Test Çöz

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Test

Tebrikler - Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti’nde bütün yetkiler padişahta toplanırdı. Ancak o, bu yetkilerini keyfî biçimde kullanamazdı. Padişah her şeyden önce devlet işlerinin İslam hukukuna uygun olarak yürütülmesinden sorumluydu. Ayrıca adalet ilkesine ve Türk örfüne de uymak zorundaydı.

Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki anlayışlardan hangisinin benimsendiği söylenebilir?
A
Kanun üstünlüğü
B
Siyasi birlik
C
Meşruti yönetim
D
Sosyal devlet
E
Laik devlet
Soru 2
Osmanlı Devleti’nde devlet işleri divanda görüşülür ve genellikle divanda ortaya çıkan görüş doğrultusunda son kararı padişah verirdi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Divanın bir danışma meclisi niteliğinde olduğunun
B
Padişahın divan toplantılarına katılmadığının
C
Padişahın yönetme yetkisinin ilahi nitelikte olduğunun
D
Padişahın yetkilerinin örfi hukukla sınırlı olduğunun
E
Divan örgütünde demokratik uygulamalara yer verildiğinin
Soru 3
Osmanlı egemenlik anlayışı padişahların halkın yararına faaliyet yürütmelerini, adaletli olmalarını halkı barış ve huzur içerisinde yaşatmalarını öngörmüştür.

Bu durumun iç politikada aşağıdaki anlayışlardan hangisinin uygulanmasına ortam hazırladığı söylenebilir?
A
Çoğulcu yönetim
B
Laiklik
C
Din birliği
D
Sosyal devlet
E
Ulusal devlet
Soru 4
Osmanlı hukukunun, sistemli bir şekilde ilk defa yazılı hale getirilip resmileştirildiği "Kanunname-i Ali Osman" aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde hazırlanmıştır?
A
III. Murat
B
II. Selim
C
I. Murat
D
II. Mehmet
E
I. Selim
Soru 5
Fatih Sultan Mehmet’in;

I. Sahn-ı Seman Medresesini kurması,
II. Kayzer-i Rum (Roma imparatoru) unvanına sahip olduğunu ilan etmesi,
III. Çandarlı Halil ve birçok Türkmen beyini yönetimden uzaklaştırması

faaliyetlerinden hangilerinin şahsi otoritesini güçlendirmeye yönelik olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 6
Osmanlı Devleti’nde haraci topraklar, mülkiyeti gayrimüslimlere ait olan arazilerdi. Bu arazilerin sahipleri devlete haraç adıyla vergi öderlerdi.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki bölgelerden hangisinde fetihler yapmasının haraç gelirlerinin artmasında daha fazla etkili olduğu söylenebilir?
A
Anadolu
B
İran
C
Balkanlar
D
Kuzey Afrika
E
Orta Doğu
Soru 7
Lonca teşkilatının;

I. üyerlerine mesleki eğitim vermeleri,
II. ürünlerin kalitesini ve fiyatını belirlemeleri,
III. üyelerinin zararlarını karşılamaları ve üyelerine kredi vermeleri

faaliyetlerinden hangileri bu teşkilatın aynı zamanda meslek okulları işlevine de sahip olduğunu gösterir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
E
II ve III
Soru 8
Osmanlı Devleti'nde "tımar sistemi" ile aşağıdakilerden hangisi, gerçekleşmemiştir?
A
Köylüye toprağın kiralanması
B
Köyde çıkan hukuksal sorunların karara bağlanması
C
Vergi toplama
D
Köyün yönetilmesi, güvenliğin sağlanması
E
Geliri oranında atlı askerin beslenmesi
Soru 9
Divandaki katiplerin başıdır. Nişancı'nın emrinde çalışır. XVI. yüzyılda divanın doğal üyesi olmuştur. XVII. yüzyıldan itibaren yıldızı parlamaya başlamıştır. Dış işlerinden sorumludur.

Yukarıda açılım özelliklerini verdiğimiz divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazasker
B
Subaşı
C
Defterdar
D
Reisülküttap
E
Nişancı
Soru 10
Osmanlılarda Sadrazam'ın;

I. Padişahın mührünü taşıması,
II. Divan toplantılarına başkanlık etmesi,
III. Devlet işlerini yürütmesi,

durumlarından hangileri, Padişah'ın mutlak vekili olduğunun göstergesi olduğu savunulabilir?
A
II. ve III.
B
Yalnız III
C
I. ve II.
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 11
  • Osmanlı Devleti'nin, temel eğitim kurumudur.
  • Osmanlı'da koyun, başına alınan vergidir.
  • Osmanlı'da altın paraya verilen addır.
  • Osmanlı devlet yönetiminde, kalemiye grubuna mensup divan üyesidir.


Yukarıda verilen açıklamalar, aşağıdaki kavram ya da sözcüklerle eşleştirildiğinde hangisi, dışarıda kalır?
A
Lonca
B
Medrese
C
Sikke
D
Ağnam
E
Defterdar
Soru 12
Osmanlı Devleti’nde görülen;

  • toprakların devletin malı kabul edilmesi,
  • özel mülkiyet hakkının sınırlı olması ve devletin memurların mallarına el koyma hakkına sahip olması


gibi uygulamaların aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bir etkiye sahip olduğu söylenebilir?
A
Özel sermayenin yatırıma yönelmesinde
B
Sosyal sınıfların oluşmamasında
C
Halkın devlete bağlılığının zayıf olmasında
D
Sermaye birikimlerinin meydana gelmesinde
E
Merkezî otoritenin zayıflamasında
Soru 13
Osmanlı Devleti’nde başta padişahlar olmak üzere veziriazam, şeyhülislam gibi üst rütbeli pek çok devlet adamı uygun gördükleri yerlere cami, çeşme, hastane, yol, medrese vb. müesseseler yapmak için birbirleriyle yarışmışlardır.
Bu durumdan yola çıkarak Osmanlı devlet adamlarının;

I. egemenlik alanını genişletme,
II. sosyal devlet anlayışını hâkim kılma,
III. halkın desteğini ve sevgisini kazanma

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştıkları söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
II ve III
Soru 14
Osmanlı Devleti’nde çarşı - pazarlarda düzeni sağlayan, esnafları denetleyen ve belirlenmiş olan narha (fiyata) uyulmasını kontrol eden devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mutasarrıf
B
Mültezim
C
Muhtesip
D
Mütesellim
E
Ayan
Soru 15
I. Enderun
II. Acemi Ocağı
III. Lonca

Osmanlı Devleti’nde, yukarıdaki kurumlardan hangilerinde eğitim amaçlı çalışmalar yapıldığı söylenebilir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+