Coğrafya

Harita Bilgisi Testi | Online Test ÇözHarita Bilgisi Online Test Çöz

Bu yazımızda Coğrafya dersinden harita bilgisi Konu Testi yer almaktadır. Konuyla alakalı ön bilgilerinizin eksik olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak konu özetine ulaşabilirsiniz;
 

Harita Bilgisi Konu Anlatımı

 

Harita Bilgisi Testi

Tebrikler - Harita Bilgisi Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Lejant bölümü
II. Renklendirme Yöntemi
III. Coğrafi Koordinatlar
IV. Yükselti değerleri

Yukarıdakilerden hangileri bütün haritalarda bulunması gerekli özellikler arasında yer alır?
A
II ve IV
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve IV
E
l ve ll
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli harita­lar ile küçük ölçekli haritaların benzer özellik­lerinden biridir?
A
Küçültme oranları
B
İzohipsler arası yükselti farkı
C
Kullanım amacı
D
Kuşbakışı çizilmiş olma
E
Ayrıntıları gösterme gücü
Soru 3
Bir yörenin ikinci kez çizilecek haritasında, öl­çeğin paydası önceki haritaya göre büyütülür­se, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A
Küçültme oranı artar.
B
Ayrıntılar azalır.
C
Kağıt üzerinde kapladığı alan azalır.
D
Harita büyük ölçekli olur.
E
İzohipsler arası yükselti farkı artar.
Soru 4
Büyük ölçekli haritalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Bozulma oranı azdır.
B
Ayrıntı fazladır.
C
Dar alanları gösterirler.
D
Küçültme oranı fazladır.
E
İzohipsler arası yükselti farkı azdır.
Soru 5
  • Bozulma oranı fazladır.
  • Geniş alanları gösterir.
  • Ayrıntı azdır.

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki haritalardan hangisine aittir?
A
Planlara
B
İzohips haritalarına
C
Topoğrafya haritalarına
D
Küçük ölçekli haritalara
E
Özel haritalara
Soru 6
Yerküreye ait özelliklerin düzleme aktarılmasın­da, çeşitli projeksiyonların kullanılması zorunlu­dur.

Bu zorunluluk, aşağıdakilerin hangisinden kay­naklanır?
A
Haritalarda gösterilecek ayrıntıların farklı ol­masından
B
Haritalarda farklı sembollerin bulunmasından
C
Enlem ve boylam derecelerinin belirtilmesi gerektiğinden
D
Ölçek kullanımından
E
Dünya'nın şeklinin geoit olmasından
Soru 7
Silindir projeksiyon bir kürenin çevresine silindir şeklinde bir kağıt sarılmasıyla oluşturulur. Bu pro­jeksiyon yöntemiyle çizilmiş haritalarda Ekva­tor'dan kutuplara gidildikçe alan bozulmaları gö­rülür ve şekiller büyür.

Buna göre, silindir projeksiyon kullanılarak çi­zilen siyasi dünya haritasında aşağıdaki ülke­lerin hangisinde alan bozulması daha fazla olur?
A
Kanada
B
Brezilya
C
Mısır
D
Hindistan
E
İspanya
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yüz ölçümü büyük alanları göstermek için kü­çük ölçekli haritalar kullanılır.
B
Haritalarda meydana gelen bozulmaların te­mel nedeni Dünya'nın şeklidir.
C
Ölçeğin paydasındaki rakam küçüldükçe ha­ritadaki hata oranı azalır.
D
Ölçek değiştikçe haritalardaki ayrıntıyı göster­me gücü değişir.
E
Haritanın ölçeği ile gösterdiği ayrıntı arasında ters orantı vardır.
Soru 9
Okyanusya kıtasının tamamının çizilebildiği bü­yüklükteki bir kağıda, aynı ölçekle çizilen Asya kıtasının tamamının sığdırılamaması aşağıdaki­lerden hangisinin göstergesidir?
A
Çizimde farklı yöntemler kullanıldığının
B
Kıtaların Ekvator'a olan uzaklıklarının farklı ol­duğunun
C
Kıtaların farklı yarım kürelerde yer aldığının
D
Asya'nın yüz ölçümünün daha büyük olduğu­nun
E
Kıtaların ortalama yükseltilerinin farklı olduğu­nun
Soru 10
Aşağıda verilen ölçekler kullanılarak çizilen haritalardan hangisinin ayrıntıları gösterme gü­cü en azdır?
A
1/200 000
B
1 /1 000 000
C
1/800 000
D
1/400 000
E
1/500 000
Soru 11
Akdeniz Bölgesi'nin fiziki haritasından yarar­lanarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bil­gi edinilemez?
A
Toros Dağları'nın uzanış yönü
B
Beyşehir Gölü'nün gerçek alanı
C
Adana'nın matematik konumu
D
Bölgedeki karstik arazilerin dağılımı
E
Göksu Nehri'nin haritadaki uzunluğu
Soru 12
Silindir projeksiyonla çizilmiş dünya haritasında, haritadaki bozulma oranının az olduğu bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Yerşekillerinin yükseltisi ve engebeliliği fazladır.
B
Mevsimler arası sıcaklık farkı fazladır.
C
Başlangıç meridyenine yakındır.
D
Kuzey Kutup Noktası ile Kuzey Kutup Daire-si arasında yer alır.
E
Ekvatoral kuşakta yer alır.
Soru 13
Ankara ile İstanbul arasındaki kara yolunun uzunluğu aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen haritada daha kısa gösterilir?
A
1 / 250 000
B
1 / 200 000
C
1 / 500 000
D
1 / 2 000 000
E
1 / 750 000
Soru 14
K- L kentleri arasındaki uzunluk 1 / 1 200 000 öl­çekli bir haritada 8 cm olarak ölçülmüştür

Bu iki kent arasındaki gerçek uzaklık kaç km'­dir?
A
80
B
84
C
96
D
120
E
68
Soru 15
Gerçek alanı 60 km2 olan bir göl, aşağıdaki ölçeklerden hangisiyle çizilen haritada daha geniş alan kaplar?
A
1 / 300 000
B
1 / 1 500 000
C
1 / 5 000 000
D
1 / 600 000
E
1 / 200 000
Soru 16
Başlangıç boylamı üzerinde yer alan iki merkez arasında 20 paralel bulunmaktadır.

1 / 6 000 000 ölçekli bir haritada bu iki mer­kez arası kaç cm. gösterilir?
A
37
B
15
C
35
D
23
E
30
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, büyük ölçekli harita­ların özelliklerinden biri değildir?
A
Bozulma oranı azdır.
B
Gösterilen alanının yüzölçümü küçüktür.
C
İzohipsler arasındaki yükselti farkı fazladır.
D
Ayrıntı fazladır.
E
Kağıt üzerinde geniş yer tutar.
Soru 18
Gerçekte 80 km. olan A ile B merkezleri ara­sı uzaklık 1 /500 000 ölçekli haritada kaç cm olarak gösterilir?
A
4
B
40
C
16
D
8
E
12
Soru 19
Fiziki haritalarda yerşekillerini üç boyutlu ve gerçeğe en yakın olarak gösteren çizim yön­temi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kabartma yöntemi
B
Gölgelendirme yöntemi
C
Renklendirme yöntemi
D
İzohips yöntemi
E
Tarama yöntemi
Soru 20
İzohips Sorusu

Yukarıdaki izohips haritası üzerinde gösteri­len yerlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine ulasılamaz?
A
1 numaralı yer delta üzerinde bulunur.
B
Akarsuyun akım yönü batıdan doğuya doğrudur.
C
3 numaralı yerde eğim fazladır.
D
1 ve 2 numaralı yerlerin yükseltileri eşittir.
E
4 numaralı yer çukur içerisinde bulunur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
 
Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.