Test Çöz

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test

Tebrikler - Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Fransa Kralı XIV. Louis, yönetim anlayışını "Devlet demek, ben demektir." sözüyle dile getirmiştir.

XIV. Louis’nin bu sözü dikkate alındığında, aşağıdaki siyasal rejimlerden hangisini benimsediği söylenebilir?
A
Mutlak monarşiyi
B
Meşrutiyeti
C
Cumhuriyeti
D
Oligarşiyi
E
Aristokratik cumhuriyeti
Soru 2
Bazı tarihsel olaylar kendi bölgelerini bile yeterince etkilemezken, kimilerinin getirdikleri ilkelerin evrensel nitelikli olması nedeniyle bütün dünyayı etkiledikleri görülmüştür.

Aşağıdaki olayların hangisi tüm dünyayı etkileyen bir tarihsel olaydır?
A
Yedi Yıl Savaşları
B
Otuz Yıl Savaşları
C
Haçlı Seferleri
D
Fransız ihtilali
E
Kavimler Göçü
Soru 3
İnsan Hakları Bildirisi'nin "Her vatandaş özgür doğar ve yaşar. Özgürlük, başkalarına zarar vermeden her hareketi yapabilmektir. Özgürlüğün sınırlarını akla ve bilime dayanan yasalar belirler." hükmü aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?
A
Milliyetçilik
B
Laiklik
C
İnsan hakları
D
Adalet
E
Toplumsal eşitlik
Soru 4
Orta Çağ’da Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Avrupa’da oluşan otorite boşluğunu papalık doldurmuştur.

Yeni Çağ Avrupa’sında yaşanan;

I. merkezî kralların güç kazanması,
II. Reform sonucunda yeni mezheplerin oluşması,
III. din yerine insanı referans alan Hümanizm akımının doğması

gelişmelerinden hangilerinin papalığın otoritesinin zayıflamasında etkili olduğu savunulabilir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 5
Reform Hareketleri sonucunda Avrupa’da mezhep birliği parçalandı ve mezhep savaşları yaşandı.

Bu durumun Osmanlılar üzerinde olumlu etki yaptığını ileri süren bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?
A
Osmanlı üzerine Haçlı Seferlerinin uzun yıllar düzenlenememesini
B
Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin Reform’dan etkilenmemesini
C
Katolik Kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konulmasını
D
Katolik kilisesinin kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kalmasını
E
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kiliseden alınıp laik bir eğitim sisteminin kurulmasını
Soru 6
Rönesans ile birlikte Orta Çağ’a egemen olan skolastik düşüncenin yerini, deney ve gözlem metodunu esas alan pozitivizm ve akılla sonuca gitmeyi öngören rasyonalizm almaya başlamıştır.

Bu gelişmenin Avrupa’da,

I. bilim ve teknolojinin gelişmesi,
II. laik eğitim sistemine geçilmesi
III. düzenli orduların kurulması

durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?
A
Yalnız III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, tımar topraklarının iltizama açılmasının ortaya çıkardığı sonuçlar arasında gösterilemez?
A
Kapı kulu askeri sayısının azalması
B
Toprak mülkiyetinin zamanla el değiştirmesi
C
Reayanın vergi yükünün ağırlaşması
D
Yerel unsurların siyasal güce dönüşmesi
E
Mültezimlerin feodalleşmesi
Soru 8
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, devlet adamlarının kanunlara aykırı bir şekilde halktan vergi toplamaları Celali İsyanlarının yaşanmasına neden olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?
A
Celali İsyanları köylülerin topraklarını terk etmesine ortam hazırlamıştır.
B
Kanunsuzluğun yaygınlaşması hukuk alanında ıslahatların yapılmasına neden olmuştur.
C
Hukuk devleti anlayışının terk edilmesi ülkede asayişi olumsuz bir şekilde etkilemiştir.
D
Celali İsyanları siyasi amaçlara yönelik gerçekleşmiştir.
E
Ülke içinde yaşanan sorunlar devleti dış politikada olumsuz bir şekilde etkilemiştir.
Soru 9
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa’nın gerisinde kalındığını fark edememiş, Viyana Bozgunu’na kadar Avrupa devletleri karşısında yaptığı savaşlar uzun sürse de başarılı sonuçlar almış ve kendini Avrupalılardan üstün görmüştür.

Bu durumların aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A
Dış politikada denge siyasetinin izlenmesi
B
Avrupa karşısında diplomatik faaliyetlerin önem kazanması
C
Ülkede asayişin ve güvenliğin sağlanması
D
Devlet gelirlerinin yüksek olması
E
Islahatlarda Avrupa’nın örnek alınmaması
Soru 10
I. Saray masraflarının kısıtlanması
II. Tımar topraklarının bir kısmının iltizama verilmesi
III. Şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasına son verilmesi

XVII. yüzyılda devletin nakit para ihtiyacının artmasının bu düzenlemelerden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
Tarhuncu Ahmet Paşa, yüksek maaşları olan devlet adamlarının maaşlarının bir kısmına hazine adına el koymuş ve bazı illerin gelirini iltizama vermiştir.

Bu uygulamanın;
I. bütçe açıklarını kapatma,
II. nakit para ihtiyacını karşılama,
III. özel mülkiyet hakkına kısıtlama getirme

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
II ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 12
I. Ahmet, Ekber ve Erşed Yasası doğrultusunda şehzadelerin sancağa çıkması uygulamasına son vermiş ve padişah öldüğünde hanedanın en yaşlı üyesinin tahta çıkmasını hükme bağlamıştır.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A
Ekber ve Erşed Yasası siyasi istikrarı sağlamaya yönelik gündeme gelmiştir.
B
I. Ahmet egemenlik hakkını laik esaslara dayandırmıştır.
C
I. Ahmet, Osmanlı veraset sisteminde düzenleme yapmıştır.
D
Taht kavgalarını azaltıp merkezî otoriteyi güçlendirebilecek tedbirlere başvurulmuştur.
E
Şehzadelerin devlet deneyimi kazanmalarını önleyici düzenlemeler yapılmıştır.
Soru 13
I. Ticaret yollarının yön değiştirmesi
II. Avrupalıların bilim ve teknik alanında ilerlemesi
III. Padişahların küçük yaşta deneyimsiz bir şekilde tahta çıkması

Osmanlı Devleti’nin duraklama sürecine girmesinde rol oynayan bu durumlardan hangilerinin dış faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığı söylenebilir?
A
II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 14
XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti, bütçesinde oluşan açığı kapatmak amacıyla günümüz hazine bonosuna benzer bir tür senet olan "esham" aracılığıyla iç borçlanma yoluna gitmiştir.

Buna göre, Osmanlı Devleti’nin,

I. mali sorunlarını ülke içi imkanlarla çözme yoluna gittiği,
II. nakit gelirlerini arttırmaya çalıştığı,
III. hazine harcamalarını azalttığı

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa’da denizcilik ve gemiciliğin gelişmesinin Osmanlı Devleti’nde neden olduğu gelişmelerden biri olduğu savunulabilir?
A
Çok uluslu yapıda çözülmelerin başlaması
B
İpek ve Baharat Yolu’nun önemini kaybetmesi
C
Demir yolu yapımına öncelik verilmesi
D
Kapıkulu Ordusu’ndaki asker sayısının artırılması
E
Endüstriyel ürünlerin üretiminin önem kazanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+