Coğrafya

Harita Bilgisi Testi | Online Test ÇözHarita Bilgisi Online Test Çöz

Bu yazımızda Coğrafya dersinden harita bilgisi Konu Testi yer almaktadır. Konuyla alakalı ön bilgilerinizin eksik olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak konu özetine ulaşabilirsiniz;
 

Harita Bilgisi Konu Anlatımı

 

Harita Bilgisi Testi

Tebrikler - Harita Bilgisi Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Lejant bölümü
II. Renklendirme Yöntemi
III. Coğrafi Koordinatlar
IV. Yükselti değerleri

Yukarıdakilerden hangileri bütün haritalarda bulunması gerekli özellikler arasında yer alır?
A
II ve III
B
I ve IV
C
l ve ll
D
II ve IV
E
I ve III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli harita­lar ile küçük ölçekli haritaların benzer özellik­lerinden biridir?
A
Küçültme oranları
B
İzohipsler arası yükselti farkı
C
Ayrıntıları gösterme gücü
D
Kullanım amacı
E
Kuşbakışı çizilmiş olma
Soru 3
Bir yörenin ikinci kez çizilecek haritasında, öl­çeğin paydası önceki haritaya göre büyütülür­se, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A
İzohipsler arası yükselti farkı artar.
B
Harita büyük ölçekli olur.
C
Kağıt üzerinde kapladığı alan azalır.
D
Ayrıntılar azalır.
E
Küçültme oranı artar.
Soru 4
Büyük ölçekli haritalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
İzohipsler arası yükselti farkı azdır.
B
Küçültme oranı fazladır.
C
Ayrıntı fazladır.
D
Dar alanları gösterirler.
E
Bozulma oranı azdır.
Soru 5
  • Bozulma oranı fazladır.
  • Geniş alanları gösterir.
  • Ayrıntı azdır.

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki haritalardan hangisine aittir?
A
İzohips haritalarına
B
Küçük ölçekli haritalara
C
Topoğrafya haritalarına
D
Planlara
E
Özel haritalara
Soru 6
Yerküreye ait özelliklerin düzleme aktarılmasın­da, çeşitli projeksiyonların kullanılması zorunlu­dur.

Bu zorunluluk, aşağıdakilerin hangisinden kay­naklanır?
A
Ölçek kullanımından
B
Enlem ve boylam derecelerinin belirtilmesi gerektiğinden
C
Haritalarda farklı sembollerin bulunmasından
D
Haritalarda gösterilecek ayrıntıların farklı ol­masından
E
Dünya'nın şeklinin geoit olmasından
Soru 7
Silindir projeksiyon bir kürenin çevresine silindir şeklinde bir kağıt sarılmasıyla oluşturulur. Bu pro­jeksiyon yöntemiyle çizilmiş haritalarda Ekva­tor'dan kutuplara gidildikçe alan bozulmaları gö­rülür ve şekiller büyür.

Buna göre, silindir projeksiyon kullanılarak çi­zilen siyasi dünya haritasında aşağıdaki ülke­lerin hangisinde alan bozulması daha fazla olur?
A
Brezilya
B
Hindistan
C
Kanada
D
Mısır
E
İspanya
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Haritanın ölçeği ile gösterdiği ayrıntı arasında ters orantı vardır.
B
Haritalarda meydana gelen bozulmaların te­mel nedeni Dünya'nın şeklidir.
C
Yüz ölçümü büyük alanları göstermek için kü­çük ölçekli haritalar kullanılır.
D
Ölçeğin paydasındaki rakam küçüldükçe ha­ritadaki hata oranı azalır.
E
Ölçek değiştikçe haritalardaki ayrıntıyı göster­me gücü değişir.
Soru 9
Okyanusya kıtasının tamamının çizilebildiği bü­yüklükteki bir kağıda, aynı ölçekle çizilen Asya kıtasının tamamının sığdırılamaması aşağıdaki­lerden hangisinin göstergesidir?
A
Asya'nın yüz ölçümünün daha büyük olduğu­nun
B
Çizimde farklı yöntemler kullanıldığının
C
Kıtaların ortalama yükseltilerinin farklı olduğu­nun
D
Kıtaların Ekvator'a olan uzaklıklarının farklı ol­duğunun
E
Kıtaların farklı yarım kürelerde yer aldığının
Soru 10
Aşağıda verilen ölçekler kullanılarak çizilen haritalardan hangisinin ayrıntıları gösterme gü­cü en azdır?
A
1/800 000
B
1/500 000
C
1 /1 000 000
D
1/200 000
E
1/400 000
Soru 11
Akdeniz Bölgesi'nin fiziki haritasından yarar­lanarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bil­gi edinilemez?
A
Beyşehir Gölü'nün gerçek alanı
B
Adana'nın matematik konumu
C
Bölgedeki karstik arazilerin dağılımı
D
Göksu Nehri'nin haritadaki uzunluğu
E
Toros Dağları'nın uzanış yönü
Soru 12
Silindir projeksiyonla çizilmiş dünya haritasında, haritadaki bozulma oranının az olduğu bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Başlangıç meridyenine yakındır.
B
Ekvatoral kuşakta yer alır.
C
Kuzey Kutup Noktası ile Kuzey Kutup Daire-si arasında yer alır.
D
Yerşekillerinin yükseltisi ve engebeliliği fazladır.
E
Mevsimler arası sıcaklık farkı fazladır.
Soru 13
Ankara ile İstanbul arasındaki kara yolunun uzunluğu aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen haritada daha kısa gösterilir?
A
1 / 750 000
B
1 / 500 000
C
1 / 250 000
D
1 / 200 000
E
1 / 2 000 000
Soru 14
K- L kentleri arasındaki uzunluk 1 / 1 200 000 öl­çekli bir haritada 8 cm olarak ölçülmüştür

Bu iki kent arasındaki gerçek uzaklık kaç km'­dir?
A
96
B
68
C
120
D
80
E
84
Soru 15
Gerçek alanı 60 km2 olan bir göl, aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen haritada daha geniş alan kaplar?
A
1 / 200 000
B
1 / 300 000
C
1 / 600 000
D
1 / 1 500 000
E
1 / 5 000 000
Soru 16
Başlangıç boylamı üzerinde yer alan iki merkez arasında 20 paralel bulunmaktadır.

1 / 6 000 000 ölçekli bir haritada bu iki mer­kez arası kaç cm. gösterilir?
A
15
B
35
C
37
D
23
E
30
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, büyük ölçekli harita­ların özelliklerinden biri değildir?
A
Gösterilen alanının yüzölçümü küçüktür.
B
Kağıt üzerinde geniş yer tutar.
C
İzohipsler arasındaki yükselti farkı fazladır.
D
Bozulma oranı azdır.
E
Ayrıntı fazladır.
Soru 18
Gerçekte 80 km. olan A ile B merkezleri ara­sı uzaklık 1 /500 000 ölçekli haritada kaç cm olarak gösterilir?
A
16
B
8
C
12
D
40
E
4
Soru 19
Fiziki haritalarda yerşekillerini üç boyutlu ve gerçeğe en yakın olarak gösteren çizim yön­temi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tarama yöntemi
B
Kabartma yöntemi
C
Renklendirme yöntemi
D
Gölgelendirme yöntemi
E
İzohips yöntemi
Soru 20
İzohips Sorusu

Yukarıdaki izohips haritası üzerinde gösteri­len yerlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine ulasılamaz?
A
1 numaralı yer delta üzerinde bulunur.
B
4 numaralı yer çukur içerisinde bulunur.
C
3 numaralı yerde eğim fazladır.
D
1 ve 2 numaralı yerlerin yükseltileri eşittir.
E
Akarsuyun akım yönü batıdan doğuya doğrudur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
 
Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+