Test Çöz

İnsanlığın İlk Dönemleri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan İnsanlığın İlk Dönemleri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

İnsanlığın İlk Dönemleri Test

Tebrikler - İnsanlığın İlk Dönemleri Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mezopotamya Uygarlığı'nın temellerini atan Sümerler, Site denilen şehir devletleri biçi­minde yaşamışlardı.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu engellediği söylenebilir ?
A
Bilimsel çalışmaların
B
Eğitim-Öğretimin
C
Merkezi yönetimin
D
Sanatın
E
Ticaretin
Soru 2
Sami kökenli kavimlerin Arabistan'dan gelip Mezopotamya bölgesine yerleşip uy­garlık kurmuş olmaları bu kavimlerin nasıl bir arayış içinde olduklarını kanıtlar?
A
Kültürel iletişim kurmak
B
Kara ticaret koloniciliğini yaygınlaştırmak
C
İleri uygarlıklarını gittikleri yerlere taşımak
D
Verimli topraklarda yaşamak
E
İnanç birliğini gerçekleştirmek
Soru 3
Mezopotamya Uygarlığı'ndan günümüze az sayıda mimari yapıt kaldığı halde Mısır uygar­lığından günümüze daha çok sayıda mimari yapıt kalmıştır.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin yol açtığı söylenemez?
A
Mısır'ın saldırılardan daha iyi korunması
B
Mezopotamya da yapı malzemelerinin dayanıksız olması
C
Mısır eserlerinin genellikle taştan yapıl­ması
D
Mezopotamya'nın sık sık saldırıya uğraması
E
Mezopotamya'da siyasi birliğin olmaması
Soru 4
Lübnan dağları ile Doğu Akdeniz arasındaki dar bir kıyı şeridinde şehir devletleri kuran Fe­nikeliler kurdukları koloniler ile ticaret yaparak bölgede bir sömürü düzeni kurmuşlar, bu arada doğu ve batı toplumları arasında kültür taşıyıcılığı da yapmışlardır.

Buna göre, Fenikelileri bu tür bir yaşama yönelten temel etken aşağıdakilerden han­gisidir?
A
Toplumsal sorunlar
B
Geleneksel hayat biçimi
C
Coğrafi koşullar
D
Irksal özellikler
E
Siyasal tercihler
Soru 5
 • Lidyalıların "Kral Yolu"nu açmaları,
 • Asurluların Kayseri-Kültepe'de koloniler kurmalarının

aşağıdakilerden hangisine önem verdikle­rinin göstergesi olduğu söylenebilir?
A
Bilimsel çalışmalara
B
Sanata
C
Tarıma
D
Ticarete
E
Fetihlere
Soru 6
Doğu Anadolu'da yaşayan Urartuların;
 • Çivi yazısını kullanmaları,
 • Mezarlarını oda biçiminde yapmaları,
 • Hiyeroglif denilen resim yazısını kullanmalarına

bakarak aşağıdakilerden hangisini söyle­mek doğru olabilir?
A
Mısır ve Mezopotamya devletlerine karşı Anadolu'yu koruduklarını
B
Göçebe olduklarını
C
Mezopotamya ve Mısır'dan etkilendiklerini
D
Ticaret yolları üzerinde yaşadıklarını
E
Mısır ve Mezopotamya devletleri ile dost­luk antlaşmaları yaptıklarını
Soru 7
Tarihte, aynı zaman diliminde yaşadıkları hâlde aynı gelişim düzeyine ulaşamayan toplumlar görülmüştür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin daha ileri düzeydeki bir topluma ait olduğu söylenebilir?
A
Yazı
B
Seramik kap
C
At arabası
D
Tunç heykel
E
Demir kılıç
Soru 8
Yeni Taş Devri’nde insanlar; hayvancılık, tarım ve çömlekçilikle uğraşmış, üretim fazlasını takas yöntemiyle değiştirerek ihtiyaçlarını gidermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, insanların bu uğraşlarının sonuçları arasında gösterilemez?
A
Kitlesel göç hareketlerinin sona ermesi
B
Üretici toplum yapısının oluşmaya başlaması
C
Toplumsal iş bölümünün doğması
D
Ticari faaliyetlerin başlaması
E
Yerleşik yaşama geçilmesi
Soru 9
Araştırmalar sonunda, MÖ 3000 yıllarından itibaren üst üste dokuz kez yerleşim kurulduğu anlaşılan Truva, ilk katından itibaren çevresi surlarla çevrilmiş bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu durum, Truva’yla ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Tarihin ilk kent devleti olma özelliği taşıdığının
B
Halkının farklı toplumlardan oluştuğunun
C
Merkezî devlet anlayışıyla yönetildiğinin
D
Ekonomisinin hayvancılığa dayalı olduğunun
E
Dış saldırılara karşı savunma önlemleri alındığının
Soru 10
Tarihsel süreç dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin, günümüze daha uzak olduğu söylenebilir?
A
İlk ticari etkinliklerin başlaması
B
Taştan basit aletlerin yapılması
C
Topraktan çanak çömleklerin yapılması
D
Buğday ve arpa tarımının başlaması
E
Ateşten savunma amacıyla yararlanılması
Soru 11
Konya Çatalhöyük ve Diyarbakır Çayönü’ndeki kazılarda MÖ 5000’lere ait çakmak taşından oraklar, ağaçtan yapılmış sabanlar ve toprak kaplar ortaya çıkarılmıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A
Anadolu’da Yeni Taş Çağı’nın yaşandığının
B
Üretici toplum yapısının ortaya çıktığının
C
Çatalhöyük ve Çayönü’nde tarımsal üretim yapıldığının
D
Araç gereç yapımında farklı malzemeler kullanıldığının
E
Çayönü ve Çatalhöyük’te yaşayanlar arasındaki etkileşimin güçlü olduğunun
Soru 12
I. Asurların Anadolu’da karum adı verilen ticaret kolonileri kurmaları
II. Sümer takviminin bütün Mezopotamya toplumları tarafından kullanılması
III. Akadların çivi yazısını Ön Asya’ya yaymaları

Yukarıdakilerden hangileri kültürel etkileşimin yaşandığının bir göstergesidir?
A
II ve III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 13
 • Sümerler
 • Asurlular
 • Babilliler
 • Akadlar
Yukarıdaki devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Halk meclisleri tarafından yönetilmeleri
B
Mısır’da hâkimiyet kurmaları
C
Mezopotamya’da hüküm sürmeleri
D
Tek tanrı inancına sahip olmaları
E
Şehir devletleri hâlinde yaşamaları
Soru 14
Persler, Anadolu’ya hâkim oldukları dönemde istikrarı ve güvenliği sağlamışlar ve yolları tamir etmişlerdir.

Bu durumun Anadolu’da öncelikle aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir?
A
Madenciliğin gelişmesine
B
Ticaretin gelişmesine
C
Monarşi anlayışının yaygınlaşmasına
D
Tarımsal üretimin artmasına
E
Siyasi birliğin sağlanmasına
Soru 15
Hindistan’ın;
 • toprağının verimli olması,
 • kast sisteminin uygulanması,
 • göç yolları üzerinde bulunması

gibi özelliklerinin Hindistan’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A
Ülkenin istilalara uğramasına
B
Ulusal bilincin oluşmamasına
C
Değişik kültürlerin yayılmasına
D
Bağımsız devlet yapısının korunmasına
E
Halkın kaynaşamamasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+