Test Çöz

Klasik Çağ’da Osmanlı Toplum Düzeni Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Klasik Çağ’da Osmanlı Toplum Düzeni testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Klasik Çağ'da Osmanlı Toplum Düzeni Test

Tebrikler - Klasik Çağ'da Osmanlı Toplum Düzeni Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti’nde haraci topraklar, mülkiyeti gayrimüslimlere ait olan arazilerdi. Bu arazilerin sahipleri devlete haraç adıyla vergi öderlerdi.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki bölgelerden hangisinde fetihler yapmasının haraç gelirlerinin artmasında daha fazla etkili olduğu söylenebilir?
A
İran
B
Balkanlar
C
Anadolu
D
Orta Doğu
E
Kuzey Afrika
Soru 2
Osmanlı Devleti’nde görülen;
  • toprakların devletin malı kabul edilmesi,
  • özel mülkiyet hakkının sınırlı olması ve devletin memurların mallarına el koyma hakkına sahip olması

gibi uygulamaların aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bir etkiye sahip olduğu söylenebilir?
A
Halkın devlete bağlılığının zayıf olmasında
B
Sosyal sınıfların oluşmamasında
C
Özel sermayenin yatırıma yönelmesinde
D
Sermaye birikimlerinin meydana gelmesinde
E
Merkezî otoritenin zayıflamasında
Soru 3
Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, devletin çok uluslu bir imparatorluk niteliği kazanmasında etkili olmuştur?
A
Saltanat ve hilafetin birlikte temsil edilmesi
B
Farklı etnik ve dinsel gruplar üzerinde asimilasyona dayalı politikalar uygulanmaması
C
Vergilerin reayanın gelirlerine bağlı olarak belirlenmesi
D
Devlet yönetimde İslam hukukunun belirleyici olması
E
Ülke topraklarının padişah ve oğullarının malı olarak sayılması
Soru 4
Osmanlı Devleti’nde uygulama alanı bulan "Millet Sistemi"nde hakimiyet altına alınan milletlere derin bir hoşgörü ile yaklaşılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçları arasında yer aldığı söylenmez?
A
Ankara Savaşı sonrasında Anadolu Beyliklerinin yeniden kurulması
B
İspanya’da soykırıma tabi tutulan Yahudilerin kurtarılması
C
Reform Hareketlerinin Osmanlı Hristiyanları arasında görülmemesi
D
Katolik Kilisesinin baskısından kaçanların Osmanlı Devleti’ne sığınması
E
Osmanlı egemenliğine giren ulusların milli kimliklerini korumaları
Soru 5
Osmanlı Devleti'nde Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu'dan Türk topluluklar iskan edilmiştir.

Bu gelişmenin,

I. merkezi otoritenin korunması,
II. tarımsal üretimin artırılması,
III. yerleşik kültürün geliştirilmesi

durumlarından hangilerine katkıda bulunduğu savunulabilir?
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve III.
D
Yalnız II
E
I, II. ve III.
Soru 6
Osmanlı Devleti'nde reaya, toprağı işleme ve vergilerini düzenli olarak devlet otoritesini temsil eden tımar sahibine ödemekle yükümlü tutulmuştur. Reaya toprağı satma, istediği zaman terketme ve miras olarak bırakma haklarından yoksundur.

Bu düzenlemelerle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?
A
Toprak aristokrasisinin oluşmasının engellenmesi
B
Reayanın kontrol altında tutulması
C
Ülke içinde olası bir yerleşim ve göç anarşisinin önlenmesi
D
Üretim ve vergi gelirlerinde devamlılığın sağlanması
E
Özel mülkiyetin geliştirilmesi
Soru 7
Osmanlı Devleti'nde üretimin kalitesi, malların miktar ve fiyatları lonca olarak adlandırılan esnaf örgütlenmeleri tarafından düzenlenmiştir.

Buna göre, loncaların aşağıdaki alanlardan hangisinden sorumlu olduğu söylenebilir?
A
İslam hukukunun uygulanması
B
Üretim - tüketim ilişkilerinin düzenlenmesi
C
Vergilerin düzenli olarak toplanması
D
Asayiş ve güvenliğin sağlanması
E
Halkla devlet arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi
Soru 8
Osmanlı Devleti'nde Müslümanların davalarıyla Şer'i Mahkemeler, gayrimüslimlerin davaları ile Cemaat Mahkemeleri ilgilenmiş, yabancılar arasındaki anlaşmazlıklar için de Konsolosluk Mahkemeleri kurulmuştur.

Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,

I.hukuksal,
II. kültürel,
III.siyasal

unsurlarından hangilerinde birlik sağlanamadığına kanıt oluşturduğu söylenebilir?
A
Yalnız II
B
II. ve III.
C
Yalnız III
D
I. ve II.
E
Yalnız I
Soru 9
Osmanlı hukukunun, sistemli bir şekilde ilk defa yazılı hale getirilip resmileştirildiği "Kanunname-i Ali Osman" aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde hazırlanmıştır?
A
II. Mehmet
B
I. Selim
C
I. Murat
D
II. Selim
E
III. Murat
Soru 10
Osmanlı Devleti’nde, başta hububat olmak üzere iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar üretilen ürünlerin dışarıya satışı yasaklanmıştır.

Bu düzenlemenin,

I. halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması,
II. ülke içinde kıtlık oluşmasının önlenmesi,
III. fiyatlar üzerindeki devlet kontrolünün korunması

durumlarından hangileri doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 11
Osmanlı Devleti’nde, her millet kendi inanç ve gelenekleri etrafında ayrı bir topluluk olarak tanımlamış, idari ve sosyal örgütlenme modeliyle yönetilmiştir.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A
Osmanlı Devleti’nde egemenlik anlayışının değiştiğinin
B
Yönetimde azınlıklara da görev verildiğinin
C
Müslüman olmayanlara kendi benliklerini koruma olanağı sağladığının
D
Müslümanlarla gayrimüslimlerin eşit haklara sahip olduğunun
E
Her azınlığın özel bir statüye sahip olduğunun
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisinin bozulma nedenleri atasında gösterilemez?
A
Halktan resmi çift vergisinin alınması
B
Avrupalı devletlerin Coğrafi Keşifleri gerçekleştirmesi
C
Kaçak yollardan Avrupa’ya mal satılması
D
Uzun süren savaşlara girilmesi
E
Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya gelen altın ve gümüşün Osmanlı piyasasına girmesi
Soru 13
II. Mahmut, reformlarına kaynak sağlamak amacıyla vergileri artırmış fakat bu da yeterli olmayınca sikkelerdeki altın ve gümüş miktarını azalttırmıştır.

Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A
Halkın yenilikleri desteklemesi
B
Osmanlı parasının değerinin düşmesi
C
Yerli malı tüketiminin artması
D
Azınlıkların ticaret alanında söz sahibi olmaya başlaması
E
Ayrılıkçı isyanların başlaması
Soru 14
Osmanlı Devleti’nde uygulanan, "İltizam Sistemi" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A
Devşirme sistemini
B
Kapıkulu ordusuna asker alımını
C
Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını
D
Merkeze uzak eyaletlerin vergilerini toplama yöntemini
E
Devletin asker ihtiyacının karşılanmasını
Soru 15
Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref’te yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı.

Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulabilir?
A
İç mimaride kalem işi süslemeleriyle yetinilmesinde
B
Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasında
C
Minyatüre yalnız tarihi konulu yazmalarda rastlanmasında
D
Üslup birliğinin sağlanması ve korunmasında
E
Hat sanatının ortaya çıkmasında
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+