Test Çöz

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Test

Tebrikler - Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında ve ilan edilmesinde büyük rol oynayan Osmanlı Devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mithat Paşa
B
Fuat Paşa
C
Mustafa Reşit Paşa
D
Ahmet Cevdet Paşa
E
Alemdar Mustafa Paşa
Soru 2
Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik düşüncesi, Osmanlı Devleti’nde isyanların çıkmasına ve sınırların daralmasına yol açmıştır.

Bu durumun, Osmanlı Devleti’nin daha çok aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklandığı söylenebilir?
A
Mutlak monarşi ile yönetilmesinden
B
Yeniliklerde Avrupa’nın örnek alınmasından
C
Askeri ıslahatların yetersiz olmasından
D
Ham madde ve pazar imkânının geniş olmasından
E
Ulus devlet karakterine sahip olmamasından
Soru 3
XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti tüm halkı dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeden Osmanlı vatandaşı olarak kabul etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtı olarak gösterilemez?
A
Herkesten gücü oranında vergi alınması
B
Avrupa’da daimi elçiliklerin açılması
C
Askerliğin vatandaşlık görevi sayılması
D
Tebaanın kanun önünde eşit olması
E
Mahkemelerin herkese açık olması
Soru 4
XIX. yüzyılın ilk yarısında Avrupa ülkelerinde demokrasiler güçlenmiş ve parlamenter sisteme geçiş hızlanmıştır.

Bu değişim ve gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir?
A
Sanayileşme hareketlerinin hızlanmasının
B
Viyana Kongresi kararlarının
C
Skolastik düşüncenin sona ermesinin
D
Ulusal egemenlik düşüncesinin yaygınlık kazanmasının
E
Merkezi krallıkların güçlenmesinin
Soru 5
Tanzimat Fermanı’nın bazı maddeleri şunlardır:
  • Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın can güvenliği, mal, ırz ve namusu korunacaktır.
  • Vergi, herkesin gücü oranında tahsil edilecektir.
  • Askerlik tüm Osmanlı tebaası için zorunlu olacak ve askerlik süresi dört veya beş yıl olarak belirlenecektir.
  • Hiç kimseye yargılanmadan ölüm cezası verilmeyecek, herkes malını mülkünü istediği gibi tasarruf edebilecektir.
  • Herkes kanun önünde eşit olacak, mahkemeler açık yapılacaktır.

Buna göre Tanzimat Fermanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Vergide adaletin sağlanmaya çalışıldığı
B
Siyasal hakların artırıldığı
C
Temel hakların korunma altına alındığı
D
Halk arasında eşitliğin amaçlandığı
E
Kanun üstünlüğünün kabul edildiği
Soru 6
Islahat Fermanı’yla azınlıklara okul açabilme hakkının tanımasının, azınlıklar arasında aşağıdaki anlayışlardan hangisinin hızla yaygınlaşmasında etkili olduğu söylenebilir?
A
İmparatorluk
B
Sosyal devlet
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
E
Osmanlıcılık
Soru 7
Tanzimat Fermanı’nı ilan eden Sultan Abdülmecit, bu fermanın getirdiği tüm hükümlere uyacağına dair söz vermiştir.
Bu durum;

I. Padişahın yetkileri parlamento tarafından sınırlandırılmıştır.
II. Ferman padişaha zorla kabul ettirilmiştir.
III. Hukuk devleti anlayışında önemli bir ilerleme kaydedilmiştir.

yargılarından hangilerinin bir göstergesidir?
A
Yalnız II
B
I ve III
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 8
Tanzimat Fermanı’na göre,

I. Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak ve tüm vatandaşlar yasalar önünde eşit olacaktır.
II. Tüm halkın can, mal ve namus emniyeti sağlanacaktır.
III. Vergiler, herkesin gücüne göre alınacak, devlet tarafından belli yöntemlerle toplanacaktır.

maddelerden hangisi "halkın idareye olan bağını güçlendirmek" için yapılmış olabilir?
A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 9
Fransız İhtilali'nin, Osmanlı Devleti'nde ki gelişmelerden hangisi, üzerinde bir etkisi olduğundan söz edilemez?
A
Kanunname-i Ali Osmani'nin hazırlanması
B
Meşrutiyet'in ilanı ile parlamenter sisteme geçilmesi
C
Batılı tarzda yeniliklerin hızlanması
D
Islahat Fermanı'nın ilanı
E
Tanzimat Fermanı'nın ilanı
Soru 10
Osmanlı Devleti’nde demiryolu yapımı, maliyetinin yüksek olması, sermaye ve kaynak yetersizliği gibi güçlükler nedeniyle istenilen düzeyde olmamıştır. Bu nedenlerle demiryolu inşası ve işletilmesi bir imtiyaz olarak yabancı şirketlere verilmiştir. Bundan dolayı Osmanlı Devleti, demiryolu yapımını kapitalist devletlerin ekonomik, siyasi ve askerî çıkarlarına göre ele almak durumunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nde demiryolu yapımı Abdülmecid, Abdülaziz ve özellikle II. Abdülhamid’in politikalarından biri olmuştur. II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti’nin tüm demiryolu ağının yaklaşık %73’ünü inşa ettirmiştir.

Verilen bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin demiryolu inşası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
XIX. yüzyılda devlet politikası hâlini almıştır.
B
Ekonomik nedenlerden dolayı yeterli düzeyde gelişim sağlanamamıştır.
C
Avrupalı devletlerden önce yapımına başlanmıştır.
D
Büyük oranda II. Abdülhamid Dönemi’nde yapılmıştır.
E
İşletme hakkı yabancı şirketlere verilmiştir.
Soru 11
Osmanlı Devleti Mısır ve Boğazlar Meselelerinde, İngiltere ve Fransa’nın desteğini sağlayabilmek için Tanzimat Fermanı’nı 1839’da yayımlamıştır.

Buna göre Tanzimat Fermanı’nın aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti’nin etkinliğini artırmaya yönelik olduğu söylenebilir?
A
Azınlıkların yönetime bağlılıklarının artırılmasında
B
Padişah yetkilerinin kanunlarla sınırlandırılmasında
C
Bağımsızlık ve egemenlik haklarının korunmasında
D
Devlet idaresinin demokratikleştirilmesinde
E
Halk arasında birlik ve bütünlüğün sağlanmasında
Soru 12
Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda demokratikleşerek Osmanlı vatandaşlığı üst kimliğinde kaynaşmış bir Osmanlı toplumu oluşturmaya çalışmıştır.

Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetlerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A
Dış politikada denge siyasetinin izlenmesinin
B
Azınlıkların milliyetçi arayışlar içerisine girmesinin
C
Padişahın yetkilerinin kanunlarla sınırlandırılmasının
D
Osmanlı toplumunda sınıfsal çatışmaların yaşanmasının
E
Osmanlıların ulus devlet anlayışını benimsemesinin
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sonuçlarından biri değildir?
A
İmparatorlukların güçlenmesi
B
Millî devletlerin temellerinin, atılması
C
Yeni Çağ’ın bitip, Yakın Çağ’ın başlaması
D
Millet egemenliği fikrinin yaygınlaşması
E
İnsan hakları, demokrasi gibi kavramların dünyada yayılması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinin ilanı ile Padişah "ilk kez" yetkileri üzerinde "kanun gücünün varlığını" kabul etmiştir?
A
Kanuni Esasi
B
Islahat Fermanı
C
Tanzimat Fermanı
D
Kanunname-i Ali Osman
E
Muharrem Kararnamesi
Soru 15
Tazimat Fermanı’nın hazırlanmasında hukuk devleti, eşitlik ve kanun üstünlüğü gibi anlayışlar esas alınmıştır.

Bu durumun fermanla ilgili aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A
Mısır sorununun çözülmesi
B
Osmanlı halkının haklarını genişletmesi
C
Laik uygulamaları öngörmesi
D
Hukuk devleti anlayışını güçlendirmesi
E
Padişah yetkilerini kısıtlaması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.