Test Çöz

Milli Edebiyat Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Milli Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Milli Edebiyat Testi

Tebrikler - Milli Edebiyat Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat döne­minde ortaya çıkan fikir akımlarından biri de­ğildir?
A
Batıcılık
B
Osmanlıcılık
C
Sebk-i Hindi
D
Türkçülük
E
İslamcılık
Soru 2
I. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden tüm etnik grupların bir çatı altında top­lanarak ülke sınırlarının parçalanmasını önlemek
II. Farklı coğrafyalara dağılmış aynı soydan gelenleri bir araya toplayıp büyük bir devlet kurmak
III. Avrupa'daki fen ve teknolojiyi Osman­lı'ya getirerek toplumu kalkındırmak ve Osmanlı'nın yıkılmasını önlemek

Yukarıda amaçları verilen fikir akımları sırasıy­la aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türkçülük - Osmanlıcılık - Batıcılık
B
Osmanlıcılık - Batıcılık - Türkçülük
C
Osmanlıcılık - Türkçülük - Batıcılık
D
Batıcılık - Türkçülük - Osmanlıcılık
E
Batıcılık - Osmanlıcılık - Türkçülük
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının ilkelerinden biri değildir?
A
Günlük konuşma dilini eserlerde kullanmak
B
Aruz ölçüsünü Türkçeye uyarlamak
C
Şiirde ulusal ölçü olan heceyi kullanmak
D
Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanmak
E
Yerli hayat ve ulusal tarihle ilgili konuları işlemek
Soru 4
Milli Edebiyat Akımı'nın öncüsü sayılan sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Ömer Seyfettin - Ahmet Haşim - Yusuf Ziya Ortaç
B
Ziya Gökalp - Yusuf Ziya Ortaç - F. Nafiz Çamlıbel
C
Ömer Seyfettin - Ali Canip Yöntem - Ziya Gökalp
D
Orhan Veli Kanık - Oktay Rıfat - Melih Cevdet Anday
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Ziya Gökalp - Necip Fazıl
Soru 5
1911 yılında Selanik’te çıkan .... dergisinde .... ’in hazırladığı .... adlı makalenin yayımlanmasıyla edebiyatta millileşme başlar. Millileşme hareketi öncelikle bir dil hareketidir. Sade Türkçenin bir dava olarak ele alınması ilk kez bu dergide ortaya konmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilir?
A
Yeni Lisan, Genç Kalemler, Ömer Seyfettin
B
Genç Kalemler, Ali Canip Yöntem, Yeni Lisan
C
Genç Kalemler, Ömer Seyfettin, Yeni Lisan
D
Türk Yurdu, Şemsettin Sami, Lisan-ı Türki
E
Türk Dili, Ömer Seyfettin, Yeni Lisan
Soru 6
  • Ziya Gökalp
  • Yusuf Akçura
  • Mehmet Emin Yurdakul
  • Nihal Atsız

Yukarıdaki sanatçıların ortak özellikleri aşağı­dakilerden hangisidir?
A
Aynı edebiyat dergisinin yöneticisi olmaları
B
Milli edebiyat sanatçıları olup sadece fikir alanında eserler vermeleri
C
Türkçülük akımının etkisinde kalmaları
D
Genç Kalemler dergisinde yazmaları
E
Şiirde aruz ölçüsünü kullanmaları
Soru 7
I. Bazı sanatçılar şiiri Türkçülük düşüncesini yaymak için kullanmıştır.
II. Halka doğru ilkesinin gereği olarak dilde sadeleşme fikri savunulmuştur.
III. Gerçek şiirimizin halk şiiri, ölçümüzün de hece ölçüsü olduğu dile getirilmiştir.
IV. Selanik’te çıkarılan Yeni Lisan dergisi etrafında oluşturulmuştur.
V. Yerli hayatı yansıtma isteğinin sonucu olarak gözlemci gerçekçi bir anlayışla hareket edilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Milli Edebiyat akımıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A
IV.
B
I.
C
III.
D
V.
E
II.
Soru 8
Milli edebiyat dönemi yazarlarındandır. Onun fikir dünyasında Türk toplumunun kendi değerleriyle Batı'nın kimi değerleri birleştirerek senteze ulaş­ma gayreti vardır. Bu yaklaşımını "Türkleşmek, İs­lamlaşmak, Muasırlaşmak" diye özetlemiştir.

Bu metinde sözü edilen yazar kimdir?
A
Ali Canip Yöntem
B
Mehmet Emin Yurdakul
C
Fuat Köprülü
D
Ömer Seyfettin
E
Ziya Gökalp
Soru 9
'Türk Şairi' ve 'Milli Şair' olarak anılmıştır. Türk Yurdu dergisinin kurucusudur. Şiirlerini Türkçü­lük fikri etrafında şekillendirmiştir. Anadolu'dan Bir Ses yahut Cenge Giderken şiiri ile tanınmış­tır. Halk şiiri nazım biçimlerini, hece ölçüsünü ve halk dilini kullanmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mehmet Emin Yurdakul
B
Yahya Kemal
C
Orhan Seyfi Orhon
D
Faruk Nafiz Çamlıbel
E
Ziya Gökalp
Soru 10
Teali-i Nisvan (Kadınları yükseltme) Derneğini kur­muştur. Milli' mücadele döneminde gazetecilik yapmıştır. Eserlerinde kadın kahramanlar ön plana çıkmıştır. Hikaye ve romanlarındaki kişiler,kendi yaşamından esindir. Hatıra türünde eserleri de vardır. İngiliz edebiyatının tanıtılmasında katkısı büyüktür.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?
A
Emine Işınsu
B
Halide Edip Adıvar
C
Fatma Aliye
D
Halide Nusret Zorlutuna
E
Mina Urgan
Soru 11
.... "Gençlik ve Edebiyat Hatıraları" adlı eserinde şöyle der: "Bir akşam Atatürk, sofraya oturduğu­muz sırada 'Çocuklar' demişti, 'Size bu akşam do­yum olmaz bir 'ziyafet-i edebiye çekeceğim' ve elinde tuttuğu kitabı göstererek: 'Bu' Refik Halit'in komedi türünde yazdığı küçük bir tiyatro yapıtıdır.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Reşat Nuri Güntekin
B
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C
Musahipzade Celal
D
Halide Edip Adıvar
E
Aka Gündüz
Soru 12
Aşağıdaki akımlardan hangisi Milli Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan roman ve hikaye­lerde ağırlıklı olarak kullanılan akımdır?
A
Klasizm
B
Natüralizm
C
Realizm
D
Romantizm
E
Sembolizm
Soru 13
Ömer Seyfettin’a ait aşağıdaki yapıtlardan hangileri hikâye türünde yazılmamıştır?
A
Primo Türk Çocuğu, Kaşağı, Gizli Mabet, Beyaz Lale
B
İlk Düşen Ak, Forsa, Başını Vermeyen Şehit, Bomba
C
Efruz Bey, Yalnız Efe, Ashab-ı Kehfimiz, Ruzname
D
Falaka, Bahar ve Kelebekler, Diyet, Beyaz Lale
E
Namus, Bomba, Harem, Yüksek Ökçeler
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
Türkçülük görüşüne bağlı olan Ahmet Hikmet Müftüoğlu, eserlerinde sade bir dil kullanmış, yerli ve millî konuları işlemiştir. Çağlayanlar adlı öyküsü ve Gönül Hanım adlı romanı ile tanınmıştır.
B
Yedi Meşalecilerin içerisinde yer alan Yaşar Nabi Nayır, Türk edebiyatının en önemli dergilerinden olan Varlık’ı çıkararak büyük bir kültür hizmetinde bulunmuştur.
C
Falih Rıfkı Atay, İstanbul’un İç Yüzü romanında Abdülhamit Dönemi'nden Milli Mücadele Dönemi'ne uzanan değişimlerin İstanbul’da yarattığı olumsuz etkileri eleştirel bir bakış açısıyla ele almıştır.
D
Halide Edip Adıvar’ın en ünlü romanı İngilizce yazıp Türkçeye çevirdiği Sinekli Bakkal’dır. Ateşten Gömlek ise Milli Mücadele’yi konu alan ilk romandır.
E
Faruk Nafiz Çamlıbel’in Sanat adlı şiiri, Millî Edebiyat’ın bildirisi niteliğindedir. Şiirlerinde memleket sevgisini anlatmış, bireysel konuları (aşk, doğa, özlem, yiğitlik…) ele almıştır.
Soru 15
Yazar bu kitabı için “Bütün romanlarımın anahtarlarını verdiğim kitabım.” demiştir. Kitapta, yazar çocukluğundan bahsetmiş, bilinçaltı tekniğinden yararlanmıştır. Yazar, insanın alınyazısının çocuklukta yazıldığını ve hangi yaşa girerse girsin, bilinçaltında çocuk kaldığını savunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eserin adı, yazarı ve türüdür?
A
Anahtar – Refik Halit Karay - Roman
B
Anamın Kitabı - Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Anı
C
Mor Salkımlı Ev – Halide Edip Adıvar – Anı
D
Kalp Ağrısı – Reşat Nuri Güntekin - Hikâye
E
Kadınlar Tekkesi – Refik Halit Karay – Roman
Soru 16
...., Ruşen Eşref Ünaydın’ın mülakat türündeki eseridir. Türk edebiyatında ün yapmış belli başlı şair, yazar ve düşünür birer birer ziyaret edilmiş; edebiyatın dünü, bugünü, yarını hakkında onların duygu, düşünce ve görüşleri kendi ağızlarından dinlenip bir araya getirilmiştir.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A
Diyorlar ki
B
Pazar Konuşmaları
C
Yer Altında Dünya Var
D
Kirpinin Dedikleri
E
Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat
Soru 17
Mehmet Emin Yurdakul’un Türk - Yunan Savaşı sırasında yazdığı .... şiiri, Servetifünun Dönemi’nde yayımlanmasına rağmen sade dil, coşkun bir eda ve hece ölçüsüyle yazılmasıyla dikkat çekmiştir. Büyük bir etki uyandıran bu şiir, “Millî Şair” olarak anılan şairin Millî Edebiyat akımının oluşmasındaki etkisini göstermektedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A
Bir Millet Uyanıyor
B
Cenge Giderken
C
Dicle Önünde
D
Turana Doğru
E
Türk Sazı
Soru 18
Aşağıdakilerin hangisinde Milli Edebiyat hareketine yönelik eleştirileriyle öne çıkan sanatçılar bir arada verilmiştir?
A
Ahmet Haşim - Fuat Köprülü
B
Yahya Kemal - Mehmet Emin Yurdakul
C
Mehmet Akif Ersoy - Mithat Cemal Kuntay
D
Tevfik Fikret - Ahmet Mithat Efendi
E
Cenap Şahabettin - Ahmet Haşim
Soru 19
Aşağıdakilerin hangisinde Reşat Nuri Güntekin’in tiyatro türündeki eserleri bir arada verilmiştir?
A
Ümidin Güneşi - Hep O Şarkı
B
Balıkesir Muhasebecisi - Tanrıdağı Ziyafeti
C
Nirvana - Tanrı Misafiri
D
Hançer - Mahcupluk İmtihanı
E
Mağara - Hülleci
Soru 20
Aşağıdakilerin hangisinde yazar-yapıt-tür eşleştirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A
Mehmet Emin Yurdakul - Türk Sazı - şiir
B
Yahya Kemal - Beş Şehir - deneme
C
Halide Edip Adıvar - Zeyno’nun Oğlu - roman
D
Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol - şiir
E
Reşat Nuri Güntekin - Balıkesir Muhasebecisi - tiyatro
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+