Test Çöz

İlk Türk İslam Devletleri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan İlk Türk İslam Devletleri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT Tarih Testleri

 

İlk Türk İslam Devletleri Testi

Tebrikler - İlk Türk İslam Devletleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İslam dininin Türkler arasında yayılmasına olanak tanıyan, aşağıdaki durumlardan hangisinin İslam dinî ile Gök Tanrı dininin benzer özelliklere sahip olmasıyla ilgili olduğu savunulabilir?
A
Müslümanlarla Türklerin, Çin’e karşı Talas Savaşı’nda ittifak yapması
B
İslamiyet’in tek tanrı esasına dayanması
C
Türklerin, Abbasi yönetiminde ve ordusunda görev alması
D
Türklerle Müslümanlar arasındaki ticari ilişkilerin canlanması
E
Müslümanlarla Türkler arasında etkileşimin artması
Soru 2
İslam dininin gaza ve cihat anlayışına sahip olması Türklerin İslamiyet’i benimsedikleri hâlde;
I. savaşçı bir millet olmaları,
II. göçebe yaşam biçimine sahip olmaları,
III. boylar federasyonu şeklinde örgütlenmeleri

özelliklerinden hangilerini koruyup devam ettirmelerini olumlu yönde etkilemiştir?
A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
E
II ve III
Soru 3
Müslüman Türk devletleri Türk-İslam kültürünün dünyada yaygınlık kazanmasına hizmet etmiştir.

Bu durumu Türklerle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi gösterir?
A
İslam âlemini Haçlı Seferlerine karşı korumaları
B
Türk devlet geleneğini ve egemenlik anlayışını İslamileştirerek devam ettirmeleri
C
İslamiyet’in etkisiyle göçebe hayatı terk ederek yerleşik hayata geçmeleri
D
Anadolu ve Balkanların Türkleşmesi ve İslamlaşmasında rol oynamaları
E
Abbasi halifelerini Şii ve Batınilere karşı himaye etmeleri
Soru 4
I. Haçlılara karşı İslam dünyasının korunması
II. Şiilere karşı Abbasi halifelerinin himaye edilmesi
III. Anadolu, Balkanlar ve Hindistan’da İslamiyet’in yayılması

Yukarıdakilerden hangilerinin Türklerin Sünni İslam dünyasında büyük bir saygınlık elde etmesine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 5
Karahanlıların;
I. siyasal birlik,
II. gaza ve cihat,
III. sosyal devlet

anlayışlarından hangileri doğrultusunda politikalarını belirlemelerinde İslam dinini benimsemelerinin etkili olduğu savunulabilir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 6
Karahanlı Hükümdarı Yusuf Kadir Han’a karşı kardeşleri Ahmet ve Ali Tegin taht kavgası içerisine girmiştir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı savunulamaz?
A
Kanında kut olan herkesin hükümdar olma hakkının bulunmasının
B
Merkeziyetçi devlet anlayışına göre teşkilatlanılmasının
C
Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı kabul edilmesinin
D
Türk hâkimiyet geleneğinin devam ettirilmesinin
E
Belirgin bir veraset hukukunun uygulanmamasının
Soru 7
Karahanlı Devleti’nde halkla devlet arasındaki ilişkilerde resmî dil olarak Türkçe kullanılmıştır. Ayrıca bilim, kültür, sanat ve edebiyat eserleri Türkçe olarak kaleme alınmıştır.

Karahanlıların bu tutumunun aşağıdaki faydalardan hangisini sağladığı savunulabilir?
A
Demokratik yönetimin uygulanmasını
B
Ulusal Türk kültürünün korunup gelişmesini
C
Özgür düşünce ortamının gelişmesini
D
Halkın refah düzeyinin yükselmesini
E
Halk arasında sınıfsal çatışmaların sona ermesini
Soru 8
Gazneliler ve Büyük Selçuklularda devşirmelerden kurulan Gulam (Hassa) Ordusunun oluşturulmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Devletin daha iyi yönetilmesini sağlama
B
Türk millî kimliğini koruma
C
Sultanın varlığını ve otoritesini koruma
D
Askerî teknolojiyi geliştirme
E
Tımar (ikta) sistemini devam ettirme
Soru 9
Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey’in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi siyasi ve askerî girişimlerinde bağımsız hareket edeceğini gösterir?
A
Gaznelilerle savaşması
B
Abbasi halifesinin kızıyla evlenmesi
C
Adına para bastırması
D
Bağdat Seferi’ni düzenlemesi
E
Büveyhoğulları’na karşı mücadele etmesi
Soru 10
Büyük Selçuklular, Gaznelilere karşı birçok kez savaşarak yenilgiye uğrattıkları hâlde bu devletin yıkılmasını önleyebilmek için Gaznelileri himayeleri altına almışlardır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Gazneliler kuruluş sürecinde yıkılma tehlikesi geçirmişlerdir.
B
Selçuklular Türk-İslam dünyasında siyasal birliği sağlamışlardır.
C
Selçuklular siyasal çıkarları doğrultusunda hareket etmişlerdir.
D
Gazneliler, Selçuklulara karşı bağımsızlık arayışı içerisine girmişlerdir.
E
Türk-İslam devletleri gaza ve cihat politikası benimsemişlerdir.
Soru 11
Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları tehlikesinden kurtarmış ve halifenin kızıyla evlenmiştir.

Bu gelişmelerin Büyük Selçuklulara, aşağıdaki faydalardan hangisini sağlaması beklenebilir?
A
Halifeliğin Selçuklu hanedanına geçmesi
B
Sultanların İslam âleminin dinî lideri hâline gelmesi
C
Türk-İslam siyasi birliğinin sağlanması
D
Türk-İslam dünyasında saygınlıklarının artması
E
Devletin kuruluşunun ve kurumsallaşmasının tamamlanması
Soru 12
Türklerle ilgili;
I. asker millet olmaları,
II. cami ve medrese mimarisinde gelişmeleri,
III. göçebe hayatı büyük ölçüde terk ederek yerleşik hayata geçmeleri

durumlarından hangilerinin Türk İslam Tarihi Döneminde gerçekleştiği söylenebilir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 13
Sultan Alp Arslan’ın 1071’de Bizans’ı yenilgiye uğratarak Malazgirt Savaşı’nı kazanması Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasına neden olmuştur.

Sultan Alp Arslan’ın bu başarısının, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A
Anadolu’nun Türkler tarafından sömürgeleştirilmesine
B
Anadolu’da Bizans hâkimiyetinin zayıflamasına
C
Anadolu’nun etnik ve kültürel yapısının değişmesine
D
Anadolu’da Türk-İslam kültürünün yayılmasına
E
Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasına
Soru 14
Büyük Selçukluların yıkılmasına ortam hazırlayan aşağıdaki durumlardan hangilerinin ortaya çıkmasında mezhepsel farklılıkların etkili olduğu ileri sürülebilir?
A
Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının yaşanması
B
Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmesi
C
Batınilerin zararlı faaliyetler içerisine girmesi
D
Türkmenlerin devlete küstürülmesi
E
Abbasi halifelerinin eski güçlerine kavuşmak istemesi
Soru 15
1048 Pasinler Savaşı’nda Büyük Selçuklular birleşik Bizans ve Gürcü kuvvetlerini yenilgiye uğratmıştır.

Bu savaşın aşağıdakilerden hangisinin anlaşılmasına olanak tanıdığı söylenebilir?
A
Haçlıların Türkleri Anadolu’dan atma politikasının sona erdiğinin
B
Bizans’ın Türk devletlerini birbirine karşı kışkırttığının
C
Anadolu’da Türklerle mücadele edebilecek askerî bir gücün bulunmadığının
D
Anadolu’nun kalıcı olarak Türk yurdu hâline geldiğinin
E
Büyük Selçukluların Haçlı orduları karşısında yeterli güce sahip olduğunun
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+