Test Çöz

Siyaset Felsefesi Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Felsefe dersinin konusu olan Siyaset Felsefesi testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Felsefe testi için;
 

TYT Felsefe Testleri

 

Siyaset Felsefesi

Tebrikler - Siyaset Felsefesi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi "siyaset felsefesi"nin ilgi alanı içindeki sorulardan biri değildir?
A
İktidar kaynağını nereden alır?
B
Devletin varlık nedeni nedir?
C
Sivil toplumun anlamı nedir?
D
En iyi yönetim biçimi nedir?
E
Evrensel ahlak yasası var mıdır?
Soru 2
I. İyi, hangi durumda kendini gösterir?
II. En iyi yönetim biçimi hangisidir?
III. İnsan eylemlerinde özgür müdür?
IV. İnsanları mutlu eden iyi bir düzen kurulabilir mi?

Yukarıdaki sorulardan hangileri siyaset felsefesinin alanına girer?
A
III ve IV
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
I ve II
Soru 3
Siyaset bilimi, başta devlet olmak üzere, siyasal kurumları, rejimleri, siyasal ilişkileri sistemli bir biçimde, değer yargısında bulunmaksızın olanı olduğu gibi açıklayıcı ve betimleyici bir tarzda inceleyen bilim dalıdır. Siyaset felsefesi ise, politikayı, politik düzeni oluşturan unsurları, yönetim şekillerini, problemlerini, kavramlarını konu edinirken olanı olduğu gibi değil; kendi görüş açısıyla bakmak, değerlendirmek suretiyle inceleyen felsefenin bir alanıdır.

Bu parçada, siyaset felsefesinin siyaset biliminden hangi yönüyle ayrıldığı vurgulanmaktadır?
A
Eleştirel olma
B
Soru sorma
C
Bütünleyici olma
D
Öznel olma
E
Akli gerekçelere dayanma
Soru 4
Devlet, başkalarının eylemlerini kontrol edebilir, birine yapmayacağı bir şeyi yaptırabilir. Devletin bu kontrol kapasitenin varlığından bir kulüpte, bir sendikada veya bir siyasi partide de söz etmek mümkündür. Ancak ne kulüp müdürü ne sendika başkanı ne de siyasi parti lideri kararlarını uygulatmak için meşru olarak güç kullanmaya yetkili değildir. Asli olarak güç kullanma tekelini elinde tutan tek kurum devlettir. Devlet, yasalara uymayan vatandaşı, belli şartlar gerçekleştiğinde ve belli kurallar çerçevesinde güç kullanarak bu yasalara uygun davranmaya zorlayabilir.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?
A
Egemenlik türleri
B
Hukukun üstünlüğü
C
Bürokratik yapı
D
Meşruiyet ölçütü
E
İktidar gücü
Soru 5
Max Weber’e göre, devlette çalışan yöneticiler ve memurlardan oluşan yapı, yerine bir başka benzerini koymadan ortadan kaldırılamayacak bir araçtır. Bu araç hem yeri doldurulamayacak kadar kaçınılmaz hem de birçok şikayete sebebiyet verecek kadar da negatif bir görünüme sahiptir.

Bu parçada sözü edilen siyaset felsefesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsan hakları
B
Bürokrasi
C
Sivil toplum
D
Siyasal parti
E
Egemenlik
Soru 6
Platon’dan bugüne birçok yazar eserlerinde, geleceğe ilişkin kaygılarını veya ideal dünya özlemlerini içeren, nerede, ne zaman yaşandığı bilinmeyen düşsel bir dünya dile getirdiler. Bu eserlerin çoğunda yalıtılmış adalarda kurulan, toprağın bereketli, iklimin ılıman olduğu, hastalık ve tanrı korkusunun bilinmediği mitolojik bir altın çağ özlemi yatıyordu. Düşünürler, insanların hem açlığı, hastalığı, savaşları yendiği, hem de yüksek bir adalet ve ahlak düzeyine erişmiş yeni bir masumiyet dünyası tasarlamışlardır.

Parçada sözü edilen tasarımlara felsefede ne ad verilir?
A
Sivil toplum
B
Hukuk devleti
C
Ütopya
D
Bürokrasi
E
Karmaşa
Soru 7
Vatandaşların mutluluğunu hedefleyen bir siyasal iktidar, özerkliği olan, doğal bir biçimde insanların özgür iradeleri sonucunda kurulan çeşitli gönüllü örgütler çerçevesinde görev yapmalıdır. Bir iktidar, yalnızca toplumsal eylemlerin belirlediği sınırlar içinde hareket eder; insanların özgür iradesiyle kurulmuş örgütlere müdahale etmez, denetlemelerle baskı altında tutmaz ise ancak o zaman ideal toplumsal düzen kurulabilir.

Bu parça, ideal düzenin kurulmasında, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A
Bireyin temel haklarının
B
Sivil toplumun
C
Kuvvetler ayrılığının
D
Bürokratik yapının
E
Toplumsal birliğin
Soru 8
İnsanlar devlet olmadan da adil, uyumlu, barışçıl bir düzen içinde yaşayabilirler. İnsanların üzerinde bir devlet sisteminin kurulması insanlara yapılmış büyük bir kötülüktür.

Parçadaki görüşü savunan biri, felsefede aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilir?
A
Anarşist
B
Demokrat
C
Sosyalist
D
Despot
E
Liberalist
Soru 9
O, liberalizmin babası olarak bilinir, en etkili Aydınlanma düşünürlerinden birisidir. Yasama ve yürütme güçlerinin ayrılığı ilkesini savunduğu için siyasal düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ona göre, insanların yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkı gibi doğuştan sahip oldukları hakları bulunmaktadır. "İnsanların, bir toplum içine girmelerinin nedeni, sahip oldukları mülkiyetin korunması içindir" diyerek, insanların haklarının korunması için bir araya gelip anlaşarak devleti kurduklarını iddia etmiştir.

Bu parçada sözü edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A
Locke
B
Rousseau
C
Platon
D
Hobbes
E
Aristoteles
Soru 10
  • Liberalizme göre en mükemmel devlet, kendini sınırlayarak insanların hak ve özgürlüklerini en geniş tutan devlettir.

  • Sosyalizme göre en mükemmel devlet, insanlar arasındaki farklılığı giderecek önlemleri alarak eşitliği sağlayan devlettir.

  • Sosyal hukuk devletine göre en mükemmel devlet, özgürlük ve eşitliğin ayrı birer kast sistemi oluşturmayacak şekilde adaletle dağıtılmasını sağlayan devlettir.


Bu görüşlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsanların temel haklarını önemsemeleri
B
Devletin varlığını toplumsal sözleşmeye dayandırmaları
C
Doğa düzenini en ideal düzen olarak görmeleri
D
Devleti ahlaki gelişimin aracı olarak kabul etmeleri
E
İdeal devlet düzeninin olabileceğini düşünmeleri
Soru 11
Sivil Toplum kavramı, kendi ilke ve kurallarına göre işleyen, kendi kendini düzenleyen, devletin ve devlet otoritesinin dışındaki özerk alanları ifade eder. Diğer bir deyişle, devletin müdahalesi dışında birey ve grupların, kendi alanlarını düzenlemelerini içerir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi sivil toplumlarla ilgili olarak söylenemez?
A
İktidarın kararlarını savunarak yürütmeyi kolaylaştırır.
B
Devlet karşısında bireylerin hak ve özgürlüklerini korur.
C
İnsanlarda demokratik düşüncenin gelişmesini sağlar.
D
Toplumu, farklı toplumsal kesimlerin çıkarları doğrultusunda örgütler.
E
Kamuoyu oluşturarak iktidara karşı toplumu bilinçlendirir.
Soru 12
"Halkın bütün uygunsuzluklarını beyler düzeltir; bey uygunsuzluk ederse, onu kim düzeltir? İnsanı temiz olmayan şeyleri su ile yıkayıp, temizler; eğer su kirlenirse, o ne ile ve nasıl temizlenir? İnsan hastalanırsa, doktor bunun ilacını verir; eğer doktor hastalanırsa, onu kim tedavi eder? Beyler hareketlerini doğru ve temiz tutmalıdırlar; halk yolunu ve gidişini beyin yoluna uydurur. Beyler örf ve kanuna nasıl uyarsa, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat eder."

Kutadgu Bilig’de geçen bu ifadelere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Yöneticiler halkın ahlaki gelişiminden sorumludur.
B
Bireyin varlığı devletin varlığına bağlıdır.
C
Devleti yönetenler nasılsa yönetilenler de öyle olur.
D
Herkes kanunlara uymakla yükümlüdür.
E
Yöneticiler davranışlarıyla halka örnek olmalıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+