Test Çöz

Beylikten Devlete Osmanlı Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Beylikten Devlete Osmanlı testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Beylikten Devlete Osmanlı Test

Tebrikler - Beylikten Devlete Osmanlı Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde yaşanan;

I. Ahi teşkilatının desteğinin sağlanması,
II. gaza ve cihat faaliyetlerine ağırlık verilmesi,
III. ileri gelen Türkmen aileleriyle akrabalık kurulması

gelişmelerinden hangilerinin Osmanlıların Anadolu’da diğer Türkler tarafından kabul edilmesine olanak tanıdığı savunulabilir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
E
Yalnız II
Soru 2
Osmanlıların, Balkanlarda uygulamış oldukları iskân faaliyetlerinde öncelikli olarak göçebe Yörükleri ve Tatarları tercih etmelerine bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Hayvancılığın devlet denetimi altına alınmak istendiği
B
Sınırların genişletilmek istendiği
C
Kan davalarının önüne geçerek toplumsal barışın sağlanmaya çalışıldığı
D
Yerleşik hayatın yaygınlaştırılmaya çalışıldığı
E
Eyalet sisteminin temellerinin atıldığı
Soru 3
Osman Gazi Dönemi’nde Türkiye Selçuklu sultanı Osmanlılara Eskişehir ve İnönü bölgelerini vermiş, Osmanlılarda Selçuklu sultanına tabl, âlem ve tuğ göndermiştir.

Buna göre,

I. Osmanlılar, Türkiye Selçuklularının hâkimiyetini kabul etmişlerdir.
II. Türkiye Selçukluları, Moğollara karşı Osmanlılarla siyasi ittifak kurmuştur.
III. Anadolu toprakları Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar arasında paylaşılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 4
Osmanlılar Orhan Bey Dönemi’nde, Bursa ve İznik gibi ticaret merkezlerini ve I. Murat Dönemi’nde Meriç Havzası gibi tarım alanlarını fethederek sınırlarına katmıştır.

Osmanlıların bu faaliyetlerinin;

I. vergi gelirlerinin artması,
II. egemenlik alanının genişlemesi,
III. devletin ekonomik gücünün artması

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
E
I ve II
Soru 5
Osman Bey, beyliğin bağımsızlığını ilan etmiş olmasına karşın, kimi tarihçiler devletin asıl kurucunun Orhan Bey olduğunu öne sürmüşlerdir.

Orhan Bey Dönemi'nin, aşağıdaki etkinliklerinde hangisi, bu görüşü desteklemektedir?
A
Ticaret yollarının denetiminin sağlanmış olması
B
Devletin işlerliğini sağlayan kurumların oluşturulması
C
Bölgedeki otorite boşluğundan yararlanılması
D
Karesioğulları Beyliği'nin, iç çatışmasın-dan yararlanılması
E
Bizans tekfurlarından Kantakuzen ile akrabalık bağı kurulması
Soru 6
Yıldırım Beyazıt, 1395’teki İstanbul kuşatmasını Niğbolu Kalesi’ne Haçlıların saldırması üzerine, 1401’deki İstanbul kuşatmasını ise Timur’un Anadolu’ya girmesi üzerine kaldırmıştır.

Buna göre İstanbul kuşatmalarına son verilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A
Ankara Savaşı’nda Timur karşısında yenilgi alınmasının
B
Anadolu’da ve Balkanlarda isyanların baş göstermesinin
C
Düşman devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasının
D
Hanedan arasında siyasi anlaşmazlıkların yaşanmasının
E
Ülke bütünlüğünün tehlike altına girmesinin
Soru 7
Osmanlı Devleti’nde, Ankara Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında 11 yıl süren ve Fetret Devri adı verilen taht kavgalarının olduğu bir süreç yaşanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak, Ankara Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
Balkanlardaki fetihlerin durması
B
Osmanlı Devleti’nin başkentinin Bursa’dan Edirne’ye taşınması
C
İstanbul’un fethinin gecikmesi
D
Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesi geçirmesi
E
Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması
Soru 8
Niğbolu Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezit’in Mısır’da bulunan halifeye gönderdiği zafernameye verilen cevapta, Yıldırım Bayezit’e “Anadolu’nun Sultanı” anlamına gelen “Sultanıiklimirum” unvanı verilmiştir.

Bu durumun, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A
Merkeziyetçi yönetimin benimsenmesi
B
Başkentin Bursa’dan Edirne’ye taşınması
C
Balkanlarda siyasi birliğin sağlanması
D
Sosyal devlet anlayışının uygulanması
E
İslam toplumları üzerindeki saygınlığın artması
Soru 9
Ertuğrul Gazi’nin 1281’de ölümü üzerine, beyliğin başına geçen Osman Gazi 1299’da kendi adına hutbe okutup para bastırmıştır.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A
Merkeziyetçi yönetimin
B
Yerleşik yaşama geçişin
C
Çok uluslu yapının
D
Sosyal devlet anlayışının
E
Bağımsızlık ilanının
Soru 10
Abbasi halifesi Yıldırım Bayezid’e, "Sultan-ı İklim-i Rum" unvanını vermiştir.

Bu gelişme üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
Yıldırım Bayezid’in Niğbolu Savaşı’nı kazanması
B
İstanbul’un kuşatılması
C
Türk veraset sisteminin sürdürülmesi
D
Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E
Timur ile Ankara Savaşı’nın yapılması
Soru 11
II. Murat, Varna Savaşı’ndan sonra Bulgaristan tarafına çok sayıda Türkmen aşiretini yerleştirmiştir.

II. Murat’ın bu faaliyetinde;

I. Balkanlarda dinî ve siyasi birliği sağlama,
II. bölgedeki Osmanlı hâkimiyetini güçlendirme,
III. Türk nüfusunu artırarak yerli Hristiyan hanedanların gücünü kırma

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
II. Kosova Savaşı’yla Osmanlılar, Batı karşısında taarruz gücüne erişirken Haçlılar savunmaya çekilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Haçlıların Türkleri Balkanlardan atma politikasından vazgeçtiklerinin
B
Haçlı dünyasının askerî teknoloji bakımından Osmanlılardan geri kaldığının
C
Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişinin Ortodokslar tarafından desteklendiğinin
D
Osmanlıların Balkan uluslarını İslamlaştırmada başarılı olduğunun
E
Balkanlarda askerî üstünlüğün Osmanlılara geçtiğinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+