Milli Edebiyat Test | Online Test Çöz

Milli Edebiyat Test | Online Test Çöz

Bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Milli Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Milli Edebiyat Testi

Tebrikler - Milli Edebiyat Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat döne­minde ortaya çıkan fikir akımlarından biri de­ğildir?
A
İslamcılık
B
Sebk-i Hindi
C
Batıcılık
D
Osmanlıcılık
E
Türkçülük
Soru 2
I. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden tüm etnik grupların bir çatı altında top­lanarak ülke sınırlarının parçalanmasını önlemek
II. Farklı coğrafyalara dağılmış aynı soydan gelenleri bir araya toplayıp büyük bir devlet kurmak
III. Avrupa'daki fen ve teknolojiyi Osman­lı'ya getirerek toplumu kalkındırmak ve Osmanlı'nın yıkılmasını önlemek

Yukarıda amaçları verilen fikir akımları sırasıy­la aşağıdakilerden hangisidir?
A
Osmanlıcılık - Batıcılık - Türkçülük
B
Osmanlıcılık - Türkçülük - Batıcılık
C
Batıcılık - Osmanlıcılık - Türkçülük
D
Türkçülük - Osmanlıcılık - Batıcılık
E
Batıcılık - Türkçülük - Osmanlıcılık
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının ilkelerinden biri değildir?
A
Şiirde ulusal ölçü olan heceyi kullanmak
B
Aruz ölçüsünü Türkçeye uyarlamak
C
Günlük konuşma dilini eserlerde kullanmak
D
Yerli hayat ve ulusal tarihle ilgili konuları işlemek
E
Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanmak
Soru 4
Milli Edebiyat Akımı'nın öncüsü sayılan sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Orhan Veli Kanık - Oktay Rıfat - Melih Cevdet Anday
B
Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Ziya Gökalp - Necip Fazıl
C
Ömer Seyfettin - Ali Canip Yöntem - Ziya Gökalp
D
Ömer Seyfettin - Ahmet Haşim - Yusuf Ziya Ortaç
E
Ziya Gökalp - Yusuf Ziya Ortaç - F. Nafiz Çamlıbel
Soru 5
1911 yılında Selanik’te çıkan .... dergisinde .... ’in hazırladığı .... adlı makalenin yayımlanmasıyla edebiyatta millileşme başlar. Millileşme hareketi öncelikle bir dil hareketidir. Sade Türkçenin bir dava olarak ele alınması ilk kez bu dergide ortaya konmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilir?
A
Türk Yurdu, Şemsettin Sami, Lisan-ı Türki
B
Yeni Lisan, Genç Kalemler, Ömer Seyfettin
C
Türk Dili, Ömer Seyfettin, Yeni Lisan
D
Genç Kalemler, Ali Canip Yöntem, Yeni Lisan
E
Genç Kalemler, Ömer Seyfettin, Yeni Lisan
Soru 6
  • Ziya Gökalp
  • Yusuf Akçura
  • Mehmet Emin Yurdakul
  • Nihal Atsız

Yukarıdaki sanatçıların ortak özellikleri aşağı­dakilerden hangisidir?
A
Şiirde aruz ölçüsünü kullanmaları
B
Türkçülük akımının etkisinde kalmaları
C
Genç Kalemler dergisinde yazmaları
D
Milli edebiyat sanatçıları olup sadece fikir alanında eserler vermeleri
E
Aynı edebiyat dergisinin yöneticisi olmaları
Soru 7
I. Bazı sanatçılar şiiri Türkçülük düşüncesini yaymak için kullanmıştır.
II. Halka doğru ilkesinin gereği olarak dilde sadeleşme fikri savunulmuştur.
III. Gerçek şiirimizin halk şiiri, ölçümüzün de hece ölçüsü olduğu dile getirilmiştir.
IV. Selanik’te çıkarılan Yeni Lisan dergisi etrafında oluşturulmuştur.
V. Yerli hayatı yansıtma isteğinin sonucu olarak gözlemci gerçekçi bir anlayışla hareket edilmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Milli Edebiyat akımıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A
IV.
B
II.
C
I.
D
V.
E
III.
Soru 8
Milli edebiyat dönemi yazarlarındandır. Onun fikir dünyasında Türk toplumunun kendi değerleriyle Batı'nın kimi değerleri birleştirerek senteze ulaş­ma gayreti vardır. Bu yaklaşımını "Türkleşmek, İs­lamlaşmak, Muasırlaşmak" diye özetlemiştir.

Bu metinde sözü edilen yazar kimdir?
A
Ziya Gökalp
B
Mehmet Emin Yurdakul
C
Ömer Seyfettin
D
Ali Canip Yöntem
E
Fuat Köprülü
Soru 9
'Türk Şairi' ve 'Milli Şair' olarak anılmıştır. Türk Yurdu dergisinin kurucusudur. Şiirlerini Türkçü­lük fikri etrafında şekillendirmiştir. Anadolu'dan Bir Ses yahut Cenge Giderken şiiri ile tanınmış­tır. Halk şiiri nazım biçimlerini, hece ölçüsünü ve halk dilini kullanmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A
Orhan Seyfi Orhon
B
Yahya Kemal
C
Mehmet Emin Yurdakul
D
Ziya Gökalp
E
Faruk Nafiz Çamlıbel
Soru 10
Teali-i Nisvan (Kadınları yükseltme) Derneğini kur­muştur. Milli' mücadele döneminde gazetecilik yapmıştır. Eserlerinde kadın kahramanlar ön plana çıkmıştır. Hikaye ve romanlarındaki kişiler,kendi yaşamından esindir. Hatıra türünde eserleri de vardır. İngiliz edebiyatının tanıtılmasında katkısı büyüktür.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?
A
Halide Nusret Zorlutuna
B
Halide Edip Adıvar
C
Mina Urgan
D
Emine Işınsu
E
Fatma Aliye
Soru 11
.... "Gençlik ve Edebiyat Hatıraları" adlı eserinde şöyle der: "Bir akşam Atatürk, sofraya oturduğu­muz sırada 'Çocuklar' demişti, 'Size bu akşam do­yum olmaz bir 'ziyafet-i edebiye çekeceğim' ve elinde tuttuğu kitabı göstererek: 'Bu' Refik Halit'in komedi türünde yazdığı küçük bir tiyatro yapıtıdır.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Musahipzade Celal
B
Halide Edip Adıvar
C
Reşat Nuri Güntekin
D
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E
Aka Gündüz
Soru 12
Aşağıdaki akımlardan hangisi Milli Edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan roman ve hikaye­lerde ağırlıklı olarak kullanılan akımdır?
A
Natüralizm
B
Romantizm
C
Sembolizm
D
Klasizm
E
Realizm
Soru 13
Ömer Seyfettin’a ait aşağıdaki yapıtlardan hangileri hikâye türünde yazılmamıştır?
A
İlk Düşen Ak, Forsa, Başını Vermeyen Şehit, Bomba
B
Efruz Bey, Yalnız Efe, Ashab-ı Kehfimiz, Ruzname
C
Falaka, Bahar ve Kelebekler, Diyet, Beyaz Lale
D
Primo Türk Çocuğu, Kaşağı, Gizli Mabet, Beyaz Lale
E
Namus, Bomba, Harem, Yüksek Ökçeler
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
Faruk Nafiz Çamlıbel’in Sanat adlı şiiri, Millî Edebiyat’ın bildirisi niteliğindedir. Şiirlerinde memleket sevgisini anlatmış, bireysel konuları (aşk, doğa, özlem, yiğitlik…) ele almıştır.
B
Yedi Meşalecilerin içerisinde yer alan Yaşar Nabi Nayır, Türk edebiyatının en önemli dergilerinden olan Varlık’ı çıkararak büyük bir kültür hizmetinde bulunmuştur.
C
Türkçülük görüşüne bağlı olan Ahmet Hikmet Müftüoğlu, eserlerinde sade bir dil kullanmış, yerli ve millî konuları işlemiştir. Çağlayanlar adlı öyküsü ve Gönül Hanım adlı romanı ile tanınmıştır.
D
Halide Edip Adıvar’ın en ünlü romanı İngilizce yazıp Türkçeye çevirdiği Sinekli Bakkal’dır. Ateşten Gömlek ise Milli Mücadele’yi konu alan ilk romandır.
E
Falih Rıfkı Atay, İstanbul’un İç Yüzü romanında Abdülhamit Dönemi'nden Milli Mücadele Dönemi'ne uzanan değişimlerin İstanbul’da yarattığı olumsuz etkileri eleştirel bir bakış açısıyla ele almıştır.
Soru 15
Yazar bu kitabı için “Bütün romanlarımın anahtarlarını verdiğim kitabım.” demiştir. Kitapta, yazar çocukluğundan bahsetmiş, bilinçaltı tekniğinden yararlanmıştır. Yazar, insanın alınyazısının çocuklukta yazıldığını ve hangi yaşa girerse girsin, bilinçaltında çocuk kaldığını savunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eserin adı, yazarı ve türüdür?
A
Anahtar – Refik Halit Karay - Roman
B
Mor Salkımlı Ev – Halide Edip Adıvar – Anı
C
Kalp Ağrısı – Reşat Nuri Güntekin - Hikâye
D
Kadınlar Tekkesi – Refik Halit Karay – Roman
E
Anamın Kitabı - Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Anı
Soru 16
...., Ruşen Eşref Ünaydın’ın mülakat türündeki eseridir. Türk edebiyatında ün yapmış belli başlı şair, yazar ve düşünür birer birer ziyaret edilmiş; edebiyatın dünü, bugünü, yarını hakkında onların duygu, düşünce ve görüşleri kendi ağızlarından dinlenip bir araya getirilmiştir.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A
Pazar Konuşmaları
B
Yer Altında Dünya Var
C
Kirpinin Dedikleri
D
Diyorlar ki
E
Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat
Soru 17
Mehmet Emin Yurdakul’un Türk - Yunan Savaşı sırasında yazdığı .... şiiri, Servetifünun Dönemi’nde yayımlanmasına rağmen sade dil, coşkun bir eda ve hece ölçüsüyle yazılmasıyla dikkat çekmiştir. Büyük bir etki uyandıran bu şiir, “Millî Şair” olarak anılan şairin Millî Edebiyat akımının oluşmasındaki etkisini göstermektedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A
Bir Millet Uyanıyor
B
Turana Doğru
C
Dicle Önünde
D
Türk Sazı
E
Cenge Giderken
Soru 18
Aşağıdakilerin hangisinde Milli Edebiyat hareketine yönelik eleştirileriyle öne çıkan sanatçılar bir arada verilmiştir?
A
Cenap Şahabettin - Ahmet Haşim
B
Yahya Kemal - Mehmet Emin Yurdakul
C
Ahmet Haşim - Fuat Köprülü
D
Tevfik Fikret - Ahmet Mithat Efendi
E
Mehmet Akif Ersoy - Mithat Cemal Kuntay
Soru 19
Aşağıdakilerin hangisinde Reşat Nuri Güntekin’in tiyatro türündeki eserleri bir arada verilmiştir?
A
Mağara - Hülleci
B
Hançer - Mahcupluk İmtihanı
C
Nirvana - Tanrı Misafiri
D
Balıkesir Muhasebecisi - Tanrıdağı Ziyafeti
E
Ümidin Güneşi - Hep O Şarkı
Soru 20
Aşağıdakilerin hangisinde yazar-yapıt-tür eşleştirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A
Halide Edip Adıvar - Zeyno’nun Oğlu - roman
B
Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol - şiir
C
Mehmet Emin Yurdakul - Türk Sazı - şiir
D
Yahya Kemal - Beş Şehir - deneme
E
Reşat Nuri Güntekin - Balıkesir Muhasebecisi - tiyatro
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

0
0
0
0
0
0

Yorum Yap

Yorumlar 0

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+