Test Çöz

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test | Online Test Çöz



Bu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Klasik Çağ’da Osmanlı Toplum Düzeni testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test

Tebrikler - Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
XVII. yüzyılından itibaren Osmanlı Devleti’nde, savaşlar planlanandan uzun sürmüş, fetihler durmuş ve devamında toprak kayıpları yaşanmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
A
Diplomasiye verilen önemin artmasına
B
Gelir ve gider dengesinin bozulmasına
C
Siyasi ve ekonomik sorunların yaşanmasına
D
Düzenli ordu sistemine geçilmesine
E
Islahat düşüncesinin ortaya çıkmasına
Soru 2
Karlofça Antlaşması’na kadar geçen dönemde, Avrupa devletlerine barış koşullarını dikte ettiren Osmanlı Devleti ilk defa müzakere ederek bu antlaşmayı imzalamıştır.

Bu durumun, Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A
Diplomasi yoluyla yeni topraklar kazanmaya çalıştığının
B
Saldırıdan savunmaya geçtiğinin
C
Denge stratejisi uyguladığının
D
İç sorunların dış soruna dönüştüğünün
E
Merkezi otoritenin zayıfladığının
Soru 3
I. İstanbul Antlaşması’nın imzalanması
II. İkinci Viyana Kuşatması’nın yapılması
III. Osmanlı’ya karşı “Kutsal İttifak” kurulması
IV. Karlofça Antlaşması’nın imzalanması

XVII. yüzyıl sonlarına doğru başlayan bir süreci ifade eden bu gelişmeler, kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
A
II - I - III - IV
B
II - III - IV - I
C
III - IV - I - II
D
I - II - IV - III
E
III - II - IV - I
Soru 4
Haçlı Seferleri sonucunda birçok derebeyin ölmesi ve surları yıkabilecek topların dökülmesi Yeni Çağ’da Avrupa’da feodalitenin yıkılmasında ve merkezî krallıkların güç kazanmasında etkili olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A
Haçlı Seferleri Avrupa’da siyasi dönüşümlere zemin hazırlamıştır.
B
Haçlı Seferleri sonunda Avrupa’da laik yönetimler kurulmuştur.
C
Avrupa’da siyasi örgütlenme biçiminde değişimler yaşanmıştır.
D
Askerî teknolojinin gelişmesinden derebeyler olumsuz yönde etkilenmiştir.
E
Kralların otoriteleri süreç içerisinde artmıştır.
Soru 5
I. Coğrafi Keşifler sonucunda kiliseye duyulan güvenin sarsılması
II. Rönesans Hareketleri sonucunda deney ve gözlem metodunun yaygınlık kazanması
III. Reform Hareketleri sonucunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin laikleştirilmesi

Yeni Çağ Avrupa’sında skolastik düşüncenin yıkılmasında durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
II ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 6
  • Ordu disiplininin azalması
  • Merkezi yönetimin bozulması
  • Devletin doğal sınırlara ulaşması
  • Teknik bakımdan Avrupa’dan geri kalınması


XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerin ortak sonucunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A
Ticaret yollarının yön değiştirmesi
B
Avrupa Devletleri üzerinde yaptırım gücünün azalması
C
Eğitim sisteminin bozulması
D
Tecrübesiz devlet adamlarının önemli görevlere gelmesi
E
Azınlık isyanlarının artması
Soru 7
17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde savaşların beklenilenden uzun sürmesi ve Celali isyanları sonucunda köylülerin topraklarını terketmesi gibi gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
A
Gelir gider dengesinin bozulması
B
Tarımsal üretimin düşmesi
C
Halkın devlete olan güveninin azalması
D
Askeri harcamaların artması
E
Ekber erşed sistemine geçilmesi
Soru 8
18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Avrupa’dan askeri uzmanlar getirilmiş ancak Yeniçeri Ocağı’na dokunulamamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A
Bazı çevrelerin tepkisinden çekinildiğinin
B
Avrupa’daki savaşlara son verildiğinin
C
Islahatların azınlık isyanlarına yönelik yapıldığının
D
Merkezi otoriteye önem verildiğinin
E
Donanmanın yenilenmeye çalışıldığının
Soru 9
Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa tarzı ıslahatlar yapmaya başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A
Çok uluslu toplum yapısının etkisinin
B
Baskı ve şiddet yöntemiyle ülkede asayişin sağlanmasının
C
Yapılan seferlerin başarısızlıkla sonuçlanmasının
D
İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesinin
E
Veraset sisteminde değişiklik yapılmasının
Soru 10
XVII. yüzyılda Osmanlı darphanelerinde ayarı düşük paralar basılmıştır.

Bu durumun Osmanlı ülkesinde aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerine son verilmesine
B
Avrupa devletleriyle ticaretin azalmasına
C
Enflasyon olaylarının yaşanmasına
D
Osmanlı parasının alım gücünün artmasına
E
Ülke pazarlarına mal sürümünün artmasına
Soru 11
XVII. yüzyılda Osmanlılar, Nasuh Paşa Antlaşması ve Ferhat Paşa Antlaşması’yla alınan yerleri İran’a geri vermiş ve Kasr-ı Şirin Antlaşması’yla da İran’ın vergi yükümlülüğünün kaldırılmasını kabul etmiştir.

Buna göre Osmanlı - İran ilişkileri hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Osmanlılar İran’la İslamiyet’i yaymak için savaşmıştır.
B
Mezhep ayrılıkları Osmanlı - İran ilişkileri üzerinde belirleyici bir etki yapmıştır.
C
Ferhat Paşa Antlaşması, Osmanlıların aleyhine imzalanmıştır.
D
Sınır sorunları Osmanlılarla İran savaşlarının uzun süre devam etmesine yol açmıştır.
E
İran süreç içerisinde Osmanlıların siyasi üstünlüğünden kurtulmuştur.
Soru 12
XVII. yüzyılda maaşlarını yetersiz bulan yeniçeri askerleri, ağır vergi yükü nedeniyle çiftbozana çıkarak üretimi durduran reaya, iş bulmakta zorlanan medrese öğrencileri ve tımar topraklarının iltizama dönüştürülmesiyle birlikte statülerini kaybeden sipahiler isyanlar başlatmış; bu isyanlar yalnızca askerî önlemlerle şiddet yöntemi kullanılarak bastırılmaya çalışılmıştır.

Bu durumun,

I. sorunlara kalıcı çözümler üretilememesi,
II. benzer nitelikli ayaklanmaların tekrar çıkması,
III. isyanlarda etkili olan toplumsal ve ekonomik nedenlerin giderilememesi

sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
Yalnız III
Soru 13
Tarih dersinde XVII. yüzyıl ıslahatları ve ıslahatçı devlet adamları anlatılırken Ahmet, öğretmenine "XVII. yüzyıl ıslahatçılarının yenilikçi olmaktan çok gelenekçi oldukları" tezini savunmuştur.

XVII. yüzyıl ıslahatçılarının aşağıdaki niteliklerinden hangisi, Enes’in bu düşüncesini desteklemek için kullanılabilir?
A
Kanuni Dönemi’ndeki uygulamaları örnek almalarını
B
Kısa sürede görevlerinden alınmaları
C
Ekonomik sorunlar üzerinde yoğunlaşmaları
D
Islahatların yönetim ve askerlik alanında yoğunlaşmasını
E
Farklı çıkar çevrelerinin tepkileriyle karşılaşmaları
Soru 14
XVII. yüzyılda 11 padişah tahta çıkarken 61 sadrazam görev yapmış, sadece IV. Mehmet döneminde göreve getirilen sadrazam sayısı 18’i bulmuştur.

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda görülen bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A
Siyasal istikrarın sağlanamamış olmasıyla
B
İmparatorluğun en geniş sınırlarına ulaşmasıyla
C
Sancağa çıkma uygulamasının kaldırılmasıyla
D
Padişahların sadrazamları belirlerken seçici davranmasıyla
E
Yönetim biçiminde yeni arayışların başlamasıyla
Soru 15
Karlofça Antlaşması’nın;

I. Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verilecektir.
II. Mora Yarımadası ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e verilecektir.
III. Temeşvar ve Banat yaylası hariç bütün Macaristan, Erdel Beyliği ve Hırvatistan’ın bir bölümü Avusturya’ya verilecektir.

hükümlerinden hangileri Avrupalı devletlerin, Osmanlıları Avrupa’dan uzaklaştırma politikasında başarıya ulaştığını gösterir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
Yalnız II
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.





2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.