Test Çöz

Felsefeyle Tanışma Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Felsefe dersinin konusu olan Felsefeyle Tanışma testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Felsefe testi için;
 

TYT Felsefe Testleri

 

Felsefeyle Tanışma Testi

Tebrikler - Felsefeyle Tanışma Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Felsefenin başlaması bazı koşullara bağlı olarak gerçekleşmiştir. Bu koşullardan biri de, toplumun yüksek refah düzeyine ulaşmış olmasını gerektirmesidir.

Buna göre, felsefenin başlamasında yüksek refah düzeyine ulaşmış olmanın yararı aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsanların felsefi bilgi birikimini artırması
B
İnsanda felsefi merak duygusunu uyandırması
C
İnsana farklı düşüncelerle tanışma olanağı vermesi
D
İnsana düşüncesini ifade etme özgürlüğü sunması
E
İnsanın felsefe yapması için boş zaman yaratması
Soru 2
Hegel’in diyalektiği ile Marx’ın diyalektiği birbirini reddeden iki ayrı yaklaşımdır. Ancak her iki filozofun düşünceleri kendi iç yapısı bakımından çelişkiye yer vermeyen felsefi görüşlerdir.

Bu parçada felsefi görüşlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A
Eleştirel olma
B
Bütünleyici olma
C
Evrensel olma
D
Öznel olma
E
Tutarlı olma
Soru 3
Tuhaf mı tuhaf bir çalışma alanıdır şu felsefe denen şey... Çoğu kez bir sis bürümüştür ortalığı. Değil yolu arada bir felsefeye düşenler, filozoflar bile sıkça nerede olduklarını göremezler. Bu durumu, kurulu düzenleri bozmada adı kötüye çıkan çağımızın o altüst edici hızına yükleyemeyiz. Daha başlangıcından beri felsefenin yerini belirlemede güçlük çekilmiştir. Felsefeyi içten içe kemiren ezeli kriziydi bu. “Felsefe nedir?” İşte felsefenin ölüm kalım sorusu!

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A
Felsefe alanının belirsiz olduğu
B
Felsefi soruları yanıtlamanın imkansız olduğu
C
Felsefenin yaşam açısından değersiz olduğu
D
Felsefi düşüncelerin tutarsız olduğu
E
Felsefeyi tanımlamanın güç olduğu
Soru 4
Felsefe, temel disiplinleri olan varlık, bilgi ve değer alanlarında sorular sorar. Bu noktada felsefe, hiç kesintiye uğramayan bir düşünme etkinliği olarak karşımıza çıkar. Felsefe ele aldığı soruları, belirli bir kesime değil, akıl ilkeleri çerçevesinde tutarlı bir bilgi olarak ortak insan aklına sunar. Felsefede sorulan sorulara verilen cevaplarla yetinilmez; her cevap yeni soruları, bunlar da yeni cevapları ve tekrar yeni sorularla kendisini hiç durmadan yeniler.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A
Sürekli olma
B
Sorgulayıcı olma
C
Akla dayalı olma
D
Evrensel olma
E
Birikimli olma
Soru 5
Tüm hayvanlara birtakım yöntemlerle bazı davranışları öğretmek mümkündür. Bir papağan insan gibi bazı sözcükleri söylemeyi, bir şempanze karmaşık bazı problemleri çözmeyi öğrenebilir. Ancak “Evrenin bir amacı var mıdır?” şeklinde bir soru soramazlar. Elbette Papağan Alex gibi “Hangi renk?” biçiminde sorular da ezberletilebilir. Ancak bu bilinçli şekilde cevap bekleyen bir soru değildir. İnsanı diğer canlılardan ayırıcı en önemli özelliği, belirli bir cevap vermeyi gerektiren sorular sorabilmesidir. Bu nedenle felsefe yapmak insana özgü bir eylemdir.

Parçada, insanın felsefe yapması aşağıdakilerin hangisine bağlanmaktadır?
A
Bilme yeteneğine
B
İrade özgürlüğüne
C
Sorgulayıcı olmasına
D
Algılama gücüne
E
Yaşama sevincine
Soru 6
Felsefe de bilim de varlığı inceler. Fakat bunu yaparken felsefe düşünme gücünden, akıl yürütme yollarından, bilim ise deneyden yararlanır.

Parçada, felsefe ile bilim arasındaki farklılığın aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı vurgulanmaktadır?
A
Yaşama olan katkılarının
B
Ulaştıkları sonuçların
C
Kullanılan yöntemin
D
Ele alınan konuların
E
Sordukları soruların
Soru 7
Hegel’in diyalektiği ile Marx’ın diyalektiği birbirini reddeden iki ayrı yaklaşımdır. Ancak her iki filozofun düşünceleri kendi iç yapısı bakımından çelişkiye yer vermeyen felsefi görüşlerdir.

Bu parçada felsefi görüşlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A
Öznel olma
B
Bütünleyici olma
C
Tutarlı olma
D
Evrensel olma
E
Eleştirel olma
Soru 8
Felsefenin öneminin nereden kaynaklandığını soruyorlar. Her şeyden önce felsefe doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek için gereklidir. Bu, sadece yanlışa karşı bir tepki olarak değil; daha iyiye, daha doğruya, daha güzele ulaşmak için, gelişmek içindir. Felsefe, “böyle gelmiş, böyle gider” zihniyetine karşı bir duruştur. Bir buldozer gibi yıkıcı değildir felsefe; aksine yapıcıdır, sadece olumsuzlukları gündeme getirmez, olumlu olanları da ortaya koyar. Kendimiz ileri sürdüğümüz bir görüşü içeriden görmeyebiliriz, ayırdına varamayabiliriz; işte bu noktada filozoflar dışarıdan bir bakan olarak görüşlerimizin temellerini, doğruluk değerini inceler, sınar ve yargılar.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A
Farklı bilgileri bir araya getirmesi
B
Soru sormaya dayalı etkinlik bir olması
C
Eleştirel olması
D
Kuşku duyması
E
Aklın ürünü olması
Soru 9
Felsefe sadece başkalarının ileri sürdükleri görüşlerin doğruluk ve yanlışlıklarını ortaya koymakla yetinmez; felsefe her şeyden önce kendine dönük bir düşünme biçimidir. Buna göre, filozoflar kendi düşünceleri üzerine, elde etmiş olduğu bilgiler üzerine yeniden dönerek, onları yeniden değerlendirir, gözden geçirir.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A
Eleştirel olma
B
Birikimli olma
C
Öznel olma
D
Bütünleyici olma
E
Refleksif olma
Soru 10
Felsefe şüphe ile başlar. Her kim felsefi düşünüyorsa kendi inançları üzerinde bile şüphe etmeli ve sunulan hiçbir düşünceye sorgulamaksızın, körü körüne inanmamalıdır. Kendisi ya da başkası için şüphe duymayan bir düşünme, felsefi bakış tarzı olamaz. Felsefe, bilgisizce ortaya konan kuramların eleştirildiği düşünsel bir etkinliktir.

Bu parçada felsefeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A
İndirgemeci olmadığı
B
Dogmatik olmadığı
C
Olgusal olmadığı
D
Nesnel olmadığı
E
Bilimsel olmadığı
Soru 11
Felsefeci kişisel olandansa evrensel olanı, olayların görünmeyen taraflarını, işin aslını; günlük olandansa genele ilişkin olanı merak eder.

Buna göre, felsefeci aşağıdaki sorulardan hangisini merak eder?
A
Kendinizden memnun musunuz?
B
Yaşamın amacı nedir?
C
Hayattan çıkardığınız en büyük ders nedir?
D
Dünyaya nasıl bir iz bırakmak istersiniz?
E
Bugün hayatın son günü olsaydı ne yapardınız?
Soru 12
Bir düşünüşün felsefi olabilmesi için refleksif olma, mantık kurallarına uyma, var olan karşısında bir tavır alışı dile getirme, eleştirel olma ve yüksek genellik derecesinde bir bilgi arayışına yönelme gibi hususların yanında; felsefi sayılabilecek bir soru etrafında vücut bulması, sistematik olması, varlık kavramı etrafında merkezileşme, felsefe tarihi çerçevesinde, belli bir problematik devamlılık içerisine oturtulabilmesi gibi fikri inşa gereklerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Fikri inşa gereklerine uymayan felsefi görüşler içerik olarak ne kadar değerli ve zengin olsa da, insanlar tarafında anlaşılamaz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A
Felsefenin mutlak hakikate yönelmesinin
B
Felsefi görüşlerin birbiriyle tutarlı olmasının
C
İnsanın özgürce soru sorabilmesinin
D
Felsefi bilgilerin temellendirilmesinin
E
Felsefenin anlaşılır bir dil ile ifade edilmesinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+