İskan Politikası Nedir?


İskan Politikası Nedir?


Arapça kökenli bir kelimeden gelip yerleşim yeri yerleşmek anlamlarına gelir. Osmanlı devleti Rumeli ve Balkanlar’da fethedilen yerlere Anadolu da ki Türk aileleri yerleştirerek oranın Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamaktır.

Tarihi

 • İlk olarak Abbasiler Türklerin askeri gücünden yararlanmak için Samarra denilen sınır şehirleri kurmuşlardır.
 • Osmanlıda ilk defa kullanan Orhan Bey’dir.
 • I. Murat sistematik hale getirmiştir.

Faydaları

 • Sınırlarda kalıcı egemenlik sağlanmıştır.
 • Bölgedeki tarım, ekonomi gibi çeşitli faaliyetler canlandırılmıştır.
 • Savaşçılık faaliyetlerinden dolayı ilk önce konargöçer Türkmenler yerleştirilmiştir.
 • Bölgedeki Türkmen ailelerin yerleşik hayata geçirilmesiyle asker alma ve vergi toplama işi kolaylaştırılmıştır.
 • Anadolu’da birbiriyle anlaşmazlık içerisinde olan aileler sınırlara yerleştirilerek merkezdeki iç çatışmalar engellenmiştir.
 • Yapılacak olan yeni fetihlere zemin hazırlamıştır.
 • İskan faaliyetlerine toplumun kanaat önderleri Ahilik teşkilatı yardımıyla öncülük etmiştir.
 • Yeni yerleşim yerlerinde camii, medrese gibi yapılar yapılarak bölgeye Türk-İslam kimliği kazandırılmaya çalışılmıştır.
 • Bu sistemle devletin hazine geliri tarım yoluyla artmıştır.
 • Fethedilen yerlerin sosyal, Siyasal ve askeri yönden güvenliği sağlanmıştır.
 • Temel olarak Müslüman ve gayr-i Müslim halk bir arada tutularak gayr-i Müslimlerin İslama ısınması amaçlanmıştır.
 • Buradaki halk devlete bağlanmış ve iç isyanlar engellenmiştir.
 • Tarım aracılığıyla yetiştirilen tımarlı sipahiler sayesinde sürekli düzenli bir ordunun varlığı sağlanmıştır.
 • Buraya yerleştirilen ailelerden kısa bir süre vergi alınmaz ve bunların Anadolu’ya geri dönüşlerine izin verilmezdi.
 • Burada işletilen toprakların tüm gelirleri tamamen padişaha aittir. Bu yöntemle Avrupa da ki feodalite sistemi engellenmiştir.

Amaçları

 • Balkanları Türkleştirmek.
 • Bölge de ki egemenliği kalıcı hale getirmek.
 • Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek.
 • Bölge de ki kavgalı aşiretleri birbirinden ayırmak.
 • Merkezi otoriteye karşı yapılacak herhangi bir isyanı engellemek.
 • Fetih hareketlerinde askere lojistik ve gıda yardımı sağlamak.
 • İlerleyen fetih hareketlerinde geride düşman bırakmamak.
 • Haçlı saldırılarına karşı ön tedbir almak.
 • Tımar sistemini uygulayarak bölgede ki üretimi artırmak.

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+