Test Çöz

İletişim Dil ve Kültür Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “İletişim, Dil ve Kültür” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

İletişim, Dil ve Kültür Testi

Tebrikler - İletişim, Dil ve Kültür Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Her millet, dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu esnada o, çıkan bir nehir gibi, içinden geçtiği her topraktan bazı unsurları alır. Her medeni milletin konuşma ve yazı dili, karşılaştığı medeniyetlerden alınma kelime ve deyimlerle doludur. Bu bakımdan her milletin dili o milletin çağlar bo­yunca yaşadığı tarihin adeta özetidir. Bu gözle bakılırsa dil bir anlam kazanır.

Bu parçada dilin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A
Toplumlar arasında bağ kuran önemli bir unsur olduğu
B
Durağan olmayıp yeniliklere ve değişikliklere açık olduğu
C
Millet için gerekli olan her şeyi bünyesinde taşıdığı
D
Bir milletin kültürünü oluşturan tek unsur olduğu
E
Gelecek ile geçmiş arasında köprü görevi gördüğü
Soru 2
İletişimle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
Her türlü iletişimde iletişimi başlatan bir gönderici, ileti­nin aktarıldığı alıcı ve gönderilecek bir ileti vardır.
B
Şifrelenmiş iletiyi alan alıcı, onu filtre ederek çözümler ve ona bir dönüt vererek iletişimi sürdürür.
C
Resim, şekil, işaret ve vücut dilliyle gerçekleştirilen ileti­şim dille sağlanan iletişimden daha güçlüdür.
D
Bir iletinin, bir kaynak tarafından, bir alıcıya belli bir ka­nal yoluyla aktarmasıyla iletişim gerçekleşir.
E
İleti (mesaj) bir iletişim kanalından bir şifre aracılığıyla alıcıya gönderilir, dil bir şifreleme sistemidir.
Soru 3
Dil ile ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yan­lışı vardır?
A
Dil, durağan olup değişime kapalıdır; ilk günkü özelliğini korur.
B
Dil, sosyal bir varlık olan insanın bütün ilişkilerini belirler.
C
Dil; duygu, düşünce ve bilgileri aktarmada en etkin ve güvenli araçtır.
D
Dil, insanı diğer varlıklardan ayıran, üstün kılan bir unsurdur.
E
Her türlü teknolojik ve kültürel gelişimi sağlayan ana un­sur dildir.
Soru 4
İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendine özgü yasa­ları olan ve ancak bu yasalar çerçevesinde gelişen, teme­li bilinmeyen zamanlarda atılan seslerden örülen anlaşma sistemine ...... denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Medeniyet
B
Millet
C
Gelenek-Görenek
D
Kültür
E
Dil
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A
Dille yapıldığı için insanlar arasındaki iletişim tüm iletişim türleri içinde en gelişmiş olanıdır.
B
İletişim, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan; anlatılmak istenenin karşı tarafa aktarılmasına yarayan bir et­kinliktir.
C
İnsan, doğası gereği sosyal bir varlıktır bu nedenle de iletişim insanlar için bir zorunluluktur.
D
İletişimde en temel unsur gönderici olup alıcı olmasa da iletişim gerçekleşebilir.
E
İletişimi etkileyen unsurlar arasında bağlam, dil, gönde­ricinin kişisel özellikleri bulunmaktadır.
Soru 6
İnsanoğlu, dille düşünür, dille hisseder; yaşadıklarını, dü­şündüklerini, hissettiklerini dil ile başkalarına iletir. Bu yö­nüyle dil, milli kültürün ve kimliğin oluşmasında son derece önemli bir işlev üstlenir. Kültür ve sanat etkinlikleri, dille ger­çekleştirilir. Kültürel ürünler, bilimsel buluşlar, kişisel tecrü­beler; kuşaktan kuşağa dille aktarılır.

Bu parçanın bütününde dille ilgili aşağıdakilerden han­gisi vurgulanmıştır?
A
İnsanın düşünme gücünü sağlayan bir araç olduğu
B
Toplumu oluşturan temel yapı taşı özelliği taşıdığı
C
Milletin tecrübelerinden beslenerek geliştiği
D
Toplumsal ve kültürel devamlılığı sağladığı
E
İnsanın duygu ve düşüncelerini aktarmada önemli olduğu
Soru 7
Ünlü düşünür, Ludwig Wittgenstein: "Dilimin sınırları, dün­yamın sınırlarıdır." der bir konuşmasında.

Düşünür, bu sözleriyle aşağıdakilerin hangisini vurgula­mak istemiştir?
A
İnsanların ancak anlatabildiği kadarının başkaları tarafından anlaşılacağı
B
Dilin, düşünce ve zekanın sınırlarını zorlayıp geliştirece­ği
C
Dilin, duygu ve düşünceleri aktarmada tek başına yeter­li olmadığı
D
Sözcük dağarcığının, kişinin duygu ve düşüncelerinin kapsamını belirlediği
E
Kişinin hayal gücü zenginleştikçe dil becerisinin de o oranda gelişeceği
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinde dille ilgili bir yanlışlık yapıl­mıştır?
A
Dillerin kuralları yakın bir zamanda saptandığından diller arasında büyük benzerlikler vardır.
B
Her dilin kendine özgü birtakım kuralları vardır.
C
Bir milletin varlığını sürdürmesi, kültürünü oluşturması dil sayesinde gerçekleşir.
D
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en güçlü yapıdır.
E
Dil, dinamik bir yapıya sahip olduğundan değişime uğ­ramaktadır.
Soru 9
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır; kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir var­lıktır. Bir milleti birleştiren, koruyan ve o milletin ortak malı olan sosyal bir müessesedir. Yüzyıllar boyu gelişerek mey­dana gelmiş bir sosyal kurumdur. Dil seslerden örülmüş bir ağ niteliğindedir. Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir sistemdir. Dil diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize ara­cılık eder ve sosyal bağlarımızı düzenleyen bir araç olarak hayatımızın her safhasında bizlerin yanında bulunur. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde ve her yerde dil ile iç içe yaşarız.

Bu parçada dilin hangi yönü üzerinde durulmamıştır?
A
İnsan yaşamının her anında onunla olduğu
B
Her dilin şekil özelliklerinin birbirinden farklı olduğu
C
Dilin oluşumunun uzun bir zaman aldığı
D
Milletlerin ortak bir ruh oluşturmasında etkili olduğu
E
Durağan bir özellik taşımadığı, gelişen bir niteliğe sahip olduğu
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi örneklendirmez?
A
Okunan romanın dil ve anlatım özelliklerinin incelenmesi
B
Bir kimsenin bir arzusunu yerine getirmek için dilekçe yazması
C
Derste öğretmenin sorularını yanıtlamak için öğrencinin parmak kaldırması
D
Rahatsızlığıyla ilgili doktoruna bir hastanın bilgi vermesi
E
Kırmızı ışıkta geçen bir sürücüyü polislerin durdurması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+