Test Çöz

Milli Edebiyat Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Milli Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Milli Edebiyat Testi

Tebrikler - Milli Edebiyat Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat döne­minde ortaya çıkan fikir akımlarından biri de­ğildir?
A
Türkçülük
B
İslamcılık
C
Sebk-i Hindi
D
Batıcılık
E
Osmanlıcılık
Soru 2
I. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden tüm etnik grupların bir çatı altında top­lanarak ülke sınırlarının parçalanmasını önlemek
II. Farklı coğrafyalara dağılmış aynı soydan gelenleri bir araya toplayıp büyük bir devlet kurmak
III. Avrupa'daki fen ve teknolojiyi Osman­lı'ya getirerek toplumu kalkındırmak ve Osmanlı'nın yıkılmasını önlemek

Yukarıda amaçları verilen fikir akımları sırasıy­la aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türkçülük - Osmanlıcılık - Batıcılık
B
Osmanlıcılık - Batıcılık - Türkçülük
C
Batıcılık - Osmanlıcılık - Türkçülük
D
Osmanlıcılık - Türkçülük - Batıcılık
E
Batıcılık - Türkçülük - Osmanlıcılık
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının ilkelerinden biri değildir?
A
Şiirde ulusal ölçü olan heceyi kullanmak
B
Günlük konuşma dilini eserlerde kullanmak
C
Yerli hayat ve ulusal tarihle ilgili konuları işlemek
D
Aruz ölçüsünü Türkçeye uyarlamak
E
Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanmak
Soru 4
Milli Edebiyat Akımı'nın öncüsü sayılan sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Ziya Gökalp - Necip Fazıl
B
Ömer Seyfettin - Ahmet Haşim - Yusuf Ziya Ortaç
C
Orhan Veli Kanık - Oktay Rıfat - Melih Cevdet Anday
D
Ömer Seyfettin - Ali Canip Yöntem - Ziya Gökalp
E
Ziya Gökalp - Yusuf Ziya Ortaç - F. Nafiz Çamlıbel
Soru 5
1911 yılında Selanik’te çıkan .... dergisinde .... ’in hazırladığı .... adlı makalenin yayımlanmasıyla edebiyatta millileşme başlar. Millileşme hareketi öncelikle bir dil hareketidir. Sade Türkçenin bir dava olarak ele alınması ilk kez bu dergide ortaya konmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilir?
A
Yeni Lisan, Genç Kalemler, Ömer Seyfettin
B
Türk Yurdu, Şemsettin Sami, Lisan-ı Türki
C
Genç Kalemler, Ali Canip Yöntem, Yeni Lisan
D
Genç Kalemler, Ömer Seyfettin, Yeni Lisan
E
Türk Dili, Ömer Seyfettin, Yeni Lisan
Soru 6
  • Ziya Gökalp
  • Yusuf Akçura
  • Mehmet Emin Yurdakul
  • Nihal Atsız

Yukarıdaki sanatçıların ortak özellikleri aşağı­dakilerden hangisidir?
A
Aynı edebiyat dergisinin yöneticisi olmaları
B
Türkçülük akımının etkisinde kalmaları
C
Genç Kalemler dergisinde yazmaları
D
Şiirde aruz ölçüsünü kullanmaları
E
Milli edebiyat sanatçıları olup sadece fikir alanında eserler vermeleri
Soru 7
I. Bazı sanatçılar şiiri Türkçülük düşüncesini yaymak için kullanmıştır.
II. Halka doğru ilkesinin gereği olarak dilde sadeleşme fikri savunulmuştur.
III. Gerçek şiirimizin halk şiiri, ölçümüzün de hece ölçüsü olduğu dile getirilmiştir.
IV. Selanik’te çıkarılan Yeni Lisan dergisi etrafında oluşturulmuştur.
V. Yerli hayatı yansıtma isteğinin sonucu olarak gözlemci gerçekçi bir anlayışla hareket edilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Milli Edebiyat akımıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A
III.
B
IV.
C
II.
D
V.
E
I.
Soru 8
Milli edebiyat dönemi yazarlarındandır. Onun fikir dünyasında Türk toplumunun kendi değerleriyle Batı'nın kimi değerleri birleştirerek senteze ulaş­ma gayreti vardır. Bu yaklaşımını "Türkleşmek, İs­lamlaşmak, Muasırlaşmak" diye özetlemiştir.

Bu metinde sözü edilen yazar kimdir?
A
Ali Canip Yöntem
B
Mehmet Emin Yurdakul
C
Ziya Gökalp
D
Ömer Seyfettin
E
Fuat Köprülü
Soru 9
'Türk Şairi' ve 'Milli Şair' olarak anılmıştır. Türk Yurdu dergisinin kurucusudur. Şiirlerini Türkçü­lük fikri etrafında şekillendirmiştir. Anadolu'dan Bir Ses yahut Cenge Giderken şiiri ile tanınmış­tır. Halk şiiri nazım biçimlerini, hece ölçüsünü ve halk dilini kullanmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Faruk Nafiz Çamlıbel
B
Orhan Seyfi Orhon
C
Mehmet Emin Yurdakul
D
Ziya Gökalp
E
Yahya Kemal
Soru 10
Teali-i Nisvan (Kadınları yükseltme) Derneğini kur­muştur. Milli' mücadele döneminde gazetecilik yapmıştır. Eserlerinde kadın kahramanlar ön plana çıkmıştır. Hikaye ve romanlarındaki kişiler,kendi yaşamından esindir. Hatıra türünde eserleri de vardır. İngiliz edebiyatının tanıtılmasında katkısı büyüktür.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?
A
Halide Edip Adıvar
B
Mina Urgan
C
Emine Işınsu
D
Halide Nusret Zorlutuna
E
Fatma Aliye
Soru 11
.... "Gençlik ve Edebiyat Hatıraları" adlı eserinde şöyle der: "Bir akşam Atatürk, sofraya oturduğu­muz sırada 'Çocuklar' demişti, 'Size bu akşam do­yum olmaz bir 'ziyafet-i edebiye çekeceğim' ve elinde tuttuğu kitabı göstererek: 'Bu' Refik Halit'in komedi türünde yazdığı küçük bir tiyatro yapıtıdır.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Halide Edip Adıvar
B
Reşat Nuri Güntekin
C
Musahipzade Celal
D
Aka Gündüz
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 12
Aşağıdaki akımlardan hangisi Milli Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan roman ve hikaye­lerde ağırlıklı olarak kullanılan akımdır?
A
Romantizm
B
Sembolizm
C
Natüralizm
D
Realizm
E
Klasizm
Soru 13
Ömer Seyfettin’a ait aşağıdaki yapıtlardan hangileri hikâye türünde yazılmamıştır?
A
Primo Türk Çocuğu, Kaşağı, Gizli Mabet, Beyaz Lale
B
Falaka, Bahar ve Kelebekler, Diyet, Beyaz Lale
C
Namus, Bomba, Harem, Yüksek Ökçeler
D
İlk Düşen Ak, Forsa, Başını Vermeyen Şehit, Bomba
E
Efruz Bey, Yalnız Efe, Ashab-ı Kehfimiz, Ruzname
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
Falih Rıfkı Atay, İstanbul’un İç Yüzü romanında Abdülhamit Dönemi'nden Milli Mücadele Dönemi'ne uzanan değişimlerin İstanbul’da yarattığı olumsuz etkileri eleştirel bir bakış açısıyla ele almıştır.
B
Halide Edip Adıvar’ın en ünlü romanı İngilizce yazıp Türkçeye çevirdiği Sinekli Bakkal’dır. Ateşten Gömlek ise Milli Mücadele’yi konu alan ilk romandır.
C
Faruk Nafiz Çamlıbel’in Sanat adlı şiiri, Millî Edebiyat’ın bildirisi niteliğindedir. Şiirlerinde memleket sevgisini anlatmış, bireysel konuları (aşk, doğa, özlem, yiğitlik…) ele almıştır.
D
Yedi Meşalecilerin içerisinde yer alan Yaşar Nabi Nayır, Türk edebiyatının en önemli dergilerinden olan Varlık’ı çıkararak büyük bir kültür hizmetinde bulunmuştur.
E
Türkçülük görüşüne bağlı olan Ahmet Hikmet Müftüoğlu, eserlerinde sade bir dil kullanmış, yerli ve millî konuları işlemiştir. Çağlayanlar adlı öyküsü ve Gönül Hanım adlı romanı ile tanınmıştır.
Soru 15
Yazar bu kitabı için “Bütün romanlarımın anahtarlarını verdiğim kitabım.” demiştir. Kitapta, yazar çocukluğundan bahsetmiş, bilinçaltı tekniğinden yararlanmıştır. Yazar, insanın alınyazısının çocuklukta yazıldığını ve hangi yaşa girerse girsin, bilinçaltında çocuk kaldığını savunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eserin adı, yazarı ve türüdür?
A
Anahtar – Refik Halit Karay - Roman
B
Mor Salkımlı Ev – Halide Edip Adıvar – Anı
C
Kadınlar Tekkesi – Refik Halit Karay – Roman
D
Kalp Ağrısı – Reşat Nuri Güntekin - Hikâye
E
Anamın Kitabı - Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Anı
Soru 16
...., Ruşen Eşref Ünaydın’ın mülakat türündeki eseridir. Türk edebiyatında ün yapmış belli başlı şair, yazar ve düşünür birer birer ziyaret edilmiş; edebiyatın dünü, bugünü, yarını hakkında onların duygu, düşünce ve görüşleri kendi ağızlarından dinlenip bir araya getirilmiştir.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A
Diyorlar ki
B
Yer Altında Dünya Var
C
Kirpinin Dedikleri
D
Pazar Konuşmaları
E
Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat
Soru 17
Mehmet Emin Yurdakul’un Türk - Yunan Savaşı sırasında yazdığı .... şiiri, Servetifünun Dönemi’nde yayımlanmasına rağmen sade dil, coşkun bir eda ve hece ölçüsüyle yazılmasıyla dikkat çekmiştir. Büyük bir etki uyandıran bu şiir, “Millî Şair” olarak anılan şairin Millî Edebiyat akımının oluşmasındaki etkisini göstermektedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A
Turana Doğru
B
Türk Sazı
C
Bir Millet Uyanıyor
D
Cenge Giderken
E
Dicle Önünde
Soru 18
Aşağıdakilerin hangisinde Milli Edebiyat hareketine yönelik eleştirileriyle öne çıkan sanatçılar bir arada verilmiştir?
A
Yahya Kemal - Mehmet Emin Yurdakul
B
Mehmet Akif Ersoy - Mithat Cemal Kuntay
C
Tevfik Fikret - Ahmet Mithat Efendi
D
Cenap Şahabettin - Ahmet Haşim
E
Ahmet Haşim - Fuat Köprülü
Soru 19
Aşağıdakilerin hangisinde Reşat Nuri Güntekin’in tiyatro türündeki eserleri bir arada verilmiştir?
A
Mağara - Hülleci
B
Balıkesir Muhasebecisi - Tanrıdağı Ziyafeti
C
Hançer - Mahcupluk İmtihanı
D
Ümidin Güneşi - Hep O Şarkı
E
Nirvana - Tanrı Misafiri
Soru 20
Aşağıdakilerin hangisinde yazar-yapıt-tür eşleştirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A
Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol - şiir
B
Halide Edip Adıvar - Zeyno’nun Oğlu - roman
C
Yahya Kemal - Beş Şehir - deneme
D
Mehmet Emin Yurdakul - Türk Sazı - şiir
E
Reşat Nuri Güntekin - Balıkesir Muhasebecisi - tiyatro
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.