Test Çöz

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Dünya Gücü Osmanlı Devleti testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Dünya Gücü Osmanlı Test

Tebrikler - Dünya Gücü Osmanlı Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Fatih Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin fetih politikasında ticaret yollarını denetim altına alma ve Anadolu’da siyasi birliği sağlama amaçları etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin bu fetih politikasına uygun olduğu savunulamaz?
A
Kırım’ın alınmasının
B
Amasra’nın ele geçirilmesinin
C
Otranto’nun ele geçirilmesinin
D
İstanbul’un fethedilmesinin
E
Trabzon ve Sinop’un alınmasının
Soru 2
I. Balkan devletleriyle saldırmazlık anlaşmalarının yapılması
II. Yiv ve set tekniğinin kullanıldığı şahi toplarının döktürülmesi
III. Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı’nın inşa edilmesi

İstanbul’u fethetmek için yapılan bu hazırlıklardan hangilerinin askerî teknolojinin gelişmesinde etkili olduğu ileri sürülebilir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 3
İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet kendisini Kayzer-i Rum (Roma imparatoru) ilan ederek Mora’daki Rum despotluklarını, Trabzon Rum İmparatorluğu’nu ve Bizans saltanat sülalesine mensup birçok aileyi ortadan kaldırmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in bu faaliyetlerle;

I. Ortodoks halkın güvenini kazanma,
II. Osmanlı egemenlik anlayışını değiştirme,
III. Bizans’ın yeniden kurulma olasılığına son verme

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı söylenemez?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 4
Osmanlı Devleti’nin;

I. Venedik ve Fransa’ya kapitülasyon hakkının tanınması,
II. Baharat Yolu’na hâkim olmak için Mısır’ın fethedilmesi,
III. Şii Safevi tehlikesini önlemek için Çaldıran Savaşı’nın gerçekleştirilmesi

faaliyetlerinden hangileri ekonomik açıdan güçlenme hedefinin askerî faaliyetler üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 5
Osmanlı ülkesinde üretilmeyen ürünlere duyulan ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki yollardan hangisine başvurduğu söylenebilir?
A
Avrupa devletlerinden dış borç alma
B
Avrupa devletlerine kapitülasyon verme
C
Uluslararası ticarete engel olma
D
Halkın tüketim miktarını denetleme
E
Sanayi yatırımlarına öncelik tanıma
Soru 6
Osmanlı Devleti’nde Yükselme Dönemi’nde gayrimüslimlerden toplanan cizye vergisi gelirlerinde büyük artış olmuştur.

Bu durumun temel sebebinin aşağıdakilerden hangisi olduğu ileri sürülebilir?
A
Doğu - batı ticaret yollarına hâkim olunması
B
Balkanlarda başarılı fetihlerin gerçekleştirilmesi
C
Devlet kurumsallaşmasına önem verilmesi
D
Tımar sisteminin uygulanmaya koyulması
E
Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması
Soru 7
I. Kültürel birliğin oluşması
II. Memur ve kurum sayısının artması
III. Devletin gelir-gider oranlarında değişimler yaşanması

Osmanlı Devleti’nde egemenlik alanının genişlemesinin bu durumlardan hangileri üzerinde etkili olması beklenebilir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 8
Yavuz Sultan Selim’in, Memlukları yıkmasından sonra Osmanlı padişahları halife unvanını kullanmaya başlamışlardır. Bu durumun Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
Demokrasi
B
Milliyetçilik
C
Teokrasi
D
Laik devlet
E
Aristokrasi
Soru 9
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde doğu ve batı yönünde ayrıca denizlerde başarılı fetih hareketlerinin yürütülmesine aşağıdakilerden hangisinin olanak sağladığı savunulabilir?
A
Avrupa tarzında örgütlenmiş güçlü bir orduya sahip olunmasının
B
Devletin savaşları finanse edecek yeterli ekonomik gücünün bulunmasının
C
Devşirme kökenlilerin orduda görevlendirilmesinin
D
Avrupa’da feodal düzenin sona ermesinin
E
Egemenlik hakkının ilahi kaynaklara dayandırılmasının
Soru 10
Sokullu Mehmet Paşa’nın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi onun, Osmanlı Devleti’ne karşı bir Haçlı ittifakının oluşmasını önlemeye yönelik hareket ettiğini gösterir?
A
Don-Volga Projesi’ni hayata geçirmeye çalışması
B
Akdeniz ve Kızıldeniz’i bir kanal ile birleştirmeyi planlaması
C
Kıbrıs Adası’nın fethine karşı çıkması
D
Tımar topraklarını iltizama vermesi
E
Açe’ye teknik ve askerî yardım göndermesi
Soru 11
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Antlaşması’nda, Avusturya kralının protokol bakımından sadrazama eşit olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre,

I. Osmanlı Devleti diplomatik faaliyetlerle siyasi alanda üstünlüğünü Avusturya’ya kabul ettirmiştir.
II. Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında hukuksal eşitlik sağlanmıştır.
III. Osmanlı Devleti, Avusturya karşısında toprak bütünlüğünü güvence altına almıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
E
Yalnız II
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlıların 16. yüzyılda; Akdeniz egemenliğinin sağlanmasında katkısı yoktur?
A
Don Volga Kanalı Projesi
B
Süveyş Projesi
C
Preveze Deniz Savaşı
D
Trablusgarp'ın fethi
E
Tunus'un fethi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+