Test Çöz

Cümlede Anlam Testi-3 | Online Test ÇözBu sayfamızdan TYT Türkçe dersinin konusu olan Cümlede Anlam-3 testini çözebilirsiniz. Test sonuçlarını bizimle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın 🙂

Daha fazla cümlede anlam ve diğer konular hakkında test çözmek isterseniz aşağıdaki butonlara tıklayabilirsiniz.

Cümlede Anlam Testleri

TYT Türkçe Testleri

 

Cümlede Anlam Testi-3

Tebrikler - Cümlede Anlam Testi-3 testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir roman, yaşanmış bir olayın fotoğrafını bize aksettirmiyor olabilir; fakat aksettirdiği fotoğraf, yaşanabilir olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlam­ca en yakındır?
A
Romanda anlatılan gerçekler, yaşamın ger­çekleriyle aynı olmamalıdır.
B
Romancı, hayata yön vermesini bilmeli, onu yorumlamalıdır.
C
Romanda geçen olayların yaşanabilir olması, onun sanatsal değerini düşürür.
D
Romancı, gözlemlerini hiç değiştirmeden okuyucuya sunmalıdır.
E
Roman, her ne kadar gerçekleri anlatmasa da anlattıkları, gerçeğe uygun olmalıdır.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisi üslupla ilgili bir değerlendirmedir?
A
Halk için yazdığını söyleyen bu yazar, sözcük seçimine, cümle kuruluşuna hiç özen göstermemiştir.
B
Namık Kemal'in bütün eserlerinde toplumsal konulara rastlarsınız.
C
Köylü-aydın çatışmasını en gerçekçi yansıtan eserlerden biridir Yaban.
D
Edebi eserler, yazıldığı dönemin dünya görü­şünden hiçbir zaman soyutlanamaz.
E
Bazı yazarlar, köyün ve köylünün sorunlarinı eserlerinde anlatmışlardır.
Soru 3
Hiçbir eleştirmen, bir yapıtı değerlendirirken, sözcüklerin dizginini, duygularının elinden kur­taramaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlam­ca çelişir
A
Duygularını katmadan eleştiri yapabilen bir eleştirmen yoktur.
B
Bütün eleştirmenler, eleştirilerinde duygu­larının etkisinde kalır.
C
Duygusal davranmayan eleştirmenler nesnel değerlendirme yapabilir.
D
Eleştirmenler, değerlendirmelerinde nesnel­liğini koruyamaz.
E
Eleştirmenlerin hiçbiri, değerlendirmelerini öznellikten kurtaramaz.
Soru 4
Bence, sanatta hedefine ulaştığına inanan kişi sanatçı değildir; çünkü sanat, zirvesi olmayan bir tırmanıştır.

Böyle düşünen birinin sanatçılarla ilgili ola­rak vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çabalarındaki süreklilikle başarıyı yakaladık­ları
B
Sanat yaşamlarında hiç yardım görmedikleri
C
Sanat için her türlü fedakarlığı yaptıkları
D
Yaşamı bir mücadele olarak gördükleri
E
Son durağı olmayan bir yolda ilerledikleri
Soru 5
Aklın yanında bilim, yüreğin yanında sanat vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede söylen­mek istenene anlamca en yakındır?
A
Bilim yüreklerden kopanlarla gelişir.
B
Yüreklerde birikenler, bilimden güç alırsa sanat oluşur.
C
Sanat coşkudan, bilim akıldan beslenir.
D
Akıl, gönülle buluşursa sanat ortaya çıkar.
E
Sanat, duygusal insanların yüreklerinden doğar.
Soru 6
İnsanı tanımaya kalkanlar, öğrenme yeteneğinin insanı insan eden temel nitelik olduğunu fark edeceklerdir.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir?
A
Bilgiye sahip olmak, dünyada sahip olunabi­lecek en güzel şeydir.
B
Kişiyi diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, öğrenmeyi bilmesidir.
C
İnsanı tanımak, öğrenmenin ta kendisidir.
D
İnsanı tanımak, onu her şeyiyle öğrenmekle mümkündür.
E
Öğrenme olmazsa, bilgi hamallığından cahil­likten kaçar gibi kaçmak gerekir.
Soru 7
Bizim halkımızın şiire büyük bir ilgisinin olması son derece doğal, çünkü ----

Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle sürdü­rülemez?
A
Kitap fuarlarında inanılmaz rakamlarda şiir ki­tabı satılıyor.
B
Her edebiyat gibi bizim edebiyatımız da şiirle başlamıştır.
C
Toplumumuz, birtakım farklılıklar olsa da, her zaman kendini şiirle ifade etmiştir
D
Bizim binlerce senelik kültürümüzün temelin­de şiir var.
E
Şiirlerin çoğu genellikle halkın anlayabileceği bir dille yazılıyor.
Soru 8
I. Roman, gerçek yaşamı yeniden kuran bir sanat dalıdır.
II. Roman, insanın çevresine değişik bir açıdan bakmasını, hayatı anlamasını sağlar.
III. Roman, bize etrafımızı farklı bir gözle gösterir ve yaşamı kavratır.
IV. Romanı bir yaşam kesiti ya da yaşamın ken­disi olarak görmek mümkündür.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han­gileri birbirine anlamca en yakındır?
A
I. ve II.
B
III. ve IV
C
II. ve IV.
D
II. ve III.
E
I. ve III.
Soru 9
(I) Peyami Safa'nın kalemi, dostlarından birinin ifadesiyle "kazanç tarlasında bir saban gibi işle­meye" mecburdu; aksi halde aç kalırdı. (II) Yine sanatçının söylediği şu cümle onun yazar ola­rak dramını çok iyi anlatmaktadır: "On dokuz se­nelik yazı hayatımda, bu cemiyet bana bir hafta istirahat hakkı vermemiştir." (III) O, azmini ve ba­şarılı olma hırsını yaşamı boyunca hiç yitirmemiştir. (IV) Bir yazısında fakirliğin ve has­talığın diriltici olduğunu yazmıştır. (V) Ona göre zenginlik ve sağlık ise çok zaman insana güven verdiğinden, kişiyi tembelliğe ve gevşekliğe iter.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­gilerinde yargı, gerekçesiyle birlikte veril­miştir?
A
III. ve IV.
B
I. ve V.
C
III. ve V.
D
II. ve III.
E
I. ve II.
Soru 10
(I) Anadolu'ya ve halka yönelme ortak bir ülkü­dür Cumhuriyet döneminde. (II) Her şair kendi yaşantısı, yetişmesi ve yeteneği ölçüsünde bu ülküye katkıda bulunmak istemiştir. (III) Ancak çoğu, Anadolu'ya dıştan baktığı ya da yaşamı Anadolu yaşamıyla bütünleşmediği için gereği gibi yapamamıştır bunu. (IV) Bununla birlikte böyle bir gereksinimi duydukları için onların ürünlerini yok sayamayız. (V) Şiirlerinden bugü­ne pek az şeyler kalsa bile bir kenara atamayız onları.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, Cumhuriyet dönemi şairlerimizin amaçlarını gercekleştirememelerinin nedeni belirtilmiştir?
A
III
B
I
C
V
D
II
E
IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

5 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.