Test Çöz

İnsanlığın İlk Dönemleri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan İnsanlığın İlk Dönemleri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT Tarih Testleri

 

İnsanlığın İlk Dönemleri Test

Tebrikler - İnsanlığın İlk Dönemleri Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mezopotamya Uygarlığı'nın temellerini atan Sümerler, Site denilen şehir devletleri biçi­minde yaşamışlardı.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu engellediği söylenebilir ?
A
Ticaretin
B
Bilimsel çalışmaların
C
Eğitim-Öğretimin
D
Merkezi yönetimin
E
Sanatın
Soru 2
Sami kökenli kavimlerin Arabistan'dan gelip Mezopotamya bölgesine yerleşip uy­garlık kurmuş olmaları bu kavimlerin nasıl bir arayış içinde olduklarını kanıtlar?
A
Kara ticaret koloniciliğini yaygınlaştırmak
B
Kültürel iletişim kurmak
C
İleri uygarlıklarını gittikleri yerlere taşımak
D
Verimli topraklarda yaşamak
E
İnanç birliğini gerçekleştirmek
Soru 3
Mezopotamya Uygarlığı'ndan günümüze az sayıda mimari yapıt kaldığı halde Mısır uygar­lığından günümüze daha çok sayıda mimari yapıt kalmıştır.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin yol açtığı söylenemez?
A
Mezopotamya'nın sık sık saldırıya uğraması
B
Mısır'ın saldırılardan daha iyi korunması
C
Mezopotamya da yapı malzemelerinin dayanıksız olması
D
Mezopotamya'da siyasi birliğin olmaması
E
Mısır eserlerinin genellikle taştan yapıl­ması
Soru 4
Lübnan dağları ile Doğu Akdeniz arasındaki dar bir kıyı şeridinde şehir devletleri kuran Fe­nikeliler kurdukları koloniler ile ticaret yaparak bölgede bir sömürü düzeni kurmuşlar, bu arada doğu ve batı toplumları arasında kültür taşıyıcılığı da yapmışlardır.

Buna göre, Fenikelileri bu tür bir yaşama yönelten temel etken aşağıdakilerden han­gisidir?
A
Coğrafi koşullar
B
Irksal özellikler
C
Toplumsal sorunlar
D
Siyasal tercihler
E
Geleneksel hayat biçimi
Soru 5
 • Lidyalıların "Kral Yolu"nu açmaları,
 • Asurluların Kayseri-Kültepe'de koloniler kurmalarının

aşağıdakilerden hangisine önem verdikle­rinin göstergesi olduğu söylenebilir?
A
Tarıma
B
Ticarete
C
Bilimsel çalışmalara
D
Sanata
E
Fetihlere
Soru 6
Doğu Anadolu'da yaşayan Urartuların;
 • Çivi yazısını kullanmaları,
 • Mezarlarını oda biçiminde yapmaları,
 • Hiyeroglif denilen resim yazısını kullanmalarına

bakarak aşağıdakilerden hangisini söyle­mek doğru olabilir?
A
Mısır ve Mezopotamya devletlerine karşı Anadolu'yu koruduklarını
B
Mezopotamya ve Mısır'dan etkilendiklerini
C
Göçebe olduklarını
D
Mısır ve Mezopotamya devletleri ile dost­luk antlaşmaları yaptıklarını
E
Ticaret yolları üzerinde yaşadıklarını
Soru 7
Tarihte, aynı zaman diliminde yaşadıkları hâlde aynı gelişim düzeyine ulaşamayan toplumlar görülmüştür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin daha ileri düzeydeki bir topluma ait olduğu söylenebilir?
A
Yazı
B
Tunç heykel
C
Seramik kap
D
Demir kılıç
E
At arabası
Soru 8
Yeni Taş Devri’nde insanlar; hayvancılık, tarım ve çömlekçilikle uğraşmış, üretim fazlasını takas yöntemiyle değiştirerek ihtiyaçlarını gidermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, insanların bu uğraşlarının sonuçları arasında gösterilemez?
A
Toplumsal iş bölümünün doğması
B
Üretici toplum yapısının oluşmaya başlaması
C
Ticari faaliyetlerin başlaması
D
Yerleşik yaşama geçilmesi
E
Kitlesel göç hareketlerinin sona ermesi
Soru 9
Araştırmalar sonunda, MÖ 3000 yıllarından itibaren üst üste dokuz kez yerleşim kurulduğu anlaşılan Truva, ilk katından itibaren çevresi surlarla çevrilmiş bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu durum, Truva’yla ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Halkının farklı toplumlardan oluştuğunun
B
Ekonomisinin hayvancılığa dayalı olduğunun
C
Dış saldırılara karşı savunma önlemleri alındığının
D
Tarihin ilk kent devleti olma özelliği taşıdığının
E
Merkezî devlet anlayışıyla yönetildiğinin
Soru 10
Tarihsel süreç dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin, günümüze daha uzak olduğu söylenebilir?
A
Taştan basit aletlerin yapılması
B
Ateşten savunma amacıyla yararlanılması
C
Buğday ve arpa tarımının başlaması
D
Topraktan çanak çömleklerin yapılması
E
İlk ticari etkinliklerin başlaması
Soru 11
Konya Çatalhöyük ve Diyarbakır Çayönü’ndeki kazılarda MÖ 5000’lere ait çakmak taşından oraklar, ağaçtan yapılmış sabanlar ve toprak kaplar ortaya çıkarılmıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A
Çatalhöyük ve Çayönü’nde tarımsal üretim yapıldığının
B
Çayönü ve Çatalhöyük’te yaşayanlar arasındaki etkileşimin güçlü olduğunun
C
Araç gereç yapımında farklı malzemeler kullanıldığının
D
Anadolu’da Yeni Taş Çağı’nın yaşandığının
E
Üretici toplum yapısının ortaya çıktığının
Soru 12
I. Asurların Anadolu’da karum adı verilen ticaret kolonileri kurmaları
II. Sümer takviminin bütün Mezopotamya toplumları tarafından kullanılması
III. Akadların çivi yazısını Ön Asya’ya yaymaları

Yukarıdakilerden hangileri kültürel etkileşimin yaşandığının bir göstergesidir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
I ve II
Soru 13
 • Sümerler
 • Asurlular
 • Babilliler
 • Akadlar
Yukarıdaki devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tek tanrı inancına sahip olmaları
B
Şehir devletleri hâlinde yaşamaları
C
Halk meclisleri tarafından yönetilmeleri
D
Mısır’da hâkimiyet kurmaları
E
Mezopotamya’da hüküm sürmeleri
Soru 14
Persler, Anadolu’ya hâkim oldukları dönemde istikrarı ve güvenliği sağlamışlar ve yolları tamir etmişlerdir.

Bu durumun Anadolu’da öncelikle aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir?
A
Monarşi anlayışının yaygınlaşmasına
B
Tarımsal üretimin artmasına
C
Ticaretin gelişmesine
D
Madenciliğin gelişmesine
E
Siyasi birliğin sağlanmasına
Soru 15
Hindistan’ın;
 • toprağının verimli olması,
 • kast sisteminin uygulanması,
 • göç yolları üzerinde bulunması

gibi özelliklerinin Hindistan’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A
Bağımsız devlet yapısının korunmasına
B
Halkın kaynaşamamasına
C
Ulusal bilincin oluşmamasına
D
Değişik kültürlerin yayılmasına
E
Ülkenin istilalara uğramasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+