YGS Tarih Online Test

Taban Puanları İçin Tıklayınız.YGS Tarih Online Test

Tebrikler - YGS Tarih Online Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Toplamda %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru yaptınız. Seviyeniz: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Dünya Savaşı başlarında Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Breslav adlı iki Alman savaş gemisi Osmanlı Devleti'ne sığınmış ve Osmanlı Devleti gemileri ilan ederek, isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A
Savaşta tarafsızlığını korumak istemesiyle
B
Boğazları uluslararası ticarete kapatmasıyla
C
Kapitülasyonları kaldırmaya çalışmasıyla
D
Rusya'nın yayılmacı politikasına karşı Avrupa devletlerinin desteğini almak istemesiyle
E
Çok uluslu toplum yapısıyla
Soru 2
Erzurum Kongresi'nde, "Mebuslar Meclisi'nin hemen toplanması ve hükümet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesi için çalışılacaktır."  kararı alınmıştır. Bu karar, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A
İstanbul'un resmen işgal edildiğine
B
Padişahın dini ve siyasi yetkilerinin birbirinden ayrılması için çalışıldığının
C
İstanbul Hükümeti'ne güven duyulmadığının
D
Düzenli ordunun kurulması için çalışıldığının
E
Kongrenin Kanun-ı Esasiye'ye uygun şekilde toplandığının
Soru 3
Mustafa Kemal Atatürk Türk halkını, "Irken, dinen, kültür bakımından birbirine saygılı, özveri duygularıyla dolu, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumsal bir heyet olarak tanımlamıştır.
Atatürk'ün bu tanımlaması;
I. Milliyetçilik
II. Halkçılık
III. Devletçilik
ilkelerinden hangileriyle bağdaşır?
A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 4
Osmanlı Devleti'nde örf kavramı yasama ve yürütmeyi içine alıyordu. Padişah bu doğrultuda koyduğu kuralların ınun ağzından ilgililere yazılı olarak duyurulması biçimine ferman denirdi. Halk ise bu fermanları itirazsız kabul etmek zorundaydı.
Bu bilgilere bakılarak padişah fermanlarının;
I. padişah icraatlarının halk tarafından sorgulanamaması
II. merkeziyetçi yönetim anlayışının uygulanması
III. halkın padişahın yanında yönetime katılması
durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 5
İlk Türk devlerinde görülen konar göçer yaşam tarzının aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenemez?
A
Ekip biçme aletlerine sahip olunmasını
B
Sınıf ayrımının görülmesini
C
Şehircilik anlayışının gelişmesini
D
Evler, tapınaklar ve sarayların yapılmasını
E
Sanat eserlerinin daha çok taşınabilir malzemelerden olmasını
Soru 6
Atatürk'ün "Biz her nokta-i nazardan medeni insan olmalıyız. Fikrimiz, zihniyetimiz, tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır." sözüyle aşağıda ki düzenlemelerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz?
A
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
C
Kılık kıyafette değişiklik yapılması
D
Kabine sistemine geçilmesi
E
Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
Soru 7
18. yüzyılda Ayanlar, İran ve Rusya ile yapılan savaşlarda devlete para ve asker yardımında bulunarak destek olmuşlardır. Bu durum ayanların; I. Ekonomi II. Hukuki III. Diplomasi alanlarının hangilerinde güçlü olduklarının gösterir?
A
I, II ve III
B
Yalnız III
C
Yanlız II
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 8
1768 - 1774 Yılları arasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan savaş sonucunda Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre; Kırım'a bağısızlık verilmiş fakat Kırım hanlarının dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalması kararlaştırılmıştır. Bu bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Halife'nin Kırım halkıyla kültürel bağlarını devam ettirmek istediğine
B
Rusların askeri ve diplomatik alanda etkili olduğuna
C
Kırım'ın Rus toprağı haline geldiğine
D
Osmanlı Devleti'nin siyasi alanda güç kaybettiğine
E
Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanının daraldığına
Soru 9
Türk milli mücadelesi belirli prensipler doğrultusunda yürütülmüş bir harekettir. Daha işin başında ulaşılması gereken hedefler belirlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hedefler arasında gösterilemez?
A
Manda ve himayenin reddedilmesi
B
Milli iradenin hakim kılınması
C
"Ya istiklal ya ölüm!" parolasının benimsenmesi
D
"Vatan bir bütündür, parçalanamaz." ilkesinin gerçekleştirilmesi
E
Saltanata, hilafete ve İstanbul Hükümeti'ne bağlılığın sürdürülmesi
Soru 10
"Ben ne kralın hayatını, ne de saltanat yıllarını yazmak niyetindeyim. İstediğim insan zihninin tarihini yazmaktır"
Volter'in bu sözünün tarih araştırmacılarına olaylarla ilgili aşağıdaki sorumluluklardan hangisini yüklediği savunulabilir?
A
Kronolojiye yer verilmesini
B
Farklı kaynaklardan yararlanılmasını
C
Deney ve gözlem yapılmasını
D
Devrin şartlarına göre yorumlanmasını
E
Günümüze katkılarının ortaya konulmasını
Soru 11
Halkın Türkçe konuştuğu Karahanlılarda devletin resmi dili de Türkçe idi. Büyük Selçuklular'da ise resmi yazışmalarda ve edebiyat Farsça, medreselerde Arapça, ordu ile sarayda Türkçe kullanılmıştır.
Bu farklılığın temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A
Demografik yapı
B
Monarşik yönetim anlayışı
C
Toprak sistemi
D
Hukuk anlayışı
E
Veraset sistemi
Soru 12
Balkan savaşlarında Osmanlı vatandaşı olan gayrimüslim halk, devletin aleyhinde faaliyetlerde bulunarak düşman devletlere yardım etmiştir.
Bu durumun Osmanlı toplumunda aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunabilir?
A
Kuvayımilliye'nin kurulmasına
B
Osmanlıcılık akımının ortaya çıkmasına
C
Türk milliyetçiliğinin güç kazanmasına
D
Gayrimüslim nüfusun sınır dışı edilmesine
E
Halkın yönetime katılımının artırılmasına
Soru 13
1923 - 1930 yılları arasında Türk dış politikası, Lozan Konferansı'nda çeşitli nedenlerle kesin olarak sonuçlandırılmamış veya daha sonra problem olmuş konuların ulusal çıkarlara uygun biçimde çözümlenmesi üzerine odaklanmıştır.
Bu politika doğrultusunda;
I. Adana-Mersin Demir Yolu
II. Musul
III. Yabancı Okullar
sorunlarından hangilerinin çözüme kavuşturulduğu savunulabilir?
A
Yalnız II
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 14
Mustafa Kemal Paşa'nın, "Biz Rumali'de milli sınırlarımıza Doğu Trakya'yı baştan başa almadıkça savaştan vazgeçemezdik." sözü aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A
Sınırların çiziminde çok uluslu yapının dikkate alınmadığının
B
İstanbul Hükümeti'nin denetim altına alındığının
C
Arap topraklarının bütünlüğünün tehlike altında olduğunun
D
Laiklik ilkesinin uygulanmasına ortam oluşturulduğunun
E
Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasının başarılı olduğunun
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Emevilerin yıkılmasında etkili olan nedenler arasında gösterilemez?
A
Yönetimde Arap milliyetçiliğinin yapılması
B
Merkezi otoritenin bozulması
C
Yönetime karşı isyanların başlaması
D
Gayrimüslimlerden farklı vergiler alınması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

En Uygun YKS-TYT Kitapları İçin Tıklayın.


YKS Puan Hesaplama Uygulamamızı İndirdiniz mi?Hemen İndir
+