Test Çöz

Beylikten Devlete Osmanlı Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Beylikten Devlete Osmanlı testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT Tarih Testleri

 

Beylikten Devlete Osmanlı Test

Tebrikler - Beylikten Devlete Osmanlı Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde yaşanan;

I. Ahi teşkilatının desteğinin sağlanması,
II. gaza ve cihat faaliyetlerine ağırlık verilmesi,
III. ileri gelen Türkmen aileleriyle akrabalık kurulması

gelişmelerinden hangilerinin Osmanlıların Anadolu’da diğer Türkler tarafından kabul edilmesine olanak tanıdığı savunulabilir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 2
Osmanlıların, Balkanlarda uygulamış oldukları iskân faaliyetlerinde öncelikli olarak göçebe Yörükleri ve Tatarları tercih etmelerine bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sınırların genişletilmek istendiği
B
Eyalet sisteminin temellerinin atıldığı
C
Yerleşik hayatın yaygınlaştırılmaya çalışıldığı
D
Hayvancılığın devlet denetimi altına alınmak istendiği
E
Kan davalarının önüne geçerek toplumsal barışın sağlanmaya çalışıldığı
Soru 3
Osman Gazi Dönemi’nde Türkiye Selçuklu sultanı Osmanlılara Eskişehir ve İnönü bölgelerini vermiş, Osmanlılarda Selçuklu sultanına tabl, âlem ve tuğ göndermiştir.

Buna göre,

I. Osmanlılar, Türkiye Selçuklularının hâkimiyetini kabul etmişlerdir.
II. Türkiye Selçukluları, Moğollara karşı Osmanlılarla siyasi ittifak kurmuştur.
III. Anadolu toprakları Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar arasında paylaşılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 4
Osmanlılar Orhan Bey Dönemi’nde, Bursa ve İznik gibi ticaret merkezlerini ve I. Murat Dönemi’nde Meriç Havzası gibi tarım alanlarını fethederek sınırlarına katmıştır.

Osmanlıların bu faaliyetlerinin;

I. vergi gelirlerinin artması,
II. egemenlik alanının genişlemesi,
III. devletin ekonomik gücünün artması

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
I ve II
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 5
Osman Bey, beyliğin bağımsızlığını ilan etmiş olmasına karşın, kimi tarihçiler devletin asıl kurucunun Orhan Bey olduğunu öne sürmüşlerdir.

Orhan Bey Dönemi'nin, aşağıdaki etkinliklerinde hangisi, bu görüşü desteklemektedir?
A
Bölgedeki otorite boşluğundan yararlanılması
B
Ticaret yollarının denetiminin sağlanmış olması
C
Karesioğulları Beyliği'nin, iç çatışmasın-dan yararlanılması
D
Bizans tekfurlarından Kantakuzen ile akrabalık bağı kurulması
E
Devletin işlerliğini sağlayan kurumların oluşturulması
Soru 6
Yıldırım Beyazıt, 1395’teki İstanbul kuşatmasını Niğbolu Kalesi’ne Haçlıların saldırması üzerine, 1401’deki İstanbul kuşatmasını ise Timur’un Anadolu’ya girmesi üzerine kaldırmıştır.

Buna göre İstanbul kuşatmalarına son verilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A
Anadolu’da ve Balkanlarda isyanların baş göstermesinin
B
Hanedan arasında siyasi anlaşmazlıkların yaşanmasının
C
Ankara Savaşı’nda Timur karşısında yenilgi alınmasının
D
Düşman devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasının
E
Ülke bütünlüğünün tehlike altına girmesinin
Soru 7
Osmanlı Devleti’nde, Ankara Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında 11 yıl süren ve Fetret Devri adı verilen taht kavgalarının olduğu bir süreç yaşanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak, Ankara Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesi geçirmesi
B
İstanbul’un fethinin gecikmesi
C
Osmanlı Devleti’nin başkentinin Bursa’dan Edirne’ye taşınması
D
Balkanlardaki fetihlerin durması
E
Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması
Soru 8
Niğbolu Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezit’in Mısır’da bulunan halifeye gönderdiği zafernameye verilen cevapta, Yıldırım Bayezit’e “Anadolu’nun Sultanı” anlamına gelen “Sultanıiklimirum” unvanı verilmiştir.

Bu durumun, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A
Sosyal devlet anlayışının uygulanması
B
Merkeziyetçi yönetimin benimsenmesi
C
İslam toplumları üzerindeki saygınlığın artması
D
Balkanlarda siyasi birliğin sağlanması
E
Başkentin Bursa’dan Edirne’ye taşınması
Soru 9
Ertuğrul Gazi’nin 1281’de ölümü üzerine, beyliğin başına geçen Osman Gazi 1299’da kendi adına hutbe okutup para bastırmıştır.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A
Bağımsızlık ilanının
B
Çok uluslu yapının
C
Yerleşik yaşama geçişin
D
Sosyal devlet anlayışının
E
Merkeziyetçi yönetimin
Soru 10
Abbasi halifesi Yıldırım Bayezid’e, "Sultan-ı İklim-i Rum" unvanını vermiştir.

Bu gelişme üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
Türk veraset sisteminin sürdürülmesi
B
Yıldırım Bayezid’in Niğbolu Savaşı’nı kazanması
C
Anadolu Türk birliğinin sağlanması
D
Timur ile Ankara Savaşı’nın yapılması
E
İstanbul’un kuşatılması
Soru 11
II. Murat, Varna Savaşı’ndan sonra Bulgaristan tarafına çok sayıda Türkmen aşiretini yerleştirmiştir.

II. Murat’ın bu faaliyetinde;

I. Balkanlarda dinî ve siyasi birliği sağlama,
II. bölgedeki Osmanlı hâkimiyetini güçlendirme,
III. Türk nüfusunu artırarak yerli Hristiyan hanedanların gücünü kırma

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A
II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
II. Kosova Savaşı’yla Osmanlılar, Batı karşısında taarruz gücüne erişirken Haçlılar savunmaya çekilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Osmanlıların Balkan uluslarını İslamlaştırmada başarılı olduğunun
B
Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişinin Ortodokslar tarafından desteklendiğinin
C
Haçlı dünyasının askerî teknoloji bakımından Osmanlılardan geri kaldığının
D
Haçlıların Türkleri Balkanlardan atma politikasından vazgeçtiklerinin
E
Balkanlarda askerî üstünlüğün Osmanlılara geçtiğinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+