Tanzimat Edebiyatı Test | Online Test Çöz

Tanzimat Edebiyatı Test | Online Test Çöz

Bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Tanzimat Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Tanzimat Edebiyatı Testi

Tebrikler - Tanzimat Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
...., "nizam-ı cedit" adıyla bilinen ve kendinden yaklaşık 100 yıl önce başlamış olan Batılılaşma projesinin resmi devlet görüşüne dönüştürüldüğünü ilan eden bir beyannamedir. Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan ve 3 Kasım 1839 tarihinde bizzat okunan bu beyannameye, okunduğu yerin adına atfen "Gülhane Hatt-ı Hümayunu" da denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Kanunname-i Ali Osman
B
Sened-i İttifak
C
Kanun-ı Esasi
D
Islahat Fermanı
E
Tanzimat Fermanı
Soru 2
Tanzimat edebiyatının oluşumu için aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?
A
Yirmisekiz Mehmet Çelebi Efendi'nin Sefaret­namesi ve İbrahim Müteferrika'nın 1726'da kur­duğu matbaa Batı'ya açılan ilk önemli pence­reler olmuştur.
B
Batılılaşma amacıyla devlet tarafından Avru­pa'ya Türk aydınları gönderilmiştir.
C
Alman kültürüyle yetişen bir nesil ortaya çık­mış ve Tanzimat Edebiyatı'nın alt yapısı oluş­turulmuştur.
D
1832'de kurulan Tercüme Odası'nda bulunan gençler Fransızca öğrenmiş ve birçok eser tercüme edilmiştir.
E
Takvim-i Vakayi (1831) ve Ceride-i Havadis (1840) gazeteleri Tanzimat Edebiyatı'nın olu­şumuna önemli katkı sağlamıştır.
Soru 3
Türk gazeteleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A
İlk özel gazete: Şinasi ve Agah Efendi'nin çı­kardığı Tercüman-ı Ahval'dir.
B
İkinci özel gazete: Şinasi ve Namık Kemal'in çıkardığı Tasvir-i Efkar'dır.
C
İlk yarı resmi gazete: W. Churchil'in çıkardığı Ceride-i Havadis'tir.
D
İlk resmi gazete: Takvim-i Vekayi'dir.
E
Yurt dışında çıkan ilk gazete: Tercüman-ı Ah­val'dir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi I. Dönem Tanzimat romanının özelliklerinden değildir?
A
İlahi bakış açısının her zaman tercih edilmesi
B
Romanlarda teknik yönden kusur olması
C
Yazarların kişiliklerini eserlere yansıtmaları
D
Daha çok yanlış Batılılaşma, esaret, mirasyedilik konularının işlenmesi
E
Roman kahramanlarının derinliği olmayan, tek yönlü kişiler olmaları
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisi II. Dönem Tanzimat edebiyatı için söylenebilir?
A
Teknik açıdan roman, hikaye, şiir türlerinde başarı sağlandığı
B
Yanlış Batılılaşma konusuna eserlerde fazlaca değinildiği
C
Gazetecilik ve tiyatroya çok önem verildiği
D
Tüm edebî türlerde yalın bir dil kullanıldığı
E
Toplumsal konulara ağırlık verildiği
Soru 6
Tanzimat Dönemi’nin ikinci kuşağı, yeniliğin başlatıcısı olan birinci kuşak durumundaki şairlerin ortaya koyduğu yeniliği hem daha ileriye götürür hem de bazı yönleriyle onlardan ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın II. dönem şairlerini I. dönem şairlerinden ayıran özelliklerden biri değildir?
A
"Sanat, sanat içindir." görüşünü benimsemeleri
B
Şiirde güzelliği esas alan bir sanat anlayışı geliştirmeleri
C
Yalın dil yerine daha ağır ve sanatlı bir dil kullanmaları
D
Eserlerinde insanın iç dünyasındaki duygulanmalara ağırlık vermeleri
E
Şiirde aruz ölçüsü yerine serbest ölçüyü kullanmaları
Soru 7
Batı etkisinde Türk edebiyatı, bir hareket halinde üç sanatçının ismiyle başlar. Bu üç önemli ismin kurucu, yetiştirici ve kabul ettirici faaliyetleri, aynı zamanda edebi bir okul sayılır. Bu okul, eski Türk edebiyatının bazı önemli temellerine bağlı kalmakla beraber en çok, Batı ve bilhassa Fransız edebiyatının kuvvetli tesiri altındadır.

Aşağıdakilerin hangisi bu parçada sözü edilen üç sanatçıdır?
A
Namık Kemal – Şemsettin Sami – Ziya Paşa
B
Abdülhak Hamit Tarhan – Ziya Paşa – Şinasi
C
Şinasi – Recaizade Mahmut Ekrem – Muallim Naci
D
Şinasi – Ziya Paşa – Namık Kemal
E
Ahmet Mithat Efendi – Direktör Ali Bey – Şinasi
Soru 8
...., modern kısa hikayenin kurucularından­dır. En küçük şeylerin hikaye konusu olabi­leceğini savunur. Üslubun, ele alınan konu­ya göre değişebileceğini belirtir. Onun kısa hikayeleri, küçük olayları konu edinmesi, ha­yata ve insanlara açılması bakımından büyük bir önem taşır. Bu tavrı, onu kısa hikaye alanın­da gerçekçi akımın öncüsü durumuna getirir. Edebi eserlerinde estetik endişeyi ön plana çıkaran yazar, hikayelerini Küçük Şeyler, Ru­muzü'l Edep ve İclal adlı kitaplarında toplar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat­çılardan hangisi getirilmelidir?
A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Agah Efendi
C
Ziya Paşa
D
Mizancı Murat
E
Samipaşazade Sezai
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatının 1. dönem sanatçılarından değildir?
A
Namık Kemal
B
Ahmet Mithat Efendi
C
Ahmet Vefik Paşa
D
Nabizade Nazım
E
Direktör Ali Bey
Soru 10
Encümen-i Şuarâ, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, hemen yenileşmenin başında, klasik zevki sürdüren şairlerin oluşturduğu bir topluluktur. Hersekli Ârif Hikmet Bey’in Aksaray’daki evinde her salı günü toplanan bu topluluğun amacı şiir yazmak isteyen gençlere yardımcı olmaktır. Klasik şiir zevkinin hâkim olduğu bu topluluğa eski şiir geleneği içindeki devrin öne çıkan sanatçılarının yanı sıra şiir sanatının başında olan genç şairler de katılmaktaydı.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen topluluğun bir üyesi değildir?
A
Leskofçalı Galip
B
Namık Kemal
C
Ziya Paşa
D
Yenişehirli Avni
E
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 11
Türk edebiyatına Tanzimat Dönemi’nde giren edebiyat türleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A
Fıkra - gezi yazısı - makale - roman
B
Roman - şiir - hikâye - deneme
C
Masal - roman - tiyatro - hikâye
D
Makale - roman - hikâye - fıkra
E
Eleştiri - fıkra - şiir - tiyatro
Soru 12
Tanzimat Edebiyatı için verilen bilgi ve yapıt eş­leştirmesinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A
Harabat adlı antolojinin önsözündeki düşün­celeri eleştiren Namık Kemal'in makalesi (Tah­rib-i Harabat)
B
Halk edebiyatının öneminin altını çizen Ziya Paşa'nın makalesi (Şiir ve İnşa)
C
Halkın yeşerttiği atasözleri ve deyimlerin kul­lanılması görüşüne dayanan Şinasi'nin eseri (Durub-ı Emsal-i Osmaniye)
D
Ziya Paşa'nın, Bağdatlı Ruhi'nin eserine nazi­re olarak yazdığı eser (Terkib-i Bend)
E
Ahmet Vefik Paşa'nın Çağatayca'dan Osman­lı Türkçesine çevirdiği eser (Lehçe-i Osmanı)
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat sanatçılarıyla ilgili verilen bilgi doğru değildir?
A
Şair-i Âzam unvanına sahip Recaizade Mahmut Ekrem, eski nazım biçimlerini bırakıp Batı tarzı nazım biçimlerini kullanarak şiir yazmayı denemiştir. Ölüm ve metafizik konularını işlemiş “Makber", "Sahra” gibi şiirleri yazmıştır.
B
Şemsettin Sami, Tanzimat’ın önemli dil bilginlerindendir. Kamus-i Türkî bu alanda yaptığı önemli çalışmalardan biridir.
C
Ahmet Cevdet Paşa, tarih alanında çalışmalar yapan Tanzimat Dönemi devlet adamı ve yazarlarındandır.
D
Ahmet Mithat Efendi, yalın ve açık bir anlatımla Batılılaşmanın yanlış anlaşılması teması üzerine kurulan “Felatun Bey’le Rakım Efendi” adlı romanın yazarıdır.
E
Şinasi, Batı etkisindeki Türk edebiyatının ilk bilinçli temsilcisi olup edebiyatımızda birçok ilke imzasını atmıştır. Tercüme-i Manzume, Müntehebat-ı Eş’ar eserlerinden bazılarıdır.
Soru 14
19. yüzyılın sonlarında eski edebiyatın cazibesini devam ettiren gençlerin yanında yeni edebiyata sempati duyan bir nesil de yetişmeye başlar. Günden güne çoğalan bu nesille divan şiirine taraftar gençler arasında çatışmalar 1880’den sonra patlak verir ve gittikçe büyür. 1886’da eski şiiri beğenen gençleri çevresinde toplayan .... ile yeni şiire sempati duyan gençleri çevresinde toplayan .... arasında, nazım tekniğine ait bazı noktalardaki görüş farkları vesile yapılarak çıkan büyük tartışma ancak hükümetin müdahalesiyle kapanır fakat eski ve yeni şiir taraftarlarının çekişmeleri bitmez.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilebilir?
A
Namık Kemal – Ziya Paşa
B
Ziya Paşa – Recaizade Mahmut Ekrem
C
Muallim Naci – Namık Kemal
D
Muallim Naci – Recaizade Mahmut Ekrem
E
Recaizade Mahmut Ekrem – Muallim Naci
Soru 15
I. Batılı ölçütlere göre ilk realist roman özelliğine sahiptir. Yazar, alafranga bir yaşam süren Bihruz Bey ile onun Çamlıca’da tanıştığı Periveş Hanım arasında geçen bir aşkı konu edinmiştir.
II. Türk edebiyatının ilk tarihî roman özelliğini taşır. Kitapta II. Selim Dönemi’nde İran’la yaşanan bazı olaylar anlatılır. Adil Giray, Şehriyar romanın kahramanlarıdır.
III. Sevgilisi yerine onun çirkin ablası ile evlendirilen Müştak Bey’in başına gelenlerin anlatıldığı tek perdelik bir töre komedisidir. Bu eserde görücü usulüyle evliliğin zararları anlatılmıştır.
IV. Yazarın 19. yüzyılın sonlarına doğru yazdığı yirmi beş kitaptaki otuz hikâyeden meydana gelen külliyatın ortak adıdır. Bu eser Tanzimat Dönemi Türk hikâyesinde önemli bir yere sahiptir.

Yukarıda aşağıdaki eserlerden hangisi hakkında bilgi yoktur?
A
Cezmi
B
Araba Sevdası
C
Şair Evlenmesi
D
Letaif-i Rivayat
E
Akif Bey
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

0
0
0
0
0
0

Yorum Yap

Yorumlar 0

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+