Servet-i Fünun Edebiyatı Test | Online Test Çöz

Servet-i Fünun Edebiyatı Test | Online Test Çöz

Bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Servet-i Fünun Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Serveti Fünun Edebiyatı Testi

Tebrikler - Serveti Fünun Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şairlerinin bir özelliği değildir?
A
Her şeyi şiire konu edinmek
B
Şiirde konu bütünlüğü sağlamak
C
Yeni kavramlar oluşturmak
D
Beyit ve dize güzelliğini önemsemek
E
Aruz ölçüsündeki kalıpları değiştirmek
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi için söylenemez?
A
Aruz ölçüsü, Türkçeye başarılı bir biçimde uygulanmıştır.
B
Bireysel konulara ağırlık verilmiştir.
C
Yerli hayatın yansıtılması amaçlanmıştır.
D
Mensur şiirin ilk örnekleri verilmiştir.
E
Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
Soru 3
I. Şiirlerde sone, terzerima gibi nazım biçimlerinin kullanılması
II. Şiir dışında roman ve öykü türünde eserler verilmesi
III. Konuların genellikle İstanbul’dan seçilmesi
IV. Aruz ölçüsünün yanında hece ölçüsünün de kullanılması

Yukarıdakilerden hangileri Servetifünun edebiyatını Tanzimat Dönemi edebiyatından ayıran özelliklerindedir?
A
II. ve III.
B
Yalnız I.
C
Yalnız II.
D
III. ve IV.
E
II. ve IV.
Soru 4
Tanzimat ve Servetifünun edebiyatının karşılaştırılmasıyla ilgili olarak,
I. Tanzimat sanatçıları tiyatroya önem verirken Servetifünun sanatçıları tiyatroyla pek ilgilenmemişlerdir.
II. Tanzimat sanatçıları halkın anlayabileceği bir dil anlayışını benimserken Servetifünun sanatçıları süslü ve ağır bir dil kullanmışlardır.
III. Tanzimat edebiyatında sanat, halkı bilinçlendirmenin bir aracı olarak görülmüştür ancak Servetifünun edebiyatında amaç yine sanatın kendisidir.
IV. Tanzimat şairleri, şiirlerinde parça güzelliğini önemserken Servetifünun şairleri konu bütünlüğünü önemsemişlerdir.
V. Tanzimat şairleri daha çok divan şiirindeki biçimleri kullanırken Servetifünun şairleri Fransız edebiyatından alınan yeni biçimleri kullanmışlardır.

yargılarından hangisi yanlıştır?
A
I.
B
III.
C
II.
D
V.
E
IV.
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun Döne­mi'nde yaşadıkları halde Servetifünun'un sanat anlayışına bağlı kalmayan sanatçılar bir arada verilmiştir?
A
Hüseyin Rahmi Gürpınar - Ahmet Rasim - Sü­leyman Nazif
B
Ahmet Rasim - Ahmet Şuayb - Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C
Mehmet Akif - Celal Sahir Erozan - Mehmet Rauf
D
Mehmet Akif - Hüseyin Rahmi Gürpınar - Ah­met Rasim
E
Ahmet Rasim - Hüseyin Cahit Yalçın - Ahmet Haşim
Soru 6
Servetifünun hareketinin kuruluşunda ve geliş­mesinde Tevfik Fikret'ten sonra gelir. Tıp eğiti­mini Paris'te görür. Paris'te tıptan çok edebiyatla meşgul olur. Paris'ten istanbul'a döndüğü zaman şekil ve içerik açısından Fransız şiirine benzeyen şiirler yazmaya başlamış, 1896 yılında da Serveti­fünun topluluğuna katılmıştır.Şair, bazı manzumelerinde Raik Vecdi takma adını kullanmıştır. Şiir­lerini Evrak-ı Leyal adı altında toplamayı isteyen şair, bunu gerçekleştirememiştir. Şiirlerinin çoğu ölümünden sonra kitaplaştırılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen şair aşağıdakiler­den hangisidir?
A
Halit Ziya Uşaklıgil
B
Cenap Şehabettin
C
Ali Ekrem Bolayır
D
Mehmet Rauf
E
Süleyman Nazif
Soru 7
  • Sembolizmin Türk edebiyatındaki ilk temsil­cisidir.
  • Milli şair olarak tanınır.
  • Sokağı edebiyata taşıyan sanatçıdır.
  • Batılı tekniğe uygun ilk roman yazarıdır.

Yukarıda hakkında bilgi verilmeyen sanatçı aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A
Halit Ziya Uşaklıgil
B
Mehmet Akif Ersoy
C
Cenap Şehabettin
D
Tevfik Fikret
E
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Soru 8
Servetifünun Dönemi öğretici metinleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Eleştiri türündeki yazılar daha çok Servetifünun'a yönelik eleştirileri yanıtlama amacı taşır.
B
Şiirde olduğu gibi Arapça ve Farsça sözcüklerle dolu ağır bir dil kullanılmıştır.
C
Divan ve halk edebiyatını tanıtmaya yönelik önemli makale ve inceleme çalışmaları yapılmıştır.
D
Genellikle edebi tenkit, anı ve gezi yazısı türünde eserler verilmiştir.
E
Daha çok sanatsal ve bireysel konularla ilgili düşünceler dile getirilmiştir.
Soru 9
I. Batılı nazım biçimlerini kullanma
II. Bireysel temaları işleme
III. Nazımı nesre yaklaştırma
IV. Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama
V. Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma

Yukarıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A
IV.
B
V.
C
II.
D
I.
E
III.
Soru 10
Tevfik Fikret .... akımının etkisiyle yazdığı şiirlerinde biçim mükemmelliğine önem vermiş, bireysel duyarlılığın öne çıktığı ilk dönem şiirlerini .... adlı kitapta toplamıştır. Çocuklar için .... ölçüsüyle yazdığı şiirlerini .... adlı kitapta toplamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A
sembolizm - Şermin - hece - Rubab-ı Şikeste
B
parnasizm - Rubab-ı Şikeste - aruz - Tarih-i Kadim
C
parnasizm - Rubab-ı Şikeste - hece - Şermin
D
sembolizm - Şermin - aruz - Doksan Beşe Doğru
E
romantizm - Sis - hece - Halûk’un Defteri
Soru 11
Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Tevfik Fikret - Nağme-i Seher
B
Süleyman Nazif - Firak-ı Irak
C
Celal Sahir - Beyaz Gölgeler
D
Recaizade Mahmut Ekrem - Yadigâr-ı Şebab
E
Cenap Şehabettin - Tamat
Soru 12
Servetifünun romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Fransız edebiyatının etkisiyle devrik ve eksiltili cümlelere yer verilmiştir.
B
Teknik açıdan sağlam olmasına rağmen romanların dili ağır ve sanatlıdır.
C
Sanatçılar etkilendikleri gerçekçilik akımı gereği romanlarda kişiliklerini gizlemişlerdir.
D
Hızlı bir olay akışı ve hareketliliğin yanı sıra diyaloglara ağırlık verilmiştir.
E
Genellikle İstanbul’un aydın çevreleriyle saray ve konak yaşamı anlatılmıştır.
Soru 13
Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Tevfik Fikret - Şermin
B
Hüseyin Cahit Yalçın - Hayat-ı Muhayyel
C
Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım
D
Halit Ziya Uşaklıgil - Karanfil ve Yasemin
E
Mehmet Rauf - Ferda-yı Garam
Soru 14
Edebiyat-ı cedîde kuşağı, gerek dönemin siyasal atmosferi gerek romantik ve hayâlperest mizaçları nedeniyle eserlerinde, gerçeklerden ve bu dünyadan kaçıp hayalî âlemlere sığınma ve hayal - hakikat çatışması gibi temaları sıklıkla işlemişlerdir. .... Mâi ve Siyah romanı, .... Hayât-ı Muhayyel adlı öykü kitabı, .... Elhân-ı Şitâ şiiri bu temayı işleyen başlıca örneklerdir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A
Halit Ziya Uşaklıgil’in - Hüseyin Cahit Yalçın’ın - Cenap Şehabettin’in
B
Halit Ziya Uşaklıgil’in - Tevfik Fikret'in - Cenap Şehabettin’in
C
Mehmet Rauf’un - Hüseyin Cahit Yalçın’ın - Tevfik Fikret’in
D
Mehmet Rauf’un - Halit Ziya Uşaklıgil’in - Cenap Şehabettin’in
E
Hüseyin Cahit Yalçın’ın - Ahmet Rasim'in - Süleyman Nazif’in
Soru 15
Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Kavgalarım - Süleyman Nazif
B
Nadide - Hüseyin Cahit Yalçın
C
Füruzan - Halit Ziya Uşaklıgil
D
Tiryaki Sözler - Cenap Şehabettin
E
Cidal - Mehmet Rauf
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

1
0
0
0
1
0

Yorum Yap

Yorumlar 0

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+