Test Çöz

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Sermaye ve Emek testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi Test

Tebrikler - Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sanayi İnkılabı ile Avrupa’da üretimin merkezi topraktan, endüstriyel alanlara kaymış, fabrikaya dayalı üretim çoğalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir?
A
İthalata dayalı tüketimin çoğalması
B
Ülkenin açık pazar hâline gelmesi
C
Ülkenin jeopolitik öneminin azalması
D
Dış ticaret açığının artması
E
Küçük sanayi atölyelerinin çökmesi
Soru 2
Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı’nda Avusturya, Piyemonte, İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket etmiştir. Rusya, Boğazlar Sözleşmesi’nin ihlalini gerekçe göstererek Sinop’ta Osmanlı donanmasını yakarken İngiltere ve Fransa Rusya’ya savaş ilan etmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Rusya’nın sıcak denizlere inme siyaseti Kırım Savaşı ile son bulmuştur.
B
Boğazların durumu, uluslararası krize sebep olmuştur.
C
Avrupalı devletler, Rusya’nın Karadeniz’deki faaliyetlerini sınırlandırmak istemiştir.
D
Osmanlı Devleti tek başına kendisini savunacak güçte değildir.
E
Osmanlı Devleti "Denge Siyaseti" uygulamıştır.
Soru 3
Osmanlı Devleti XV. ve XVI. yüzyıllarda üstün teknik, ateş gücü ve kaliteli malzemeden imal edilen Osmanlı silahlarının yabancı ülkelere satışını yasaklamıştır.

Osmanlıların bu tutumu daha çok aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Avrupa’daki silah teknolojisini takip ettiğinin
B
Ordusunun silah ihtiyacını karşılayamadığının
C
Silah ticaretinin önemli gelirlerinden biri olduğunun
D
Yabancı toplumlarla etkileşime kapalı olduğunun
E
Askerî üstünlüğünü korumaya çalıştığının
Soru 4
Grek Projesi doğrultusunda Osmanlı Devleti’ni yıkıp Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak için Osmanlı Devleti’ne karşı XVIII. yüzyıl boyunca ittifak içerisinde olan devletler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
İspanya - Venedik
B
Fransa - Hollanda
C
Venedik - Avusturya
D
Avusturya - Rusya
E
Rusya - Prusya
Soru 5
I. 1552 - Rusya’nın Kazan Hanlığı’nı İşgali
II. 1556 - Rusya’nın Astrahan Hanlığı’nı İşgali
III. 1742 - Rusların Sibirya’yı İşgali
IV. 1783 - Rusların Kırım’ı İşgali

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Rusya’nın Karadeniz’de faaliyetlere başlamasını sağladığı söylenebilir?
A
Yalnız IV
B
Yalnız II
C
III ve IV
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 6
Padişah II. Mahmut Rumların Mora'da çıkardıkları isyanı bastıramayınca aşağıdakilerden hangisinden yardım istemek zorunda kalmıştır?
A
Fransa'dan
B
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'dan
C
Ayanlardan
D
Rusya'dan
E
İngiltere'den
Soru 7
XIX. yüzyıl başında Mehmet Ali Paşa, Osmanlı toprağı olmasına rağmen Mısır üzerinde söz sahibi olan Kölemen beylerinin etkisini ortadan kaldırarak Mısır’ın tek hâkimi hâline gelmiştir. Bundan sonra Mısır çevresinde nüfuzunu yaymaya çalışmıştır. Mehmet Ali Paşa, Osmanlı Devleti’nin bir türlü sonuçlandıramadığı Hicaz’daki Vehhabi İsyanı’nı 1818’de bastırarak hac yolunu açmış ve İslam dünyasında saygınlık kazanmıştır. Bu nedenle Osmanlı Devleti, Mehmet Ali Paşa’ya Hicaz ve Habeş valiliklerini de vermiştir. Sultan II. Mahmut, Mora İsyanı’nı bastıramayınca Girit ve Mora valilikleri karşılığında Mehmet Ali Paşa’dan yardım istemek durumunda kalmıştır.

Buna göre Mehmet Ali Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Zamanla nüfuz alanını genişletmiştir.
B
Osmanlı Devleti’ne bağlı bir valiyken merkezî idareden daha güçlü hâle gelmiştir.
C
Yeni yerlerin idaresini ödül olarak kazanmıştır.
D
Padişah ile siyasî konularda anlaşmazlıklar yaşamıştır.
E
Mısır’daki egemenliğini sağlamlaştırmıştır.
Soru 8
Osmanlı Devleti Pasarofça Antlaşması’yla Avrupa ile Balkanlar arasında kapı durumunda olan Belgrat’ı, Avusturya’ya bırakmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olabileceği söylenebilir?
A
Osmanlı Devleti’nin, Avusturya ile iş birliği yapmasında
B
Avusturya’nın, Balkanlardaki milliyetçi isyanları desteklemesinde
C
Bölgedeki güçler dengesinin Osmanlı lehine değişmesinde
D
Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupalı devletler tarafından güvence altına alınmasında
E
Osmanlı Devleti’nin, Balkan topraklarının güvenliğinin tehlikeye düşmesinde
Soru 9
  • 1822 - Karabağ Hanlığı’nın İşgali
  • 1825 - Nahcivan’ın İşgali
  • 1826 - Revan’ın İşgali


Yukarıda verilen gelişmeler Rusya’nın aşağıdaki bölgelerden hangisinde etkinliğini artırdığını kanıtlamaktadır?
A
Lehistan
B
Hindistan
C
Karadeniz
D
Balkanlar
E
Azerbaycan
Soru 10
  • 1807 yılında imzalanan Tilsit Antlaşması’yla Fransa ve Rusya, Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşma kararı aldı.
  • Osmanlı Devleti ise 1809 yılında İngiltere ile Çanakkale (Kale-i Sultaniye) Antlaşması’nı imzaladı.


Yalnız bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Fransa ve Rusya’nın çıkarları doğrultusunda ittifak yaptığına
B
Çanakkale Antlaşması’nda Osmanlı egemenlik haklarına aykırı hükümler olduğuna
C
Fransa - Rusya ittifakının İngiltere’yi, Osmanlı Devleti’ne yakınlaştırdığına
D
Rusya ve Fransa’nın, Osmanlı Devleti karşısında birlikte hareket ettiğine
E
Osmanlı Devleti’nin denge politikası uyguladığına
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin İngilizlere çok önemli ayrıcalıklar tanıyan "Balta Limanı Ticaret Antlaşması"nı imzalamasında etken olmuştur?
A
Boğazlar sorununun çözümü
B
Balkanlar sorunu
C
Mısır sorununun çözümü
D
Kutsal yerler sorunu
E
Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmak
Soru 12
Vehhabilik; XVIII. yüzyılın ortalarında, Suudi Arabistan’ın Necd Bölgesi’nde yeni bir dinî akım olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle tevhit inancına yönelik farklı görüşleriyle bazı âlimlerin tepkisini çeken Muhammed b. Abdülvehhâb, vehhabiliğin kurucusudur. Kısa sürede Suud ailesinin desteğini alan Abdülvehhâb, Riyad’a hâkim olmuştur. XIX. asrın ilk yıllarından itibaren Suudi-Vehhabi ittifakı; kuzeyde Irak ve Suriye, güneyde Umman ve batıda Hicaz topraklarına doğru yayılmaya başlamıştır.

Bu bilgilere göre Vehhabilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Hristiyanlık ve Yahudiliğe ait unsurları içinde barındırdığı
B
Orta Doğu coğrafyasında etkinlik gösterdiği
C
Ortaya çıkışında Batılı devletlerin etkili olduğu
D
Osmanlı Devleti tarafından olumlu karşılandığı
E
Kuzey Afrika bölgesinde birçok taraftarının bulunduğu
Soru 13
93 Harbi’nden sonra ağır koşullar içeren Ayastefanos Antlaşması’nın imzalanması, İngiltere başta olmak üzere Avrupalı devletleri de rahatsız etmiştir.

İngiltere, aşağıdaki topraklardan hangisinin kendisine bırakılması karşılığında Ayastefanos Antlaşması hükümlerinin hafifletilmesi konusunda Osmanlı Devleti’ne güvence vermiştir?
A
Mısır
B
Kıbrıs
C
Musul
D
Rodos
E
Girit
Soru 14
Rumlar ilk isyanı 1820’de Eflak’ta başlattılar. İngiltere, Fransa ve Rusya; Rum azınlığına özerklik vermeyi kabul etmeyen Osmanlı Devleti’ne savaş açmış, savaştan sonra yapılan Edirne Antlaşması ile Yunanistan bağımsızlığını ilan etmiştir.

Yunanistan’ın bağımsızlık sürecinde yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Osmanlıların Balkanlardaki hâkimiyeti sona ermiştir.
B
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruyacak askeri gücü yetersizdir.
C
Rumlar, askerî ve diplomatik desteğe sahip olmuştur.
D
Rum isyanı uluslararası bir sorun niteliği kazanmıştır.
E
Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışılmıştır.
Soru 15
Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması’nın süresi dolunca İngiltere, Fransa, Avusturya ve Prusya’nın katılımıyla ‘‘Londra Boğazlar Sözleşmesi” imzalanmış, Boğazlar ilk defa uluslararası statü kazanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa devletlerinin Londra Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamasının nedenlerinden biridir?
A
Osmanlı’da yaşayan azınlıkların haklarını genişletmek
B
Rusya’nın Balkan hâkimiyetini artırmak
C
Rusya’yı Boğazlar bölgesinden uzaklaştırmak
D
Kapitülasyonların etki alanını genişletmek
E
Devleti dağılmaktan kurtarmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+