Test Çöz

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Test | Online Test Çöz

Bu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Test

Tebrikler - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti’nde bütün yetkiler padişahta toplanırdı. Ancak o, bu yetkilerini keyfî biçimde kullanamazdı. Padişah her şeyden önce devlet işlerinin İslam hukukuna uygun olarak yürütülmesinden sorumluydu. Ayrıca adalet ilkesine ve Türk örfüne de uymak zorundaydı.

Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki anlayışlardan hangisinin benimsendiği söylenebilir?
A
Sosyal devlet
B
Laik devlet
C
Meşruti yönetim
D
Kanun üstünlüğü
E
Siyasi birlik
Soru 2
Osmanlı Devleti’nde devlet işleri divanda görüşülür ve genellikle divanda ortaya çıkan görüş doğrultusunda son kararı padişah verirdi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Padişahın yönetme yetkisinin ilahi nitelikte olduğunun
B
Divanın bir danışma meclisi niteliğinde olduğunun
C
Padişahın yetkilerinin örfi hukukla sınırlı olduğunun
D
Padişahın divan toplantılarına katılmadığının
E
Divan örgütünde demokratik uygulamalara yer verildiğinin
Soru 3
Osmanlı egemenlik anlayışı padişahların halkın yararına faaliyet yürütmelerini, adaletli olmalarını halkı barış ve huzur içerisinde yaşatmalarını öngörmüştür.

Bu durumun iç politikada aşağıdaki anlayışlardan hangisinin uygulanmasına ortam hazırladığı söylenebilir?
A
Laiklik
B
Ulusal devlet
C
Din birliği
D
Sosyal devlet
E
Çoğulcu yönetim
Soru 4
Osmanlı hukukunun, sistemli bir şekilde ilk defa yazılı hale getirilip resmileştirildiği "Kanunname-i Ali Osman" aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde hazırlanmıştır?
A
III. Murat
B
I. Selim
C
II. Selim
D
I. Murat
E
II. Mehmet
Soru 5
Fatih Sultan Mehmet’in;

I. Sahn-ı Seman Medresesini kurması,
II. Kayzer-i Rum (Roma imparatoru) unvanına sahip olduğunu ilan etmesi,
III. Çandarlı Halil ve birçok Türkmen beyini yönetimden uzaklaştırması

faaliyetlerinden hangilerinin şahsi otoritesini güçlendirmeye yönelik olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I ve II
Soru 6
Osmanlı Devleti’nde haraci topraklar, mülkiyeti gayrimüslimlere ait olan arazilerdi. Bu arazilerin sahipleri devlete haraç adıyla vergi öderlerdi.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki bölgelerden hangisinde fetihler yapmasının haraç gelirlerinin artmasında daha fazla etkili olduğu söylenebilir?
A
Balkanlar
B
Kuzey Afrika
C
Orta Doğu
D
Anadolu
E
İran
Soru 7
Lonca teşkilatının;

I. üyerlerine mesleki eğitim vermeleri,
II. ürünlerin kalitesini ve fiyatını belirlemeleri,
III. üyelerinin zararlarını karşılamaları ve üyelerine kredi vermeleri

faaliyetlerinden hangileri bu teşkilatın aynı zamanda meslek okulları işlevine de sahip olduğunu gösterir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I, II ve III
Soru 8
Osmanlı Devleti'nde "tımar sistemi" ile aşağıdakilerden hangisi, gerçekleşmemiştir?
A
Köylüye toprağın kiralanması
B
Vergi toplama
C
Geliri oranında atlı askerin beslenmesi
D
Köyün yönetilmesi, güvenliğin sağlanması
E
Köyde çıkan hukuksal sorunların karara bağlanması
Soru 9
Divandaki katiplerin başıdır. Nişancı'nın emrinde çalışır. XVI. yüzyılda divanın doğal üyesi olmuştur. XVII. yüzyıldan itibaren yıldızı parlamaya başlamıştır. Dış işlerinden sorumludur.

Yukarıda açılım özelliklerini verdiğimiz divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Subaşı
B
Reisülküttap
C
Kazasker
D
Nişancı
E
Defterdar
Soru 10
Osmanlılarda Sadrazam'ın;

I. Padişahın mührünü taşıması,
II. Divan toplantılarına başkanlık etmesi,
III. Devlet işlerini yürütmesi,

durumlarından hangileri, Padişah'ın mutlak vekili olduğunun göstergesi olduğu savunulabilir?
A
I. ve II.
B
Yalnız II
C
II. ve III.
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 11
  • Osmanlı Devleti'nin, temel eğitim kurumudur.
  • Osmanlı'da koyun, başına alınan vergidir.
  • Osmanlı'da altın paraya verilen addır.
  • Osmanlı devlet yönetiminde, kalemiye grubuna mensup divan üyesidir.


Yukarıda verilen açıklamalar, aşağıdaki kavram ya da sözcüklerle eşleştirildiğinde hangisi, dışarıda kalır?
A
Ağnam
B
Defterdar
C
Medrese
D
Sikke
E
Lonca
Soru 12
Osmanlı Devleti’nde görülen;

  • toprakların devletin malı kabul edilmesi,
  • özel mülkiyet hakkının sınırlı olması ve devletin memurların mallarına el koyma hakkına sahip olması


gibi uygulamaların aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bir etkiye sahip olduğu söylenebilir?
A
Sermaye birikimlerinin meydana gelmesinde
B
Merkezî otoritenin zayıflamasında
C
Halkın devlete bağlılığının zayıf olmasında
D
Özel sermayenin yatırıma yönelmesinde
E
Sosyal sınıfların oluşmamasında
Soru 13
Osmanlı Devleti’nde başta padişahlar olmak üzere veziriazam, şeyhülislam gibi üst rütbeli pek çok devlet adamı uygun gördükleri yerlere cami, çeşme, hastane, yol, medrese vb. müesseseler yapmak için birbirleriyle yarışmışlardır.
Bu durumdan yola çıkarak Osmanlı devlet adamlarının;

I. egemenlik alanını genişletme,
II. sosyal devlet anlayışını hâkim kılma,
III. halkın desteğini ve sevgisini kazanma

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştıkları söylenebilir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 14
Osmanlı Devleti’nde çarşı - pazarlarda düzeni sağlayan, esnafları denetleyen ve belirlenmiş olan narha (fiyata) uyulmasını kontrol eden devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mutasarrıf
B
Muhtesip
C
Mütesellim
D
Mültezim
E
Ayan
Soru 15
I. Enderun
II. Acemi Ocağı
III. Lonca

Osmanlı Devleti’nde, yukarıdaki kurumlardan hangilerinde eğitim amaçlı çalışmalar yapıldığı söylenebilir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.


2024 TYT Konuları
2024 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2024'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+