Test Çöz

İlk Türk İslam Devletleri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan İlk Türk İslam Devletleri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

İlk Türk İslam Devletleri Testi

Tebrikler - İlk Türk İslam Devletleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İslam dininin Türkler arasında yayılmasına olanak tanıyan, aşağıdaki durumlardan hangisinin İslam dinî ile Gök Tanrı dininin benzer özelliklere sahip olmasıyla ilgili olduğu savunulabilir?
A
Türklerle Müslümanlar arasındaki ticari ilişkilerin canlanması
B
Müslümanlarla Türklerin, Çin’e karşı Talas Savaşı’nda ittifak yapması
C
İslamiyet’in tek tanrı esasına dayanması
D
Müslümanlarla Türkler arasında etkileşimin artması
E
Türklerin, Abbasi yönetiminde ve ordusunda görev alması
Soru 2
İslam dininin gaza ve cihat anlayışına sahip olması Türklerin İslamiyet’i benimsedikleri hâlde;
I. savaşçı bir millet olmaları,
II. göçebe yaşam biçimine sahip olmaları,
III. boylar federasyonu şeklinde örgütlenmeleri

özelliklerinden hangilerini koruyup devam ettirmelerini olumlu yönde etkilemiştir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
E
Yalnız II
Soru 3
Müslüman Türk devletleri Türk-İslam kültürünün dünyada yaygınlık kazanmasına hizmet etmiştir.

Bu durumu Türklerle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi gösterir?
A
Türk devlet geleneğini ve egemenlik anlayışını İslamileştirerek devam ettirmeleri
B
İslam âlemini Haçlı Seferlerine karşı korumaları
C
Abbasi halifelerini Şii ve Batınilere karşı himaye etmeleri
D
İslamiyet’in etkisiyle göçebe hayatı terk ederek yerleşik hayata geçmeleri
E
Anadolu ve Balkanların Türkleşmesi ve İslamlaşmasında rol oynamaları
Soru 4
I. Haçlılara karşı İslam dünyasının korunması
II. Şiilere karşı Abbasi halifelerinin himaye edilmesi
III. Anadolu, Balkanlar ve Hindistan’da İslamiyet’in yayılması

Yukarıdakilerden hangilerinin Türklerin Sünni İslam dünyasında büyük bir saygınlık elde etmesine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 5
Karahanlıların;
I. siyasal birlik,
II. gaza ve cihat,
III. sosyal devlet

anlayışlarından hangileri doğrultusunda politikalarını belirlemelerinde İslam dinini benimsemelerinin etkili olduğu savunulabilir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 6
Karahanlı Hükümdarı Yusuf Kadir Han’a karşı kardeşleri Ahmet ve Ali Tegin taht kavgası içerisine girmiştir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırladığı savunulamaz?
A
Belirgin bir veraset hukukunun uygulanmamasının
B
Kanında kut olan herkesin hükümdar olma hakkının bulunmasının
C
Türk hâkimiyet geleneğinin devam ettirilmesinin
D
Merkeziyetçi devlet anlayışına göre teşkilatlanılmasının
E
Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı kabul edilmesinin
Soru 7
Karahanlı Devleti’nde halkla devlet arasındaki ilişkilerde resmî dil olarak Türkçe kullanılmıştır. Ayrıca bilim, kültür, sanat ve edebiyat eserleri Türkçe olarak kaleme alınmıştır.

Karahanlıların bu tutumunun aşağıdaki faydalardan hangisini sağladığı savunulabilir?
A
Demokratik yönetimin uygulanmasını
B
Ulusal Türk kültürünün korunup gelişmesini
C
Halk arasında sınıfsal çatışmaların sona ermesini
D
Halkın refah düzeyinin yükselmesini
E
Özgür düşünce ortamının gelişmesini
Soru 8
Gazneliler ve Büyük Selçuklularda devşirmelerden kurulan Gulam (Hassa) Ordusunun oluşturulmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Devletin daha iyi yönetilmesini sağlama
B
Tımar (ikta) sistemini devam ettirme
C
Askerî teknolojiyi geliştirme
D
Sultanın varlığını ve otoritesini koruma
E
Türk millî kimliğini koruma
Soru 9
Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey’in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi siyasi ve askerî girişimlerinde bağımsız hareket edeceğini gösterir?
A
Adına para bastırması
B
Gaznelilerle savaşması
C
Büveyhoğulları’na karşı mücadele etmesi
D
Bağdat Seferi’ni düzenlemesi
E
Abbasi halifesinin kızıyla evlenmesi
Soru 10
Büyük Selçuklular, Gaznelilere karşı birçok kez savaşarak yenilgiye uğrattıkları hâlde bu devletin yıkılmasını önleyebilmek için Gaznelileri himayeleri altına almışlardır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Gazneliler kuruluş sürecinde yıkılma tehlikesi geçirmişlerdir.
B
Gazneliler, Selçuklulara karşı bağımsızlık arayışı içerisine girmişlerdir.
C
Selçuklular siyasal çıkarları doğrultusunda hareket etmişlerdir.
D
Selçuklular Türk-İslam dünyasında siyasal birliği sağlamışlardır.
E
Türk-İslam devletleri gaza ve cihat politikası benimsemişlerdir.
Soru 11
Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları tehlikesinden kurtarmış ve halifenin kızıyla evlenmiştir.

Bu gelişmelerin Büyük Selçuklulara, aşağıdaki faydalardan hangisini sağlaması beklenebilir?
A
Türk-İslam siyasi birliğinin sağlanması
B
Halifeliğin Selçuklu hanedanına geçmesi
C
Devletin kuruluşunun ve kurumsallaşmasının tamamlanması
D
Türk-İslam dünyasında saygınlıklarının artması
E
Sultanların İslam âleminin dinî lideri hâline gelmesi
Soru 12
Türklerle ilgili;
I. asker millet olmaları,
II. cami ve medrese mimarisinde gelişmeleri,
III. göçebe hayatı büyük ölçüde terk ederek yerleşik hayata geçmeleri

durumlarından hangilerinin Türk İslam Tarihi Döneminde gerçekleştiği söylenebilir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 13
Sultan Alp Arslan’ın 1071’de Bizans’ı yenilgiye uğratarak Malazgirt Savaşı’nı kazanması Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasına neden olmuştur.

Sultan Alp Arslan’ın bu başarısının, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A
Anadolu’da Bizans hâkimiyetinin zayıflamasına
B
Anadolu’nun etnik ve kültürel yapısının değişmesine
C
Anadolu’da Türk-İslam kültürünün yayılmasına
D
Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasına
E
Anadolu’nun Türkler tarafından sömürgeleştirilmesine
Soru 14
Büyük Selçukluların yıkılmasına ortam hazırlayan aşağıdaki durumlardan hangilerinin ortaya çıkmasında mezhepsel farklılıkların etkili olduğu ileri sürülebilir?
A
Batınilerin zararlı faaliyetler içerisine girmesi
B
Abbasi halifelerinin eski güçlerine kavuşmak istemesi
C
Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının yaşanması
D
Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmesi
E
Türkmenlerin devlete küstürülmesi
Soru 15
1048 Pasinler Savaşı’nda Büyük Selçuklular birleşik Bizans ve Gürcü kuvvetlerini yenilgiye uğratmıştır.

Bu savaşın aşağıdakilerden hangisinin anlaşılmasına olanak tanıdığı söylenebilir?
A
Haçlıların Türkleri Anadolu’dan atma politikasının sona erdiğinin
B
Anadolu’nun kalıcı olarak Türk yurdu hâline geldiğinin
C
Büyük Selçukluların Haçlı orduları karşısında yeterli güce sahip olduğunun
D
Bizans’ın Türk devletlerini birbirine karşı kışkırttığının
E
Anadolu’da Türklerle mücadele edebilecek askerî bir gücün bulunmadığının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+