Test Çöz

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Test

Tebrikler - Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında ve ilan edilmesinde büyük rol oynayan Osmanlı Devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fuat Paşa
B
Mustafa Reşit Paşa
C
Mithat Paşa
D
Ahmet Cevdet Paşa
E
Alemdar Mustafa Paşa
Soru 2
Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik düşüncesi, Osmanlı Devleti’nde isyanların çıkmasına ve sınırların daralmasına yol açmıştır.

Bu durumun, Osmanlı Devleti’nin daha çok aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklandığı söylenebilir?
A
Ulus devlet karakterine sahip olmamasından
B
Askeri ıslahatların yetersiz olmasından
C
Yeniliklerde Avrupa’nın örnek alınmasından
D
Ham madde ve pazar imkânının geniş olmasından
E
Mutlak monarşi ile yönetilmesinden
Soru 3
XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti tüm halkı dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeden Osmanlı vatandaşı olarak kabul etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtı olarak gösterilemez?
A
Avrupa’da daimi elçiliklerin açılması
B
Askerliğin vatandaşlık görevi sayılması
C
Mahkemelerin herkese açık olması
D
Tebaanın kanun önünde eşit olması
E
Herkesten gücü oranında vergi alınması
Soru 4
XIX. yüzyılın ilk yarısında Avrupa ülkelerinde demokrasiler güçlenmiş ve parlamenter sisteme geçiş hızlanmıştır.

Bu değişim ve gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir?
A
Ulusal egemenlik düşüncesinin yaygınlık kazanmasının
B
Viyana Kongresi kararlarının
C
Sanayileşme hareketlerinin hızlanmasının
D
Skolastik düşüncenin sona ermesinin
E
Merkezi krallıkların güçlenmesinin
Soru 5
Tanzimat Fermanı’nın bazı maddeleri şunlardır:
  • Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın can güvenliği, mal, ırz ve namusu korunacaktır.
  • Vergi, herkesin gücü oranında tahsil edilecektir.
  • Askerlik tüm Osmanlı tebaası için zorunlu olacak ve askerlik süresi dört veya beş yıl olarak belirlenecektir.
  • Hiç kimseye yargılanmadan ölüm cezası verilmeyecek, herkes malını mülkünü istediği gibi tasarruf edebilecektir.
  • Herkes kanun önünde eşit olacak, mahkemeler açık yapılacaktır.

Buna göre Tanzimat Fermanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Siyasal hakların artırıldığı
B
Halk arasında eşitliğin amaçlandığı
C
Vergide adaletin sağlanmaya çalışıldığı
D
Kanun üstünlüğünün kabul edildiği
E
Temel hakların korunma altına alındığı
Soru 6
Islahat Fermanı’yla azınlıklara okul açabilme hakkının tanımasının, azınlıklar arasında aşağıdaki anlayışlardan hangisinin hızla yaygınlaşmasında etkili olduğu söylenebilir?
A
İmparatorluk
B
Sosyal devlet
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
E
Osmanlıcılık
Soru 7
Tanzimat Fermanı’nı ilan eden Sultan Abdülmecit, bu fermanın getirdiği tüm hükümlere uyacağına dair söz vermiştir.
Bu durum;

I. Padişahın yetkileri parlamento tarafından sınırlandırılmıştır.
II. Ferman padişaha zorla kabul ettirilmiştir.
III. Hukuk devleti anlayışında önemli bir ilerleme kaydedilmiştir.

yargılarından hangilerinin bir göstergesidir?
A
Yalnız II
B
I ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
I, II ve III
Soru 8
Tanzimat Fermanı’na göre,

I. Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak ve tüm vatandaşlar yasalar önünde eşit olacaktır.
II. Tüm halkın can, mal ve namus emniyeti sağlanacaktır.
III. Vergiler, herkesin gücüne göre alınacak, devlet tarafından belli yöntemlerle toplanacaktır.

maddelerden hangisi "halkın idareye olan bağını güçlendirmek" için yapılmış olabilir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız II
E
I, II ve III
Soru 9
Fransız İhtilali'nin, Osmanlı Devleti'nde ki gelişmelerden hangisi, üzerinde bir etkisi olduğundan söz edilemez?
A
Tanzimat Fermanı'nın ilanı
B
Batılı tarzda yeniliklerin hızlanması
C
Kanunname-i Ali Osmani'nin hazırlanması
D
Meşrutiyet'in ilanı ile parlamenter sisteme geçilmesi
E
Islahat Fermanı'nın ilanı
Soru 10
Osmanlı Devleti’nde demiryolu yapımı, maliyetinin yüksek olması, sermaye ve kaynak yetersizliği gibi güçlükler nedeniyle istenilen düzeyde olmamıştır. Bu nedenlerle demiryolu inşası ve işletilmesi bir imtiyaz olarak yabancı şirketlere verilmiştir. Bundan dolayı Osmanlı Devleti, demiryolu yapımını kapitalist devletlerin ekonomik, siyasi ve askerî çıkarlarına göre ele almak durumunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nde demiryolu yapımı Abdülmecid, Abdülaziz ve özellikle II. Abdülhamid’in politikalarından biri olmuştur. II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti’nin tüm demiryolu ağının yaklaşık %73’ünü inşa ettirmiştir.

Verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin demiryolu inşası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Ekonomik nedenlerden dolayı yeterli düzeyde gelişim sağlanamamıştır.
B
Avrupalı devletlerden önce yapımına başlanmıştır.
C
Büyük oranda II. Abdülhamid Dönemi’nde yapılmıştır.
D
XIX. yüzyılda devlet politikası hâlini almıştır.
E
İşletme hakkı yabancı şirketlere verilmiştir.
Soru 11
Osmanlı Devleti Mısır ve Boğazlar Meselelerinde, İngiltere ve Fransa’nın desteğini sağlayabilmek için Tanzimat Fermanı’nı 1839’da yayımlamıştır.

Buna göre Tanzimat Fermanı’nın aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti’nin etkinliğini artırmaya yönelik olduğu söylenebilir?
A
Bağımsızlık ve egemenlik haklarının korunmasında
B
Halk arasında birlik ve bütünlüğün sağlanmasında
C
Azınlıkların yönetime bağlılıklarının artırılmasında
D
Padişah yetkilerinin kanunlarla sınırlandırılmasında
E
Devlet idaresinin demokratikleştirilmesinde
Soru 12
Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda demokratikleşerek Osmanlı vatandaşlığı üst kimliğinde kaynaşmış bir Osmanlı toplumu oluşturmaya çalışmıştır.

Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetlerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A
Osmanlıların ulus devlet anlayışını benimsemesinin
B
Dış politikada denge siyasetinin izlenmesinin
C
Padişahın yetkilerinin kanunlarla sınırlandırılmasının
D
Osmanlı toplumunda sınıfsal çatışmaların yaşanmasının
E
Azınlıkların milliyetçi arayışlar içerisine girmesinin
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sonuçlarından biri değildir?
A
İnsan hakları, demokrasi gibi kavramların dünyada yayılması
B
Millet egemenliği fikrinin yaygınlaşması
C
İmparatorlukların güçlenmesi
D
Yeni Çağ’ın bitip, Yakın Çağ’ın başlaması
E
Millî devletlerin temellerinin, atılması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinin ilanı ile Padişah "ilk kez" yetkileri üzerinde "kanun gücünün varlığını" kabul etmiştir?
A
Tanzimat Fermanı
B
Kanunname-i Ali Osman
C
Kanuni Esasi
D
Islahat Fermanı
E
Muharrem Kararnamesi
Soru 15
Tazimat Fermanı’nın hazırlanmasında hukuk devleti, eşitlik ve kanun üstünlüğü gibi anlayışlar esas alınmıştır.

Bu durumun fermanla ilgili aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A
Osmanlı halkının haklarını genişletmesi
B
Mısır sorununun çözülmesi
C
Laik uygulamaları öngörmesi
D
Hukuk devleti anlayışını güçlendirmesi
E
Padişah yetkilerini kısıtlaması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+