Test Çöz

Tanzimat Edebiyatı Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Tanzimat Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Tanzimat Edebiyatı Testi

Tebrikler - Tanzimat Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
...., "nizam-ı cedit" adıyla bilinen ve kendinden yaklaşık 100 yıl önce başlamış olan Batılılaşma projesinin resmi devlet görüşüne dönüştürüldüğünü ilan eden bir beyannamedir. Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan ve 3 Kasım 1839 tarihinde bizzat okunan bu beyannameye, okunduğu yerin adına atfen "Gülhane Hatt-ı Hümayunu" da denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Kanunname-i Ali Osman
B
Kanun-ı Esasi
C
Tanzimat Fermanı
D
Islahat Fermanı
E
Sened-i İttifak
Soru 2
Tanzimat edebiyatının oluşumu için aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?
A
1832'de kurulan Tercüme Odası'nda bulunan gençler Fransızca öğrenmiş ve birçok eser tercüme edilmiştir.
B
Batılılaşma amacıyla devlet tarafından Avru­pa'ya Türk aydınları gönderilmiştir.
C
Yirmisekiz Mehmet Çelebi Efendi'nin Sefaret­namesi ve İbrahim Müteferrika'nın 1726'da kur­duğu matbaa Batı'ya açılan ilk önemli pence­reler olmuştur.
D
Takvim-i Vakayi (1831) ve Ceride-i Havadis (1840) gazeteleri Tanzimat Edebiyatı'nın olu­şumuna önemli katkı sağlamıştır.
E
Alman kültürüyle yetişen bir nesil ortaya çık­mış ve Tanzimat Edebiyatı'nın alt yapısı oluş­turulmuştur.
Soru 3
Türk gazeteleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A
İlk yarı resmi gazete: W. Churchil'in çıkardığı Ceride-i Havadis'tir.
B
İlk özel gazete: Şinasi ve Agah Efendi'nin çı­kardığı Tercüman-ı Ahval'dir.
C
İlk resmi gazete: Takvim-i Vekayi'dir.
D
İkinci özel gazete: Şinasi ve Namık Kemal'in çıkardığı Tasvir-i Efkar'dır.
E
Yurt dışında çıkan ilk gazete: Tercüman-ı Ah­val'dir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi I. Dönem Tanzimat romanının özelliklerinden değildir?
A
Daha çok yanlış Batılılaşma, esaret, mirasyedilik konularının işlenmesi
B
Yazarların kişiliklerini eserlere yansıtmaları
C
Romanlarda teknik yönden kusur olması
D
Roman kahramanlarının derinliği olmayan, tek yönlü kişiler olmaları
E
İlahi bakış açısının her zaman tercih edilmesi
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisi II. Dönem Tanzimat edebiyatı için söylenebilir?
A
Gazetecilik ve tiyatroya çok önem verildiği
B
Tüm edebî türlerde yalın bir dil kullanıldığı
C
Teknik açıdan roman, hikaye, şiir türlerinde başarı sağlandığı
D
Toplumsal konulara ağırlık verildiği
E
Yanlış Batılılaşma konusuna eserlerde fazlaca değinildiği
Soru 6
Tanzimat Dönemi’nin ikinci kuşağı, yeniliğin başlatıcısı olan birinci kuşak durumundaki şairlerin ortaya koyduğu yeniliği hem daha ileriye götürür hem de bazı yönleriyle onlardan ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın II. dönem şairlerini I. dönem şairlerinden ayıran özelliklerden biri değildir?
A
Şiirde aruz ölçüsü yerine serbest ölçüyü kullanmaları
B
"Sanat, sanat içindir." görüşünü benimsemeleri
C
Şiirde güzelliği esas alan bir sanat anlayışı geliştirmeleri
D
Yalın dil yerine daha ağır ve sanatlı bir dil kullanmaları
E
Eserlerinde insanın iç dünyasındaki duygulanmalara ağırlık vermeleri
Soru 7
Batı etkisinde Türk edebiyatı, bir hareket halinde üç sanatçının ismiyle başlar. Bu üç önemli ismin kurucu, yetiştirici ve kabul ettirici faaliyetleri, aynı zamanda edebi bir okul sayılır. Bu okul, eski Türk edebiyatının bazı önemli temellerine bağlı kalmakla beraber en çok, Batı ve bilhassa Fransız edebiyatının kuvvetli tesiri altındadır.

Aşağıdakilerin hangisi bu parçada sözü edilen üç sanatçıdır?
A
Ahmet Mithat Efendi – Direktör Ali Bey – Şinasi
B
Şinasi – Ziya Paşa – Namık Kemal
C
Şinasi – Recaizade Mahmut Ekrem – Muallim Naci
D
Namık Kemal – Şemsettin Sami – Ziya Paşa
E
Abdülhak Hamit Tarhan – Ziya Paşa – Şinasi
Soru 8
...., modern kısa hikayenin kurucularından­dır. En küçük şeylerin hikaye konusu olabi­leceğini savunur. Üslubun, ele alınan konu­ya göre değişebileceğini belirtir. Onun kısa hikayeleri, küçük olayları konu edinmesi, ha­yata ve insanlara açılması bakımından büyük bir önem taşır. Bu tavrı, onu kısa hikaye alanın­da gerçekçi akımın öncüsü durumuna getirir. Edebi eserlerinde estetik endişeyi ön plana çıkaran yazar, hikayelerini Küçük Şeyler, Ru­muzü'l Edep ve İclal adlı kitaplarında toplar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat­çılardan hangisi getirilmelidir?
A
Ziya Paşa
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Agah Efendi
D
Samipaşazade Sezai
E
Mizancı Murat
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatının 1. dönem sanatçılarından değildir?
A
Direktör Ali Bey
B
Nabizade Nazım
C
Namık Kemal
D
Ahmet Vefik Paşa
E
Ahmet Mithat Efendi
Soru 10
Encümen-i Şuarâ, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, hemen yenileşmenin başında, klasik zevki sürdüren şairlerin oluşturduğu bir topluluktur. Hersekli Ârif Hikmet Bey’in Aksaray’daki evinde her salı günü toplanan bu topluluğun amacı şiir yazmak isteyen gençlere yardımcı olmaktır. Klasik şiir zevkinin hâkim olduğu bu topluluğa eski şiir geleneği içindeki devrin öne çıkan sanatçılarının yanı sıra şiir sanatının başında olan genç şairler de katılmaktaydı.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen topluluğun bir üyesi değildir?
A
Ziya Paşa
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Yenişehirli Avni
D
Namık Kemal
E
Leskofçalı Galip
Soru 11
Türk edebiyatına Tanzimat Dönemi’nde giren edebiyat türleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A
Makale - roman - hikâye - fıkra
B
Fıkra - gezi yazısı - makale - roman
C
Roman - şiir - hikâye - deneme
D
Masal - roman - tiyatro - hikâye
E
Eleştiri - fıkra - şiir - tiyatro
Soru 12
Tanzimat Edebiyatı için verilen bilgi ve yapıt eş­leştirmesinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A
Ziya Paşa'nın, Bağdatlı Ruhi'nin eserine nazi­re olarak yazdığı eser (Terkib-i Bend)
B
Halkın yeşerttiği atasözleri ve deyimlerin kul­lanılması görüşüne dayanan Şinasi'nin eseri (Durub-ı Emsal-i Osmaniye)
C
Halk edebiyatının öneminin altını çizen Ziya Paşa'nın makalesi (Şiir ve İnşa)
D
Harabat adlı antolojinin önsözündeki düşün­celeri eleştiren Namık Kemal'in makalesi (Tah­rib-i Harabat)
E
Ahmet Vefik Paşa'nın Çağatayca'dan Osman­lı Türkçesine çevirdiği eser (Lehçe-i Osmanı)
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat sanatçılarıyla ilgili verilen bilgi doğru değildir?
A
Şinasi, Batı etkisindeki Türk edebiyatının ilk bilinçli temsilcisi olup edebiyatımızda birçok ilke imzasını atmıştır. Tercüme-i Manzume, Müntehebat-ı Eş’ar eserlerinden bazılarıdır.
B
Ahmet Cevdet Paşa, tarih alanında çalışmalar yapan Tanzimat Dönemi devlet adamı ve yazarlarındandır.
C
Ahmet Mithat Efendi, yalın ve açık bir anlatımla Batılılaşmanın yanlış anlaşılması teması üzerine kurulan “Felatun Bey’le Rakım Efendi” adlı romanın yazarıdır.
D
Şemsettin Sami, Tanzimat’ın önemli dil bilginlerindendir. Kamus-i Türkî bu alanda yaptığı önemli çalışmalardan biridir.
E
Şair-i Âzam unvanına sahip Recaizade Mahmut Ekrem, eski nazım biçimlerini bırakıp Batı tarzı nazım biçimlerini kullanarak şiir yazmayı denemiştir. Ölüm ve metafizik konularını işlemiş “Makber", "Sahra” gibi şiirleri yazmıştır.
Soru 14
19. yüzyılın sonlarında eski edebiyatın cazibesini devam ettiren gençlerin yanında yeni edebiyata sempati duyan bir nesil de yetişmeye başlar. Günden güne çoğalan bu nesille divan şiirine taraftar gençler arasında çatışmalar 1880’den sonra patlak verir ve gittikçe büyür. 1886’da eski şiiri beğenen gençleri çevresinde toplayan .... ile yeni şiire sempati duyan gençleri çevresinde toplayan .... arasında, nazım tekniğine ait bazı noktalardaki görüş farkları vesile yapılarak çıkan büyük tartışma ancak hükümetin müdahalesiyle kapanır fakat eski ve yeni şiir taraftarlarının çekişmeleri bitmez.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilebilir?
A
Muallim Naci – Namık Kemal
B
Recaizade Mahmut Ekrem – Muallim Naci
C
Namık Kemal – Ziya Paşa
D
Muallim Naci – Recaizade Mahmut Ekrem
E
Ziya Paşa – Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 15
I. Batılı ölçütlere göre ilk realist roman özelliğine sahiptir. Yazar, alafranga bir yaşam süren Bihruz Bey ile onun Çamlıca’da tanıştığı Periveş Hanım arasında geçen bir aşkı konu edinmiştir.
II. Türk edebiyatının ilk tarihî roman özelliğini taşır. Kitapta II. Selim Dönemi’nde İran’la yaşanan bazı olaylar anlatılır. Adil Giray, Şehriyar romanın kahramanlarıdır.
III. Sevgilisi yerine onun çirkin ablası ile evlendirilen Müştak Bey’in başına gelenlerin anlatıldığı tek perdelik bir töre komedisidir. Bu eserde görücü usulüyle evliliğin zararları anlatılmıştır.
IV. Yazarın 19. yüzyılın sonlarına doğru yazdığı yirmi beş kitaptaki otuz hikâyeden meydana gelen külliyatın ortak adıdır. Bu eser Tanzimat Dönemi Türk hikâyesinde önemli bir yere sahiptir.

Yukarıda aşağıdaki eserlerden hangisi hakkında bilgi yoktur?
A
Cezmi
B
Akif Bey
C
Letaif-i Rivayat
D
Şair Evlenmesi
E
Araba Sevdası
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+