekilde toplam 25 soru sorduk. Test içerisinde yer alan alt başlıklar şu şekildedir;

 • Öğretici Metinler ve Yazarları
 • Öz Şiir Anlayışı
 • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
 • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
 • Garipçiler (Birinci Yeni)
 • Garip Dışında Yeniliği Sürdürenler
 • İkinci Yeni Şiiri
 • İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir
 • 1980 Sonrası Türk Şiiri
 • Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri
 • Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler
 • Toplumcu – Gerçekçiler
 • Bireyin İç Dünyasını Konu Alanlar
 • Modernizmi ve Postmodernizmi Konu Alanlar
 • Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Testi

Tebrikler - Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi edebiyatı için söylenemez?
A
Köylere öğretmen ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla kurulan “Köy Enstitüleri”, köy kökenli yazar ve ozan kuşağını oluşturmuştur.
B
Cumhuriyet’in ilanından sonra, Türk tarihi ve Türk dili ile ilgili çalışmalara devlet kurumları öncülüğünde hız verilmiştir.
C
Anı ve günlük dışındaki yazın türlerinde teknik, önceki döneme göre daha sağlam bir nitelik taşımaktadır.
D
Milli Edebiyat sanatçılarının önemli bir bölümü, edebiyat yaşamlarını Cumhuriyet Dönemi’nde de sürdürmüştür.
E
Eğitim alanındaki çalışmalar sonucu, Anadolu kökenli yazarların sayısı artmış ve Anadolu konulu yapıtlar ağırlık kazanmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıl­larında sanatçıların halka inmek, halkla bütün­leşmek için yaptıklarından biri değildir?
A
Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark orta­dan kaldırılmış, dildeki sadeleşme çalışmala­rı sürmüştür.
B
Batı edebiyatı daha yakından takip edilmiş, Türk edebiyatı, Batı edebiyatının yenilikleri­ni, akımlarını uygulamaya başlamıştır.
C
Halkın dertlerini, problemlerini ve Anado­lu'nun güzelliklerini eserlerinde işlediler.
D
Bu dönem sanatçıları; maniler, türküler, halk efsaneleri, masallar ve halk sanatlarının un­surlarını topladılar.
E
Anadolu'yu tanıma çabası bu dönemin ede­biyatında ana ilkelerden olmuş, Türk halkının her kesimi edebiyata girmiştir.
Soru 3
Aşağıdaki akımlardan hangisi Cumhuriyet Dö­nemi'nde edebiyatımızı etkilememiştir?
A
Sürrealizm
B
Realizm
C
Egzistansiyalizm
D
Romantizm
E
Entüisyonizm
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi’nde günlük türüyle öne çıkan yazarlar bir arada verilmiştir?
A
Bedri Rahmi Eyüboğlu - Abbas Sayar
B
Sait Faik Abasıyanık - Oktay Rıfat Horozcu
C
Bilge Karasu - Edip Cansever
D
Salah Birsel - Nurullah Ataç
E
Cevat Şakir Kabaağaçlı - Haldun Taner
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser veren yazarlardan biri değildir?
A
Ahmet Haşim
B
Ömer Seyfettin
C
Asım Bezirci
D
Faruk Nafiz Çamlıbel
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 6
Aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi yazarlarından hangisinin gezi yazısı türünde bir eseri yoktur?
A
Falih Rıfkı Atay
B
Nedim Gürsel
C
Haldun Taner
D
Behçet Necatigil
E
Reşat Nuri Güntekin
Soru 7
I. Türkçenin özleşmesi konusunda çalış­mıştır.
II. Düzyazıda devrik cümle kullanmıştır.
III. Her yazısında yeni sözcükler kullanmaya çalışmıştır.
IV. "Günlük" sözcüğünü dilimize kazandır­mıştır.
V. Sosyoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

Nurullah Ataç ile ilgili yukarıda verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?
A
II.
B
I.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 8
Denemenin Türkiye’de bilinir ve benimsenir bir tür olmasında, Nurullah Ataç’ın katkısı yadsınamaz. Deneme, sohbet ve eleştirilerini .... gibi eserlerinde bir araya toplayan Nurullah Ataç; yazılarının merkezine denemenin en önemli niteliklerinden olan kültüre, bilgiye ve birikime dayalı öznelliği yerleştirmiştir. Yazılarını genellikle bir arkadaşıyla konuşur gibi kaleme almış, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak için yazılarında devrik cümlelere sıkça yer vermiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilen eserlerin hangisi getirilemez?
A
Sözden Söze
B
Okuruma Mektuplar
C
Günlerin Getirdiği
D
Karalama Defteri
E
Diyorlar ki
Soru 9
Aşağıdaki eserlerin hangisi Falih Rıfkı Atay’a ait değildir?
A
Pazar Konuşmaları
B
Zeytindağı
C
Nesillerin Ruhu
D
Ateş ve Güneş
E
Taymis Kıyıları
Soru 10
Türk edebiyatında asıl olarak .... ve .... ile başlayan saf şiir anlayışı 1920’li yıllarda ve sonrasında Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Asaf Halet Çelebi, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı ve Yedi Meşale şairleri ile devam etmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A
Tevfik Fikret - Abdülhak Hamit Tarhan
B
Mehmet Akif Ersoy - Faruk Nafiz Çamlıbel
C
Mehmet Emin Yurdakul - Ziya Gökalp
D
Yahya Kemal - Ahmet Haşim
E
Yusuf Ziya Ortaç - Enis Behiç Koryürek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışını sürdüren eserlerin özelliklerinden biri değildir?
A
Şiirin soylu bir sanat olarak kabul edilmesi
B
Ruh, ölüm, masal, rüya, mit temalarının yoğun olarak işlenmesi
C
Toplumsal sorunlarının çözümünün sosyalizmde aranması
D
Biçim endişesi ile dize ve dilin önemsenmesi
E
İçsel ve bireysel bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesinin dile getirilmesi
Soru 12
I. Sanat sanat içindir görüşünü benimsemeleri
II. Toplumu harekete geçirmeyi amaçlamaları
III. Geniş kitlelere seslenmeyi amaçlamaları
IV. Sahip oldukları dünya görüşünü eserlerinde işlemeleri
V. İçerik ve biçimi önemsemeleri

Yukarıdakilerden hangi ikisi toplumcu-gerçekçi eğilimle şiir yazan sanatçıların bir özelliği değildir?
A
III. ve IV.
B
IV. ve V.
C
II. ve IV.
D
I. ve III.
E
I. ve V.
Soru 13
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hakkında yapılan açıklama yanlıştır?
A
Enver Gökçe, sosyalizm içerikli şiirler yazan, şiirlerinde yöresel söyleyişlere yer veren, birçok şiiri bestelenen, çevirileriyle edebiyata katkı sağlayan, kültür ve edebiyat üzerine araştırmalar yapan bir şairdir.
B
Ceyhun Atuf Kansu, serbest şiir tarzının Nazım Hikmet’le birlikte öncülerinden olan, ülke sorunlarını şiirlerine taşıyan; çocuk, Atatürk devrimleri, ulusal bağımsızlık, doğa konularını işleyen; Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Üç Anadolu gibi şiir kitapları olan bir şairdir.
C
Arif Damar, biçimi belli bir dönem önemsedikten sonra serbest tarzda toplumsal içerikli şiirler yazmış, sonra II. Yeni şiiri tarzında imgeli bir söyleyişe yönelmiştir. Alıcı Kuş, Günden Güne, İstanbul Bulutu adlarında eserleri vardır.
D
Şükran Kurdakul, biçimi belli bir dönem önemsedikten sonra serbest tarzda şiirler yazan, oldukça duyarlı, okura seslenebilen, etkili söyleyiş özelliğine sahip olan, şiir dışında düzyazı türlerinde de eser veren, edebiyat araştırmacısı da olan bir sanatçıdır. Halk Orduları, Tomurcuk, Nice Kaygılardan Sonra adlarında şiir kitapları vardır.
E
Mehmet Başaran, toplumcu-gerçekçi anlayış içerisinde yer alan köy edebiyatının önemli öncülerinden olup Pir Sultan Ölür Ölür Dirilir, Ahlat Ağacı, Sis Dağının Başında Borana Bak Borana adlarında şiir kitapları olan bir sanatçıdır.
Soru 14
Hece ölçüsü ve dörtlük kullanmış, redif kullanmadan şiirler yazmıştır. Halk şiiri ile Batı şiirini sentezlemeye çalışmıştır. Şiirleri lirik-didaktik tarzdadır. Anadolu’nun kültürel mirasından yararlanmış, şairliğinin yanında araştırma, inceleme ve tiyatro alanlarında da eserler vermiştir. Folklorik ögeler, efsaneler, doğa, aşk, yurt güzellikleri, çocuk gibi konulara değinmiştir. “Halay Çeken Kızlar”, "Nerdesin", "Orda Bir Köy Var Uzakta" şiirleri çok sevilmiştir. Âşık Veysel’i ülkeye tanıtan şairdir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Arif Nihat Asya
B
Kemalettin Kamu
C
Orhan Şaik Gökay
D
Zeki Ömer Defne
E
Ahmet Kutsi Tecer
Soru 15
I. Ali Ulvi Elöve
II. Ahmet Kutsi Tecer
III. Arif Nihat Asya
IV. Orhan Seyfi Orhon
V. İbrahim Alaeddin Gövsa

Yukarıda verilen şairlerden hangi ikisi çocuk edebiyatına da önemli katkıları olan şairlerdir?
A
IV. ve V.
B
I. ve V.
C
III. ve V.
D
II. ve IV.
E
I. ve II.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Garip şiir anlayışıyla şiir yazan bir şairin söylemi olamaz?
A
Türk şiirindeki bu güne kadar var olan tüm kuralları ve şiir geleneklerini reddediyorum.
B
Ölçü, nazım birimi, nazım biçimi, kafiye gibi şiire ait biçimsel özellikleri kendimden uzak tutarım.
C
Günlük konuşma dilini şiirlerimde kullanırım.
D
Serbest şiir tarzı bana uygundur; “basitlik, sadelik ve aleladelik şiirimde temel ilkelerimdir.
E
Edebî sanatlardan, mecazlı söylemlerden yeri geldikçe etkili ve ustaca yararlanırım.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli Kanık için söylenemez?
A
Şiir türünün dışında başka türlerde eser vermediği
B
Nasrettin Hoca fıkralarını şiir biçimine dönüştürdüğü
C
La Fontaine’den fabl çevirileri yaptığı
D
Makale, deneme, öykü gibi düzyazı türlerinde de eser verdiği
E
Garip şiirinin birçok özelliğinin şiirlerinde görüldüğü
Soru 18
Oktay Rifat Horozcu, ilk şiirlerini heceyle aşk temalı yazmış ve halk kültüründen yararlanmış, Garip anlayışından sonra da İkinci Yenicilerin soyut şiirine yönelmiştir. Düzyazı türlerinde de .... gibi başarılı eserler vermiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A
Bir Kadının Penceresinden
B
Atlarla Filler ya da Dirlik Düzenlik
C
Çil Horoz
D
Yağmur Sıkıntısı
E
Elleri Var Özgürlüğün
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın özelliklerinden değildir?
A
Hümanist anlayışla her konuyu şiirlerine taşıması
B
Yapay destan türünde de eser vermesi
C
Şiirlerinde sabit bir biçimsel kalıp ve tema olması
D
Düzyazı türlerinde de eser vermesi
E
Türkçeye karşı büyük bir duyarlığa sahip olması
Soru 20
...., şiirlerinde Anadolu’yla ve doğup büyüdüğü coğrafyayla ilgili motiflere yer vermiş; yalın, akıcı ve açık bir Türkçe kullanmıştır. Hece ölçüsüyle ve serbest tarzda yazdığı şiirlerde iç uyağı ustaca kullanmıştır. Yoksulluk, onun şiirlerinin temel temasıdır. Halk şiirinin temel özelliklerini kendine özgü etkili söyleyişle birleştirmiştir. Adamın Biri, Atatürk Kurtuluş Savaşında, Türk Mavisi, Yeşeren Otlar, Zerdali Ağacı, Kamyonlar Kavun Taşır, İçi Sevda Dolu Yolculuk adlarında eserleri vardır.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A
Özdemir Asaf
B
Cahit Külebi
C
Behçet Necatigil
D
Sabahattin Kudret Aksal
E
Necati Cumalı
Soru 21
Şiirlerinde kentli bireyin yaşamını konu edinen, küçük ayrıntılara, günlük yaşama sıklıkla yer veren ....; düzyazı türlerindeki eserlerinde psikolojik unsurlara, ruh çözümlemelerine yönelmiştir. Onun “Gazoz Ağacı” adlı hikâye kitabı oldukça önemlidir.

İki ya da dört dizelik şiirler yazan ...., ilk dönem şiirlerinde sevgi, aşk, ayrılık, ölüm; sonraki dönem şiirlerinde ise umutsuzluk, tedirginlik konularını işlemiştir. Çiçekleri Yemeyin, Dünya Kaçtı Gözüme, Sen Sen Sen, Bir Kapı Önünde şiir kitaplarıyla mesaj vermeyi amaçlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla yukarıda verilen boşluklara getirilir?
A
Özdemir Asaf - Sabahattin Kudret Aksal
B
Behçet Necatigil – Cahit Külebi
C
Sabahattin Kudret Aksal - Özdemir Asaf
D
Erdem Bayazıt – Cahit Zarifoğlu
E
Asaf Halet Çelebi – Fazıl Hüsnü Dağlarca
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiir anlayışı için söylenemez?
A
Doğa tasvirleri, olay, konu gibi unsurları şiirden uzak tutmuşlardır.
B
Garipçilerin şiir anlayışına tepki göstermişlerdir.
C
Şiir şiir için, sanat da sanat içindir görüşünü savunurlar.
D
Söyleyişe değil anlama önem vermişlerdir.
E
Şiiri düzyazıya yaklaştırmamışlardır.
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi Ataol Behramoğlu, Süreyya Berfe, Nihat Behram, Arif Damar gibi şairlerin şiirlerinde görülen ortak bir özellik değildir?
A
Halkın sözcüsü olmaya çalışma
B
Duygusal, lirik tarzda şiirler yazma
C
Sınıfsal mücadele, işçi sınıfı, kent yaşamının zorlukları gibi konuların üzerinde durma
D
Şiir aracılığıyla toplumu eyleme geçirme
E
Serbest nazım geleneğini devam ettirme
Soru 24
Aşağıdaki şairlerden hangisi 1980 sonrası Türk şairlerinden değildir?
A
Murathan Mungan
B
Enis Batur
C
Ahmet Erhan
D
Haydar Ergülen
E
Küçük İskender
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiiri için söylenemez?
A
Saz eşliğinde şiir söyleme geleneği devam ettirilmiştir.
B
Yalın halk Türkçesi kullanılmıştır.
C
Halk şiirinin geleneksel temaları ve yaşanan dönemin konuları ele alınmıştır.
D
Halk şiirinin geleneksel biçim özellikleri devam ettirilmiştir.
E
Serbest şiirin etkisiyle yeni nazım biçimleri tercih edilmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

0
1
0
0
0
1

Yorum Yap

Yorumlar 0

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+