Test Çöz

İnsanlığın İlk Dönemleri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan İnsanlığın İlk Dönemleri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

İnsanlığın İlk Dönemleri Test

Tebrikler - İnsanlığın İlk Dönemleri Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mezopotamya Uygarlığı'nın temellerini atan Sümerler, Site denilen şehir devletleri biçi­minde yaşamışlardı.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu engellediği söylenebilir ?
A
Ticaretin
B
Sanatın
C
Merkezi yönetimin
D
Bilimsel çalışmaların
E
Eğitim-Öğretimin
Soru 2
Sami kökenli kavimlerin Arabistan'dan gelip Mezopotamya bölgesine yerleşip uy­garlık kurmuş olmaları bu kavimlerin nasıl bir arayış içinde olduklarını kanıtlar?
A
Kültürel iletişim kurmak
B
İleri uygarlıklarını gittikleri yerlere taşımak
C
Kara ticaret koloniciliğini yaygınlaştırmak
D
Verimli topraklarda yaşamak
E
İnanç birliğini gerçekleştirmek
Soru 3
Mezopotamya Uygarlığı'ndan günümüze az sayıda mimari yapıt kaldığı halde Mısır uygar­lığından günümüze daha çok sayıda mimari yapıt kalmıştır.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin yol açtığı söylenemez?
A
Mezopotamya'nın sık sık saldırıya uğraması
B
Mezopotamya'da siyasi birliğin olmaması
C
Mısır'ın saldırılardan daha iyi korunması
D
Mısır eserlerinin genellikle taştan yapıl­ması
E
Mezopotamya da yapı malzemelerinin dayanıksız olması
Soru 4
Lübnan dağları ile Doğu Akdeniz arasındaki dar bir kıyı şeridinde şehir devletleri kuran Fe­nikeliler kurdukları koloniler ile ticaret yaparak bölgede bir sömürü düzeni kurmuşlar, bu arada doğu ve batı toplumları arasında kültür taşıyıcılığı da yapmışlardır.

Buna göre, Fenikelileri bu tür bir yaşama yönelten temel etken aşağıdakilerden han­gisidir?
A
Geleneksel hayat biçimi
B
Siyasal tercihler
C
Coğrafi koşullar
D
Toplumsal sorunlar
E
Irksal özellikler
Soru 5
 • Lidyalıların "Kral Yolu"nu açmaları,
 • Asurluların Kayseri-Kültepe'de koloniler kurmalarının

aşağıdakilerden hangisine önem verdikle­rinin göstergesi olduğu söylenebilir?
A
Bilimsel çalışmalara
B
Sanata
C
Ticarete
D
Fetihlere
E
Tarıma
Soru 6
Doğu Anadolu'da yaşayan Urartuların;
 • Çivi yazısını kullanmaları,
 • Mezarlarını oda biçiminde yapmaları,
 • Hiyeroglif denilen resim yazısını kullanmalarına

bakarak aşağıdakilerden hangisini söyle­mek doğru olabilir?
A
Mısır ve Mezopotamya devletleri ile dost­luk antlaşmaları yaptıklarını
B
Mezopotamya ve Mısır'dan etkilendiklerini
C
Göçebe olduklarını
D
Mısır ve Mezopotamya devletlerine karşı Anadolu'yu koruduklarını
E
Ticaret yolları üzerinde yaşadıklarını
Soru 7
Tarihte, aynı zaman diliminde yaşadıkları hâlde aynı gelişim düzeyine ulaşamayan toplumlar görülmüştür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin daha ileri düzeydeki bir topluma ait olduğu söylenebilir?
A
Yazı
B
Demir kılıç
C
Tunç heykel
D
Seramik kap
E
At arabası
Soru 8
Yeni Taş Devri’nde insanlar; hayvancılık, tarım ve çömlekçilikle uğraşmış, üretim fazlasını takas yöntemiyle değiştirerek ihtiyaçlarını gidermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, insanların bu uğraşlarının sonuçları arasında gösterilemez?
A
Üretici toplum yapısının oluşmaya başlaması
B
Yerleşik yaşama geçilmesi
C
Kitlesel göç hareketlerinin sona ermesi
D
Toplumsal iş bölümünün doğması
E
Ticari faaliyetlerin başlaması
Soru 9
Araştırmalar sonunda, MÖ 3000 yıllarından itibaren üst üste dokuz kez yerleşim kurulduğu anlaşılan Truva, ilk katından itibaren çevresi surlarla çevrilmiş bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu durum, Truva’yla ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Halkının farklı toplumlardan oluştuğunun
B
Ekonomisinin hayvancılığa dayalı olduğunun
C
Tarihin ilk kent devleti olma özelliği taşıdığının
D
Dış saldırılara karşı savunma önlemleri alındığının
E
Merkezî devlet anlayışıyla yönetildiğinin
Soru 10
Tarihsel süreç dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin, günümüze daha uzak olduğu söylenebilir?
A
Taştan basit aletlerin yapılması
B
İlk ticari etkinliklerin başlaması
C
Ateşten savunma amacıyla yararlanılması
D
Topraktan çanak çömleklerin yapılması
E
Buğday ve arpa tarımının başlaması
Soru 11
Konya Çatalhöyük ve Diyarbakır Çayönü’ndeki kazılarda MÖ 5000’lere ait çakmak taşından oraklar, ağaçtan yapılmış sabanlar ve toprak kaplar ortaya çıkarılmıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A
Üretici toplum yapısının ortaya çıktığının
B
Çayönü ve Çatalhöyük’te yaşayanlar arasındaki etkileşimin güçlü olduğunun
C
Çatalhöyük ve Çayönü’nde tarımsal üretim yapıldığının
D
Anadolu’da Yeni Taş Çağı’nın yaşandığının
E
Araç gereç yapımında farklı malzemeler kullanıldığının
Soru 12
I. Asurların Anadolu’da karum adı verilen ticaret kolonileri kurmaları
II. Sümer takviminin bütün Mezopotamya toplumları tarafından kullanılması
III. Akadların çivi yazısını Ön Asya’ya yaymaları

Yukarıdakilerden hangileri kültürel etkileşimin yaşandığının bir göstergesidir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13
 • Sümerler
 • Asurlular
 • Babilliler
 • Akadlar
Yukarıdaki devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şehir devletleri hâlinde yaşamaları
B
Halk meclisleri tarafından yönetilmeleri
C
Mısır’da hâkimiyet kurmaları
D
Tek tanrı inancına sahip olmaları
E
Mezopotamya’da hüküm sürmeleri
Soru 14
Persler, Anadolu’ya hâkim oldukları dönemde istikrarı ve güvenliği sağlamışlar ve yolları tamir etmişlerdir.

Bu durumun Anadolu’da öncelikle aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir?
A
Monarşi anlayışının yaygınlaşmasına
B
Madenciliğin gelişmesine
C
Ticaretin gelişmesine
D
Tarımsal üretimin artmasına
E
Siyasi birliğin sağlanmasına
Soru 15
Hindistan’ın;
 • toprağının verimli olması,
 • kast sisteminin uygulanması,
 • göç yolları üzerinde bulunması

gibi özelliklerinin Hindistan’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A
Bağımsız devlet yapısının korunmasına
B
Değişik kültürlerin yayılmasına
C
Ulusal bilincin oluşmamasına
D
Ülkenin istilalara uğramasına
E
Halkın kaynaşamamasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+