Test Çöz

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Dünya Gücü Osmanlı Devleti testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Dünya Gücü Osmanlı Test

Tebrikler - Dünya Gücü Osmanlı Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Fatih Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin fetih politikasında ticaret yollarını denetim altına alma ve Anadolu’da siyasi birliği sağlama amaçları etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin bu fetih politikasına uygun olduğu savunulamaz?
A
Amasra’nın ele geçirilmesinin
B
Otranto’nun ele geçirilmesinin
C
Kırım’ın alınmasının
D
Trabzon ve Sinop’un alınmasının
E
İstanbul’un fethedilmesinin
Soru 2
I. Balkan devletleriyle saldırmazlık anlaşmalarının yapılması
II. Yiv ve set tekniğinin kullanıldığı şahi toplarının döktürülmesi
III. Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı’nın inşa edilmesi

İstanbul’u fethetmek için yapılan bu hazırlıklardan hangilerinin askerî teknolojinin gelişmesinde etkili olduğu ileri sürülebilir?
A
II ve III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 3
İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet kendisini Kayzer-i Rum (Roma imparatoru) ilan ederek Mora’daki Rum despotluklarını, Trabzon Rum İmparatorluğu’nu ve Bizans saltanat sülalesine mensup birçok aileyi ortadan kaldırmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in bu faaliyetlerle;

I. Ortodoks halkın güvenini kazanma,
II. Osmanlı egemenlik anlayışını değiştirme,
III. Bizans’ın yeniden kurulma olasılığına son verme

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı söylenemez?
A
II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve III
E
I ve II
Soru 4
Osmanlı Devleti’nin;

I. Venedik ve Fransa’ya kapitülasyon hakkının tanınması,
II. Baharat Yolu’na hâkim olmak için Mısır’ın fethedilmesi,
III. Şii Safevi tehlikesini önlemek için Çaldıran Savaşı’nın gerçekleştirilmesi

faaliyetlerinden hangileri ekonomik açıdan güçlenme hedefinin askerî faaliyetler üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 5
Osmanlı ülkesinde üretilmeyen ürünlere duyulan ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki yollardan hangisine başvurduğu söylenebilir?
A
Sanayi yatırımlarına öncelik tanıma
B
Avrupa devletlerine kapitülasyon verme
C
Avrupa devletlerinden dış borç alma
D
Uluslararası ticarete engel olma
E
Halkın tüketim miktarını denetleme
Soru 6
Osmanlı Devleti’nde Yükselme Dönemi’nde gayrimüslimlerden toplanan cizye vergisi gelirlerinde büyük artış olmuştur.

Bu durumun temel sebebinin aşağıdakilerden hangisi olduğu ileri sürülebilir?
A
Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması
B
Balkanlarda başarılı fetihlerin gerçekleştirilmesi
C
Devlet kurumsallaşmasına önem verilmesi
D
Doğu - batı ticaret yollarına hâkim olunması
E
Tımar sisteminin uygulanmaya koyulması
Soru 7
I. Kültürel birliğin oluşması
II. Memur ve kurum sayısının artması
III. Devletin gelir-gider oranlarında değişimler yaşanması

Osmanlı Devleti’nde egemenlik alanının genişlemesinin bu durumlardan hangileri üzerinde etkili olması beklenebilir?
A
Yalnız II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
Yavuz Sultan Selim’in, Memlukları yıkmasından sonra Osmanlı padişahları halife unvanını kullanmaya başlamışlardır. Bu durumun Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
Milliyetçilik
B
Laik devlet
C
Aristokrasi
D
Demokrasi
E
Teokrasi
Soru 9
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde doğu ve batı yönünde ayrıca denizlerde başarılı fetih hareketlerinin yürütülmesine aşağıdakilerden hangisinin olanak sağladığı savunulabilir?
A
Avrupa’da feodal düzenin sona ermesinin
B
Avrupa tarzında örgütlenmiş güçlü bir orduya sahip olunmasının
C
Devşirme kökenlilerin orduda görevlendirilmesinin
D
Egemenlik hakkının ilahi kaynaklara dayandırılmasının
E
Devletin savaşları finanse edecek yeterli ekonomik gücünün bulunmasının
Soru 10
Sokullu Mehmet Paşa’nın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi onun, Osmanlı Devleti’ne karşı bir Haçlı ittifakının oluşmasını önlemeye yönelik hareket ettiğini gösterir?
A
Don-Volga Projesi’ni hayata geçirmeye çalışması
B
Tımar topraklarını iltizama vermesi
C
Kıbrıs Adası’nın fethine karşı çıkması
D
Akdeniz ve Kızıldeniz’i bir kanal ile birleştirmeyi planlaması
E
Açe’ye teknik ve askerî yardım göndermesi
Soru 11
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Antlaşması’nda, Avusturya kralının protokol bakımından sadrazama eşit olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre,

I. Osmanlı Devleti diplomatik faaliyetlerle siyasi alanda üstünlüğünü Avusturya’ya kabul ettirmiştir.
II. Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında hukuksal eşitlik sağlanmıştır.
III. Osmanlı Devleti, Avusturya karşısında toprak bütünlüğünü güvence altına almıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I, II ve III
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlıların 16. yüzyılda; Akdeniz egemenliğinin sağlanmasında katkısı yoktur?
A
Preveze Deniz Savaşı
B
Süveyş Projesi
C
Don Volga Kanalı Projesi
D
Trablusgarp'ın fethi
E
Tunus'un fethi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+