Test Çöz

Orta Çağ’da Dünya Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Orta Çağ’da Dünya testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Orta Çağda Dünya Test

Tebrikler - Orta Çağda Dünya Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Kürk Yolu
II. İpek Yolu
III. Baharat Yolu

Yukarıdaki ticaret yollarından hangilerinin Orta Çağ’da Mısır’da hüküm süren Türk İslam devletleri tarafından denetim altına alınmaya çalışıldığı savunulabilir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 2
Orta Çağ Avrupası’nda üretim pazara yönelik değil derebeyinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak planlanmıştır.

Bu durumun Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
A
Köylülerin toprakla birlikte alınıp satılabilmesine
B
Derebeylik sisteminin ortaya çıkmasına
C
Uluslararası ticaretin gelişmemesine
D
Halkın devlete bağlılığının artmasına
E
Din adamlarının yönetimde etkili olmasına
Soru 3
Haçlı Seferleri'ne katılan Avrupalı soyluların bir bölümü ülkelerine dönememişler, döne­bilenlerde kuvvetlerinin çoğunu savaşlarda kaybetmişlerdi.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine, yol açtığı ileri sürülebilir?
A
Avrupalıların, keşif hareketlerine hız ver­melerine
B
Avrupa'nın, ekonomik açıdan güçlenme­sine
C
Müslümanların, Avrupa'daki ilerleyişleri­nin yavaşlamasına
D
Avrupa'da, siyasi birliğin bozulmasına
E
Feodal sistemin, güç kaybına uğraması­na
Soru 4
Orta Çağ Avrupası'nda tüm sorunlar dinsel düşüncelerle açıklanıyor ya da çözümlenme­ye çalışılıyordu.
Yalnızca verilen bilgiye göre Orta Avrupası'nda;
I. Monarşik
II. Teokratik
III. Aristokratik

yönetim anlayışlarından hangilerinin, egemen olduğu söylenebilir?
A
I. ve II.
B
Yalnız III
C
II. ve III.
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 5
"Papa güneştir. Kral ışığını güneşten alan bir ay'dır" diyenlere karşı Dante "ay ışığını güneşten alır ama hareketini ondan almaz." demiştir.

Dante'nin bu görüşü ile aşağıdakilerden hangisini, savunduğu söylenebilir?
A
Kralların yönetme yetkisini Papa'dan aldıklarını
B
Kralların ülkelerini Tanrı adına yönettiklerini
C
Devlet işlerinin, din işlerinden bağımsız olduğunu
D
Kralların, Papanın üstünlüğünü kabullenmelerini
E
Din ile devlet işlerinin birlikte yürütülmesi gerektiği
Soru 6
Orta Çağ 375-1453 tarihleri arasındaki zaman dilimidir.

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa­sı'nda kullanılan terimler içerisinde sayılmaz?
A
Aforoz
B
Skolastik
C
Endüjülans
D
Hümanizm
E
Enterdi
Soru 7
Haçlı Seferleri'nin, başta ekonomik olmak üzere siyasi, sosyal dinsel nedenleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi dinsel nedenlerden biri değildir?
A
Kutsal Kudüs şehrini Müslümanlardan geri almak istemeleri
B
Yeni alınan yerlere Hıristiyanlığı taşıma arzuları
C
Kluni tarikatının zararlı çalışmaları
D
Papa ve kilisenin dinsel nüfuzlarını artırma çabaları
E
Doğu ve İslam ülkelerinin zenginliklerini ele geçirmek istemeleri
Soru 8
Orta Çağ'da Avrupa'da; ekilebilen toprağın üçte biri senyör için ayrılırdı. Köylüler bu top­raklarda senyörler için çalışırlar ayrıca geriye kalan topraklar için köyün sahibi olan senyöre vergi de öderlerdi.

Senyörlerin bu haklara sahip olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Toprağı işleme ve üretimi denetlemekle görevlendirilmeleri
B
Askerlik işleriyle uğraşmaları
C
Yönetime katılmaları
D
Toprağın mülkiyetine sahip olmaları
E
Siyasi hakları olması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, Orta Çağ'da Papalık makamının gücünün artmasına ve skolastik felsefenin Avrupa'ya egemen ol­masına neden olan etkenlerden biri değil­dir?
A
Papaların aforoz (kişiyi dinden çıkarma) ve enterdi (bir prensliğin dinden çıkarıl­ması) yetkilerinin olması
B
Papaların krallara taç giydirme yetkisinin olması
C
Endülüjans (günahların bağışlanması) yetkisinin olması
D
Yerel otoritenin yönetime egemen olması
E
Katolik Kilisesi'ne karşı Protestanların güç kazanması
Soru 10
Feodalite Dönemi'nde Avrupa'da halk; soy­lular, rahipler, burjuvalar, özgür köylüler ve toprağa bağlı serf adı verilen kölelerden olu­şuyordu.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisini ön­celikle kanıtlamaktadır?
A
Özgür köylü ücretli tarım işçisi konumun­dadır.
B
Köleler toprakla birlikte alınıp satılan mal konumundadır.
C
Tüccarlar senyöre vergi vermekle yü­kümlüdür.
D
Toplum birbirinden farklı sosyal sınıflara ayrılmıştır.
E
Rahipler - Derebeyi ile aynı statüdedir.
Soru 11
Hıristiyanların kutsal saydığı Kudüs'ün Müslümanların elinde olması aşağıdakilerden hangisinde doğrudan etkili olmuştur?
A
İslamiyet'in yayılmasının hızlanmasında
B
Papa'nın siyasi otoritesini yitirmesi
C
İslam dünyası üzerine Haçlı Seferleri dü­zenlenmesinde
D
Türklerin, İslamiyet'in koruyucusu duru­muna gelmesinde
E
Hıristiyanlıkta mezhep farklılıklarının orta­ya çıkmasında
Soru 12
Osmanlı Devleti'nin Balkanlar yönünde hızla genişlediği dönemde, Avrupa devletleri ara­sında, 1136 - 1453 yılları arasında Avrupa'ya egemen olmak amacıyla "Yüzyıl Savaşları" yaşanmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine, neden olduğu söylenebilir?
A
Mezhep farklılıklarının, son bulmasına
B
Osmanlı Devleti'nin, Balkanlardaki ilerle­yişinin kolaylaşmasına
C
İngiltere'nin, bu savaştan galip çıkması­na
D
Balkan uluslarının, hızla Müslümanlaş­masına
E
Balkan halklarının, tümünün Türkleştiril­mesine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+